Najnovejša različica člena

Gradbeni zakon (GZ)

114. člen (zahteva za legalizacijo)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

114. člen
(zahteva za legalizacijo)

(1) Če je stavba do faze grobih gradbenih del izvedena pred uveljavitvijo tega zakona ali če je gradbeno inženirski objekt dokončan in pomeni nelegalen ali neskladen objekt ali neskladno uporabo objekta zunaj okvirov dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja po tem zakonu, se lahko pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve v petih letih od uveljavitve tega zakona vloži zahteva za legalizacijo.

(2) Za postopek odločanja o zahtevi iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo izdajo gradbenega dovoljenja, če v tem podpoglavju ni določeno drugače.

(3) Zahteva za legalizacijo vsebuje:

  • podatke o vlagatelju zahteve (osebno ime ali firmo in prebivališče ali sedež vlagatelja);
  • dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve (številka parcele oziroma parcel, na katerih objekt stoji, katastrska občina in hišna številka stavbe, če je določena);
  • dokazilo iz 3. točke drugega odstavka, tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona, če vlagatelj zahteve za legalizacijo v zemljiški knjigi ni vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini;
  • mnenja mnenjedajalcev in
  • dokumentacijo za legalizacijo, izdelano v skladu z določbami 115. člena tega zakona.
Povezane vsebine