Najnovejša različica člena

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

67. člen (pritožbeni postopki)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

67. člen
(pritožbeni postopki)

(1) Kolektivna organizacija zagotovi svojim članom, imetnikom pravic in kolektivnim organizacijam, s katerimi ima podpisan sporazum o zastopanju, učinkovito reševanje sporov, zlasti v zvezi s pooblastilom za upravljanje pravic, pogoji članstva, zbiranjem in delitvijo avtorskih honorarjev ter stroški poslovanja.

(2) Kolektivna organizacija mora na pritožbo odgovarjati pisno. Če pritožbi ne ugodi, jo mora obrazložiti.

(3) Zoper dokončno odločitev kolektivne organizacije je mogoča tožba, o kateri odloča sodišče, ki je po zakonu, ki ureja sodišča, pristojno za odločanje v sporih intelektualne lastnine.

(4) Postopki iz prvega odstavka tega člena morajo biti določeni v statutu kolektivne organizacije.

Povezane vsebine