Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR DOHODNINA IN DELOVNA RAZMERJA -

Avtor:

Zneski pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v odvisnosti od vrste zavarovanca.

Veljavnost: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023

znaša

2.210,78 EUR

8,20% 181,28 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka   15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023

znaša

2.210,78 EUR

2% 44,22 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka   15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek  0,53% 11,72 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023

znaša

2.210,78 EUR

0,53% 11,72 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023

znaša

2.210,78 EUR

6,36% od 0,25% 35,15 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023

znaša

2.210,78 EUR

0,53%*5/12

4,88 EUR

58,56 EUR

Mesečno ali

enkrat letno

10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)  

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023

znaša

2.210,78 EUR

 6,36%*5/12

14,65 EUR

175,80 EUR

Mesečno ali

enkrat letno

 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju; 
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023 znaša 

2.210,78 EUR

0,30% 6,63 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,  11. in 12. točka  17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2023 znaša 

2.210,78 EUR

0,40% 8,84 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022

znaša

2.024,03 EUR

8,20% 165,97 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka   15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022

znaša

2.024,03 EUR

2% 40,48 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka   15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek  0,53% 10,73 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022

znaša

2.024,03 EUR

0,53% 10,73 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022

znaša

2.024,03 EUR

6,36% od 0,25% 32,18 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022

znaša

2.024,03 EUR

0,53%*5/12

4,47 EUR

53,64 EUR

Mesečno ali

enkrat letno

10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)  

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022

znaša

2.024,03 EUR

 6,36%*5/12

13,41 EUR

160,92 EUR

Mesečno ali

enkrat letno

 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju; 
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022 znaša 

2.024,03 EUR

0,30% 6,07 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,  11. in 12. točka  17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2022 znaša 

2.024,03 EUR

0,40% 8,10 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2021

znaša

1.886,48 EUR

8,20% 154,69 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka   15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2021

znaša

1.886,48 EUR

2% 37,73 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka   15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek  0,53% 10,00 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2021

znaša

1.886,48 EUR

0,53% 10,00 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2021

znaša

1.886,48 EUR

6,36% od 0,25% 30,00 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ 
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju; 
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2021 znaša 

1.886,48 EUR

0,30% 5,66 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,  11. in 12. točka  17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2021 znaša 

1.886,48 EUR

0,40% 7,55 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2020

znaša

1.821,44 EUR

8,20% 149,36 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2020

znaša

1.821,44 EUR

2% 36,43 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek 0,53% 9,65 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2020

znaša

1.821,44 EUR

0,53% 9,65 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2020

znaša

1.821,44 EUR

6,36% od 0,25% 28,96 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2020 znaša

1.821,44 EUR

0,30% 5,46 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točka 17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2020 znaša

1.821,44 EUR

0,40% 7,29 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2019

znaša

1.741,70 EUR

8,20% 142,82 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2019

znaša

1.741,70 EUR

2% 34,83 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek 0,53%   Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2019

znaša

1.741,70 EUR

0,53% 9,23 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2019

znaša

1.741,70 EUR

6,36% od 0,25% 27,69 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2019 znaša

1.741,70 EUR

0,30% 5,23 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točka 17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2019 znaša

1.741,70 EUR

0,40% 6,97 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2018

znaša

1.676,38 EUR

8,20% 137,46 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2018

znaša

1.676,38 EUR

2% 33,53 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek 0,53%   Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2018

znaša

1.676,38 EUR

0,53% 8,88 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2018

znaša

1.676,38 EUR

6,36% od 0,25% 26,65 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2018 znaša

1.676,38 EUR

0,30% 5,03 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točka 17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2018 znaša

1.676,38 EUR

0,40% 6,71 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2017

znaša

1.621,46 EUR

8,20% 132,96 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2017

znaša

1.621,46 EUR

2% 32,43 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek 0,53%   Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2017

znaša

1.621,46 EUR

0,53% 8,59 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2017

znaša

1.621,46 EUR

6,36% od 0,25% 25,78 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2017 znaša

