Pogodba o pogojih uporabe programske opreme na spletni strani Racunovodstvo.NET.

Ta pogodba je pravni dogovor med naročnikom (v nadaljevanju "naročnik") in podjetjem Legaro d.o.o. kot avtorjem (v nadaljevanju "avtor") programske opreme, podatkovnih baz, storitev in lastnikom vseh pravic. Pogodba o pogojih uporabe zajema programsko opremo, avtorske podatkovne baze, tekstovno in slikovno gradivo in vsa druga avtorska dela na internetni strani Racunovodstvo.NET in njenimi povezanimi stranmi (v nadaljevanju "programska oprema"). Naročnika vedno kadar uporablja programsko opremo ali druge storitve na internetni strani Racunovodstvo.NET ter vse z njo povezane storitve, zavezujejo določila te pogodbe. Če se z njimi ne strinja, programske opreme in storitev ne sme uporabljati. Za uporabo programske opreme ali drugih storitev se šteje vsak dostop uporabnika do spletne strani Racunovodstvo.NET, oziroma vpogled v strani in informacije na njej, ne glede na to ali se le te nahajajo v odprtem ali zaprtem delu spletne strani. Programska oprema, avtorske podatkovne baze, tekstovno in slikovno gradivo in vsa druga avtorska dela na internetni strani Racunovodstvo.NET in njenimi povezanimi stranmi so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter z zakoni o varstvu intelektualne lastnine in podobnimi pogodbami. Avtor naročnikom nudi le pravico do uporabe programske opreme in storitev v času trajanja naročnine.

1. PRAVICE ČLANOV IN NAROČNIŠTVO

Naročnik s plačilom predračuna ali računa sklene z avtorjem naročništvo na nenaročnikom zaprti del programske opreme in storitev. Obdobje trajanja naročnine je navedeno na računu. Avtor jamči naročniku pravico do 30 dnevnega odpovednega roka, v katerem lahko le ta brezpogojno prekine naročnino na programsko opremo. Vkolikor avtor naročniku pošlje uporabniško ime in geslo za predhodni dostop do programske opreme še pred plačilom predračuna oziroma računa, lahko naročnik prične takoj po prejemu uporabniškega imena in gesla uporabljati vse storitve, do katerih lahko dostopa s tem geslom. Plačana letna članarina naročnikom podeljuje pravice stalnega dostopa in uporabe programske opreme ter storitev ki jih zajema naročniški paket naveden na računu. Naročnik lahko za lastno uporabo neomejeno uporablja vse plačane storitve. Začetek in konec članskega naročništva oziroma veljavnosti storitve na zaprti del programske opreme sta navedena na računu, ki ga avtor izstavi naročniku. Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje avtor.

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe o naročništvu brez navajanja razlogov za odpoved, pri čemer naročništvo avtomatsko preneha na zadnji dan veljavnosti storitve oziroma obdobja, ki je navedeno na računu, ki ga avtor izda naročniku. Naročnik lahko podaljša naročnino s plačilom naročnine za novo obdobje. Začasne prekinitve in kasnejše nadaljevanje naročništva s strani naročnika niso možne.

