Zakaj?

Lažje branje in razumevanje zakonodaje.
Spremljanje sprememb.
Povezane vsebine.


Izberi paket

Enostavno iskanje po vseh področjih

Po vpisu iskalnega pojma dobite zadetke iz vseh področij.

Izberi paket
 1. GOSPODARSTVO Svetovanje racunovodstvo.net

  Podjetje ima v bilanci stanja izkazano terjatev do lastnika iz naslova kredita. Če družbenik to podjetje proda, ali lahko nov lastnik to terjatev odpiše, ker je neizterljiva?

  Uvodoma želim poudariti, da se za odsvojitev kapitala šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v...

 2. GOSPODARSTVO Svetovanje racunovodstvo.net

  Družba A ima izkazano naložbo v družbo B po nabavni vrednosti. Družba B posluje z izgubo. Ali mora družba A zaradi izgube družbe B narediti slabitev naložbe in oblikovati terjatve za odložene davke?

  V skladu z določbami Slovenskega računovodskega standarda 3 (2016), so naložbe v odvisna podjetja, izkazana po nabavni vrednosti, uvrščajo med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. To so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so razvrščena kot...

 3. GOSPODARSTVO Svetovanje racunovodstvo.net

  Ali se v vrednost olajšave za investiranje v opredmetena osnovna sredstva po 55.a členu ZDDV-2 všteva tudi montaža opreme, ki jo opravijo zaposleni (stroški njihovega dela se usredstvijo)?

  V 12. členu ZDDPO- 2 je navedeno, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ki se ugotovijo na podlagi uvedenih računovodskih standardov.  V Slovenskem računovodskem standardu SRS 1 (2016) je v točki 1.10 navedeno, kako se določi nabavna...