1.621,46 EUR

0,30% 4,86 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točka 17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2017 znaša

1.621,46 EUR

0,40% 6,49 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016

znaša

1.567,99 EUR

8,20% 128,58 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016

znaša

1.567,99 EUR

2% 31,36 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

Prejeti dohodek 0,53%   Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016

znaša

1.567,99 EUR

0,53% 8,31 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016

znaša

1.567,99 EUR

6,36% od 0,25% 24,93 EUR Prispevek se plačuje mesečno 10. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016 znaša

1.567,99 EUR

0,30% 4,70 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točka 17. člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18. člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016 znaša

1.567,99 EUR

0,40% 6,27 EUR Prispevek se plača do 15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2015

znaša

1.540,58 EUR

8,20% 126,33 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2015

znaša

1.540,58 EUR

2% 30,81 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

 

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2015 znaša 1.540,58 EUR 0,30% 4,62 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

 

Prejeti dohodek 0,53%   Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2015 znaša 1.540,58 EUR 0,30% 4,62 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 6., 7.,

8., 9., 11. in

12. točka 17.člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18.člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2015 znaša 1.540,58 EUR 0,40% 6,16 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2014

znaša

1.543,66 EUR

8,20% 126,58 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2014

znaša

1.543,66 EUR

2% 30,87 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

 

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2014 znaša 1.543,66 EUR 0,30% 4,63 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

 

Prejeti dohodek 0,53%   Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
10) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
11) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
12) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
13) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
14) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
15) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2014 znaša 1.543,66 EUR 0,30% 4,63 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 6., 7.,

8., 9., 11. in

12. točka 17.člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18.člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2014 znaša 1.543,66 EUR 0,40% 6,17 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in 55. člen ZZVZZ

 

 

Veljavnost: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.526,11 EUR

8,20% 125,14 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.526,11 EUR

2% 30,52 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

od dohodnov izplačanih v januarju 2014

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša 1.526,11 EUR

0,30% 4,58 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu

od dohodnov izplačanih od 1. 2. 2014 dalje

Prejeti dohodek 0,53%  

Prispevek se plačuje

mesečno, za vsako

sklenjeno pogodbo,

ki velja v

posameznem

mesecu

5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
12) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
13) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
14) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
15) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
16) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.526,11 EUR

0,30% 4,58 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 6., 7.,

8., 9., 10., 11. in

12. točka 17.člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18.člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.526,11 EUR

0,40% 6,10 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala.

1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in

55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.515,95 EUR

8,20% 124,31 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.515,95 EUR

2% 30,32 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša 1.515,95 EUR

0,30% 4,55 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
12) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
13) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
14) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
15) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
16) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.515,95 EUR

0,30% 4,55 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 6., 7.,

8., 9., 10., 11. in

12. točka 17.člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18.člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2012

znaša

1.515,95 EUR

0,40% 6,06 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala.

1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in

55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2011

znaša

1.510,44 UR

8,20% 123,86 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2011

znaša

1.510,44 EUR

2% 30,21 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka

15. člena in

55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2011

znaša 1.510,44 EUR

0,30% 4,53 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
12) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
13) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
14) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
15) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
16) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2011

znaša

1.510,44 EUR

0,30% 4,53 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 6., 7.,

8., 9., 10., 11. in

12. točka 17.člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18.člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2011

znaša

1.510,44 EUR

0,40% 6,04 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala.