2. OMEJITVE

Dokler naročnik ne plača naročnine, nima avtor nikakršnih obveznosti do naročnika in mu lahko brez predhodnega obvestila, kadarkoli onemogoči dostop do programske opreme. V primeru, da naročnik do datuma zapadlosti, ki je naveden na predračunu, ne bo plačal predračuna, mu avtor lahko onemogoči dostop do programske opreme in prekine naročniško razmerje, brez da bi mu bilo o tem predhosno potrebno obveščati naročnika. Neomejen dostop do programske opreme naročnik lahko ponovno pridobi šele po plačilu naročnine. Neomejen dostop do programske opreme bo naročniku odprt najkasneje v roku 3 dni po prejemu plačila na račun avtorja naveden na predračunu ali drugi ponudbi. Uporabniško ime in geslo za dostop do programske opreme, sme uporabljati samo naročnik, kadar je ta fizična oseba, oziroma če je naročnik podjetje, samo zaposleni podjetja, ki je plačnik naročnine na programsko opremo. Naročnik uporabniškega imena in gesla ne sme posojati drugim. Eno uporabniško ime in eno geslo se lahko v primeru, da ga uporablja več oseb, uporablja samo na eni lokaciji (npr. oddelek, pisarna, računovodski servis). V primeru, da geslo za dostop uporablja samo ena oseba, ga le ta lahko neomejeno uporablja na različnih lokacijah (npr. svetovalci, terensko delo, delo v pisarni in nato doma...) V primeru, da naročnik z enim uporabniškim imenom in geslom, uporablja programsko opremo v neobičajno velikem časovnem obsegu ali neutemeljeno z večjega števila različnih računalnikov, lahko avtor od naročnika zahteva dokup več uporabniških imen in gesel ali pa mu lahko omeji uporabo programske opreme ali prekine naročniško razmerje. Naročnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe naročnikovega uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti avtorja ter spremeniti svoje geslo na naročniški strani programske opreme. Programska oprema je v celoti avtorsko delo in last avtorja. Kopiranje posameznega tekstovnega, slikovnega ali kakršnegakoli drugega avtorskega dela je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja, pri čemer mora biti avtor naveden na vseh kopijah ali drugih oblikah reprodukcije oziroma uporabe avtorskega gradiva. Obratni inženiring, povratno prevajanje, razstavljanje in povratno zbiranje ali kakršenkoli drug način neavtorizirane uporabe programske opreme, slikovnega, tiskanega ali drugega gradiva so prepovedani, razen v obsegu, kot ga dovoljuje upoštevani zakon, ne glede na to omejitev. Programske opreme, podatkovnih baz ali drugih storitev ni dovoljeno dajati v najem, posojati ali dajati v zakup. Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje avtor.

Avtor vzdržuje programsko opremo tako, da je praviloma ta dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si avtor pridržuje pravico do občasnih prekinitev dostopnosti do portala. Odgovornost avtorja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi prekinitve delovanja ali nedostopnosti programske opreme nastala naročniku, je v celoti izključena.

3. PRENEHANJE VELJAVNOSTI NAROČNIŠKE POGODBE

Vse pravice po tej pogodbi veljajo za posameznega naročnika v obdobju veljavnosti storitve za katerega velja njegova plačana naročnina, navedena na računu. Če naročnik ne ravna v skladu s pogoji in določili te pogodbe, mu lahko avtor prekine naročniško razmerje in v primeru, da je bil avtor namenoma oškodovan, od naročnika zahteva poplačilo škode.

4. VAROVANJE IN UPORABA PODATKOV

Osebni in drugi podatki naročnikov, ki jih avtor pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo programske opreme in z njo povezanih storitev, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz naslova naročništva oziroma v zvezi z uporabo programske opreme.

Tako zbrani podatki so poslovna skrivnost avtorja . Izjemoma si avtor pridržuje pravico, da:
- uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski naslov uporabnika za namene neposrednega trženja;
- uporabi firmo (ime) in naslov elektronske pošte uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Naročnik lahko kadarkoli pisno ali z dopisom na elektronski naslov avtorja objavljen na spletni strani Racunovodstvo.NET od avtorja zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in/ali za pošiljanje obvestil po elektronski pošti. Avtor tretjim osebam ne bo posredoval osebnih podatkov naročnika in drugih podatkov, ki jih je pridobil od naročnika pri njegovi uporabi programske opreme ali storitev avtorja, na način da bi tretje osebe lahko tako posredovane podatke povezale z naročnikom.

Naročnik je dolžan nosilcu v roku 3 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova naročništva oziroma uporabe programske opreme. V primeru, da naročnik oziroma uporabnik pri naročniku opusti dolžnost obvestitve, avtor svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Naročnik odgovarja avtorju za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve te obveznosti. Avtor hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnika za statistične namene in namene neposrednega trženja v skladu z veljavno zakonodajo.

5. ODGOVORNOST ZA VSEBINO PODATKOV IN IZLOČITEV VSAKRŠNE AVTORJEVE ODGOVORNOSTI

Avtor si stalno prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov na strani Racunovodstvo.NET. Odgovornost avtorja za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev je v celoti izključena. Avtor ne jamči za točnost oziroma ustreznost podatkov, avtorskih člankov ali storitev svetovanje ter drugih storitev na portalu. Avtor in njegovi sodelavci v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posledično, nenamerno, neposredno, posredno ali kakršno koli drugo škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe programske opreme. Avtor prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo katera koli stranka utrpela zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi informacij, objavljenih na spletni strani Racunovodstvo.NET.

