Najnovejša različica člena

Pravilnik o načinu ugotavljanja kroga upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega prispevka

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Do plačila obveznega zdravstvenega prispevka je upravičena zavarovana oseba, ki je na podlagi odločbe centra za socialno delo upravičena do pravice do plačila obveznega zdravstvenega prispevka, če:

  • je obvezno zdravstveno zavarovana v skladu z 11., 13., 20. ali 21. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ),
  • je obvezno zdravstveno zavarovana kot družinski član zakonec v skladu s 1. točko pod a) prvega odstavka 20. člena ZZVZZ ali kot starš v skladu s 3. točko pod b) prvega odstavka 20. člena ZZVZZ ali
  • gre za zavarovanca iz tretjega ali četrtega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23).
Povezane vsebine