Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

 
Tip osebe javnega prava: vladna služba
Razpon plačnega razreda: 52-57 
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA |PLAČNI|
|  PU   |     UPORABNIKA     |         |    MESTA     |RAZRED|
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
|15121  |PROTOKOL VLADE      |B017101  |Direktor VS   |  57  |
|       |REPUBLIKE SLOVENIJE |         |              |      |
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
|15156  |URAD ZA ENAKE       |B017101  |Direktor VS   |  52  |
|       |MOŽNOSTI            |         |              |      |
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
|15164  |URAD ZA NARODNOSTI  |B017101  |Direktor VS   |  52  |
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
|15180  |URAD VLADE ZA       |B017101  |Direktor VS   |  56  |
|       |KOMUNICIRANJE       |         |              |      |
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
|15261  |URAD ZA VERSKE      |B017101  |Direktor VS   |  52  |
|       |SKUPNOSTI           |         |              |      |
+-------+--------------------+---------+--------------+------+
|15350  |URAD ZA VAROVANJE   |B017101  |Direktor VS   |  52  |
|       |TAJNIH PODATKOV     |         |              |      |
+-------+--------------------+---------+--------------+------+

Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA    | ŠIFRA | IME DELOVNEGA    |PLAČNI|
|  PU |      UPORABNIKA        |   DM  |     MESTA        |RAZRED|
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|16152|URAD RS ZA              |B017102|Direktor/inšpektor|  53  |
|     |PREPREČEVANJE PRANJA    |       |OSM               |      |
|     |DENARJA                 |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|16179|URAD RS ZA NADZOR       |B017102|Direktor/inšpektor|  53  |
|     |PRIREJANJA IGER NA      |       |OSM               |      |
|     |SREČO                   |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|16187|UPRAVA REPUBLIKE        |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |SLOVENIJE ZA JAVNA      |       |OSM               |      |
|     |PLAČILA                 |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|16195|URAD RS ZA NADZOR       |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |PRORAČUNA               |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|17159|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  52  |
|     |NOTRANJE ZADEVE         |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|19127|UPRAVA RS ZA ZAŠČITO    |B017102|Direktor/inšpektor|  57  |
|     |IN REŠEVANJE            |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|19135|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  53  |
|     |VARSTVO PRED            |       |OSM               |      |
|     |NARAVNIMI IN DRUGIMI    |       |                  |      |
|     |NESREČAMI               |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|19151|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  52  |
|     |OBRAMBO                 |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|20206|UPRAVA RS ZA            |B017102|Direktor/inšpektor|  57  |
|     |IZVRŠEVANJE KAZENSKIH   |       |OSM               |      |
|     |SANKCIJ                 |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|21202|URAD RS ZA VARSTVO      |B017102|Direktor/inšpektor|  53  |
|     |POTROŠNIKOV             |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|21210|URAD RS ZA VARSTVO      |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |KONKURENCE              |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|21237|TRŽNI INŠPEKTORAT RS    |B017102|Direktor/inšpektor|  56  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|21261|URAD RS ZA              |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |INTELEKTUALNO           |       |OSM               |      |
|     |LASTNINO                |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|21288|INŠPEKTORAT REPUBLIKE   |B017102|Direktor/inšpektor|  52  |
|     |SLOVENIJE ZA            |       |OSM               |      |
|     |ENERGETIKO IN           |       |                  |      |
|     |RUDARSTVO               |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|23124|VETERINARSKA UPRAVA     |B017102|Direktor/inšpektor|  56  |
|     |RS                      |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|23140|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |KMETIJSTVO,             |       |OSM               |      |
|     |GOZDARSTVO IN HRANO     |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|23183|AGENCIJA RS ZA          |B017102|Direktor/inšpektor|  56  |
|     |KMETIJSKE TRGE IN       |       |OSM               |      |
|     |RAZVOJ PODEŽELJA        |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|23213|FITOSANITARNA UPRAVA    |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |RS                      |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|24120|UPRAVA RS ZA            |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |POMORSTVO               |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|24155|DIREKCIJA RS ZA CESTE   |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|24236|DIREKCIJA RS ZA         |B017102|Direktor/inšpektor|  57  |
|     |VODENJE INVESTICIJ V    |       |OSM               |      |
|     |JAVNO ŽELEZNIŠKO        |       |                  |      |
|     |INFRASTRUKTURO          |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|24180|PROMETNI INŠPEKTORAT    |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |RS                      |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|25127|GEODETSKA UPRAVA RS     |B017102|Direktor/inšpektor|  57  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|25135|UPRAVA RS ZA JEDRSKO    |B017102|Direktor/inšpektor|  55  |
|     |VARNOST                 |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|25224|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  56  |
|     |OKOLJE IN PROSTOR       |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|25232|AGENCIJA RS ZA OKOLJE   |B017102|Direktor/inšpektor|  57  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|26131|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  56  |
|     |DELO                    |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|27138|ZDRAVSTVENI             |B017102|Direktor/inšpektor|  56  |
|     |INŠPEKTORAT RS          |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|27154|URAD RS ZA KEMIKALIJE   |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|27170|UPRAVA REPUBLIKE ZA     |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |VARSTVO PRED SEVANJI    |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|32123|URAD RS ZA MEROSLOVJE   |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|33138|URAD RS ZA MLADINO      |B017102|Direktor/inšpektor|  50  |
|     |                        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|33146|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |ŠOLSTVO IN ŠPORT        |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|21270|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  52  |
|     |ELEKTRONSKE             |       |OSM               |      |
|     |KOMUNIKACIJE,ELEKTRONSKO|       |                  |      |
|     |PODPISOVANJE IN POŠTO   |       |                  |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|35130|ARHIV REPUBLIKE         |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |SLOVENIJE               |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|35149|INŠPEKTORAT RS ZA       |B017102|Direktor/inšpektor|  52  |
|     |KULTURO IN MEDIJE       |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+
|31127|INŠPEKTORAT ZA JAVNO    |B017102|Direktor/inšpektor|  54  |
|     |UPRAVO                  |       |OSM               |      |
+-----+------------------------+-------+------------------+------+  

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!