Avtor niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu Racunovodstvo.NET ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

6. AVTORSKE PRAVICE IN UPORABA IMENA IN LOGOTIPA AVTORJA

Vsi naslovi in pravice intelektualne lastnine v zvezi s programskim izdelkom, podatkovnimi bazami, slikovnim in pisanim gradivom so avtorsko delo in last avtorja ali njegovih zunanjih sodelavcev, razen v primerih, kjer je eksplicitno drugače navedeno.

Vse zbirke podatkov predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zbirke dokumentov v programski opremi - v celoti in kot posamezni deli sistema - so varovane z avtorsko pravico avtorja in z drugimi predpisi (varstvo konkurence ipd.).

Posamezne enote v zbirkah programske opreme, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja.

Avtorsko varstvo programske opreme, njenih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Za posamezne enote zbirk programske opreme, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. reproduciranje v knjigi, objava na strežniku naročnika oz. uporabnika itd.) so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:
- uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.),
- uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese avtorja (npr. uporaba čistopisov predpisov preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
- odstranitev ali zamenjava znakov logotipov in navedb avtorja kadar se le-ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.
Naročnik programske opreme, ki je drugemu uporabniku omogočil uporabo, odgovarja avtorju za vso morebitno škodo, ki bi avtorju nastala zaradi kršitev v tem poglavju določenih obveznosti oziroma omejitev.

Avtor ne sprejema odgovornosti za kakršnekoli primere, kjer je njegovo ime logotip ali naslov zlorabljen v dejavnostih katerih namem je goljufati ali zavajati javnost.

7. KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se zapišejo na vaš računalnik, ko obiščete spletno stran.

Piškotki služijo za zagotavljanje sledljivosti ter kvalitete uporabniške izkušnje. Ko se naslednjič vrnete na stran preko istega brskalnika, lahko le-ta preveri, ali je piškotek prisoten in uporabi podatke iz piškotka ter jih posreduje nazaj strani. Piškotki omogočajo spletnemu mestu, da prepozna ali ga je uporabnik že predhodno obiskal, lahko si z njim zapomni podatke o vašem uporabniškem imenu in geslu ali na primer izbranem jeziku in druge nastavitve. Tako je lahko vaš naslednji obisk istega mesta bolj uporaben in lažji.

8. VRSTE PIŠKOTKOV

Začasni ali sejni piškotki se ne shranjujejo, ampak se izbrišejo vsakič, ko zaprete brskalnik.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Uporabljajo se za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, za analiziranje prometa in podobno. V računalniku lahko ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga ogleduje uporabnik, in so lahko trajni ali začasni. Spletno mesto te piškotke uporablja za shranjevanje informacij in jih bo znova uporabilo, ko bo uporabnik naslednjič obiskal spletno mesto.

Drugi piškotki izvirajo z drugih, partnerskih spletnih mest (ta na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani z njimi lahko zbirajo podatke o uporabnikih z različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, naprimer za oglaševanje, analize, izboljševanje svojih produktov.

9. UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV V BRSKALNIKU

Večina brskalnikov omogoča da zavrnete ali sprejmete vse piškotke, sprejmete samo določene piškotke ali pa vas vsakič vpraša ali dovolite piškotke za določeno stran ali ne. Tako lahko onemogočite vse piškotke, razen piškotkov, ki jim zaupate. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, lahko pa to spremenite v nastavitvah brskalnika.

Navodila o nastavitvah piškotkov za nekatere pogosteje uporabljane brskalnike dobite na spodnjih povezavah:
- Firefox
- Chrome
- Internet Explorer
- Opera
- Safari

Če piškotke izkjučite so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

10. UPORABA PIŠKOTKOV NA NAŠI SPLETNI STRANI

Naša spletna stran uporablja piškotke, za Google Analytics, ki je Googlovo analitično orodje, ki lastnikom spletnih strani in aplikacij pomaga razumeti, kako obiskovalci sodelujejo s temi spletnimi stranmi in aplikacijami.