Najnovejša različica člena

Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu

2. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Blago, ki je oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu, je določeno na seznamu, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Za razvrstitev blaga s seznama se uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 280 z dne 31. 10. 2019, str. 1).

Povezane vsebine