1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in

55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2010

znaša

1.487,86 UR

8,20% 122,00 EUR Prispevek se plačuje mesečno

12., 13., 14. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2010

znaša

1.487,86 EUR

2% 29,76 EUR Prispevek se plačuje mesečno

17.,18. in 21. točka prvega odstavka 15. člena in 55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2010

znaša 1.487,86 EUR

0,30% 4,46 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5. točka 17. člena
in 55. člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
12) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
13) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
14) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
15) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
16) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2010

znaša

1.487,86 EUR

0,30% 4,46 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1., 2., 3., 4., 6., 7.,

8., 9., 10., 11. in

12. točka 17.člena,
2., 4., 5., 6., in 7. točka 18.člena in
55. člen ZZVZZ

1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2010

znaša

1.487,86 EUR

0,40% 5,95 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala.

1., 3., 8. in 9. točka 18. člena in

55. člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2009

znaša 1.448,13 EUR

8,20% 118,75 EUR Prispevek se plačuje mesečno 12.,13.,14. točka 15.člena in
55.člen ZZVZZ
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2009

znaša 1.448,13 EUR

2% 28,96 EUR Prispevek se plačuje mesečno 17.,18. in 21.točka 15.člena
in 55.člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2009

znaša 1.448,13 EUR

0,30% 4,34 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5.točka 17.člena
in 55.člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
12) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
13) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
14) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
15) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
16) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2009

znaša 1.448,13 EUR

0,30% 5,79 EUR Prispevek se plačuje mesečno 17.člen,
18.člen in
55.člen
ZZVZZ
1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2009

znaša 1.448,13 EUR

0,40% 5,79 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1.,3.,8.,9.točka 18.člena
in 55.člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

Vrste zavarovancevOsnovaStopnjaZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2008

znaša 1.424,08 EUR

8,20% 116,77 EUR Prispevek se plačuje mesečno 12.,13.,14. točka 15.člena in
55.člen ZZVZZ
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2008

znaša 1.424,08 EUR

2% 28,48 EUR Prispevek se plačuje mesečno 17.,18. in 21.točka 15.člena
in 55.člen ZZVZZ
1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2008

znaša 1.424,08 EUR

0,30% 4,27 EUR Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5.točka 17.člena
in 55.člen ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4)otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11) osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
12) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
13) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
14) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
15) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
16) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2008

znaša 1.424,08 EUR

0,30% 4,27 EUR Prispevek se plačuje mesečno 17.člen,
18.člen in
55.člen
ZZVZZ
1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
2)osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi
Povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2008

znaša 1.424,08 EUR

0,40% 5,70 EUR Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1.,3.,8.,9.točka 18.člena
in 55.člen ZZVZZ

 

Veljavnost: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
2) družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
3) tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova
104,98 EUR mesecno Prispevek se plačuje mesečno 12.,13.,14. točka 15.člena ZZVZZ

Sklep o prispevkiz za obvezno zdravstveno zavarovanje
1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo stalno denarno pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih o socialnem varstvu
2) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova
3) državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
24,42 EUR mesecno Prispevek se plačuje mesečno 17.,18. In 21.točka 15.člena ZZVZZ

Sklep o prispevkiz za obvezno zdravstveno zavarovanje
1) osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu - od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu 3,08 EUR mesecno Prispevek se plačuje mesečno, za vsako sklenjeno pogodbo, ki velja v posameznem mesecu 5.točka 17.člena ZZVZZ
1) učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij - od vsake napotnice
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
3) učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
4) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu
5) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
6) brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju
7) volonterji
8) osebe na prestajanju zaporne kazni in vzgojnega ukrepa pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom
9) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
10) udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
11) osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v
skladu z zakonom
12) osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve
13) osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašcenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost
14) športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah
3,08 EUR mesecno Prispevek se plačuje mesečno 17. in 18. člen ZZVZZ

Sklep o prispevkiz za obvezno zdravstveno zavarovanje
1) osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah
2) osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, narodne zaščite, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in zaščito
3) osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti
4) osebe, ki kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje občanov
4,63 EUR letno Prispevek se plača do 15.marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala. 1.,3.,8.,9.točka 18.člena ZZVZZ

Sklep o prispevkiz za obvezno zdravstveno zavarovanje
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!