Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).

(2) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon, ki ureja gospodarske družbe, v delu, ki se nanaša na podjetnika, slovenski računovodski standard, ki določa računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih, slovenski računovodski standardi in ta pravilnik.

(3) Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

(1) Če morajo osebe iz prejšnjega člena po predpisu, ki ureja njihovo organizacijo oziroma področje, na katerem delujejo, voditi evidence, morajo voditi tudi te evidence.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so na primer osebe, ki opravljajo menjalniške posle in osebe, ki opravljajo trgovsko dejavnost.

(3) Osebe iz prejšnjega člena, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost in poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, morajo voditi tudi evidenco nabave in porabe pijač in živil.

(1) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika zavezanci, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za katero se davčna osnova od dohodka ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj), za potrebe ugotavljanja dohodka ne vodijo poslovnih knjig in evidenc.

(3) Zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost, mora ne glede na določbe tega pravilnika voditi tudi evidence v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v poslovnih knjigah in evidencah vodijo tudi podatek, kateri člani kmečkega gospodinjstva imajo v lasti ali najemu sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje te dejavnosti.

II. EVIDENCA KNJIGOVODSKIH LISTIN

(1) Zavezanci iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika vodijo evidenco, v katero vpisujejo  knjigovodske listine, ki dokazujejo poslovne dogodke v zvezi s prihodki, pripoznanimi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali zakonom, ki ureja dohodnino.

(2) Evidenca se vodi vezano, na prostih listih ali računalniško. Če se vodi računalniško, mora biti kadarkoli možno kontroliranje knjiženja. Evidenco mora biti mogoče prikazati na zaslonu in po potrebi odtisniti na papirju.

(3) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko vpisa, datum vpisa, številko knjigovodske listine, datum knjigovodske listine, opis poslovnega dogodka, znesek iz knjigovodske listine, znesek prihodkov, pripoznanih po Slovenskih računovodskih standardih ali zakonu, ki ureja dohodnino, in znesek popravka prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja). Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke, ki so pomembni za izračun davka oziroma vplivajo na izračun davka.

(4) Evidenca se vodi po časovnem zaporedju. Z zaporedno številko, v katero je listina vpisana v evidenco, mora zavezanec označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti k evidenci.

(5) Pri vpisovanju v evidenco se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva:

  • vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni;
  • ne smejo biti omogočeni nedovoljeni vpisi ali naknadna spreminjanja posameznih vpisov;
  • listine, ki izpričujejo nastanek poslovnega dogodka, se vpisuje ažurno;
  • napačni vpis se razveljavi (stornira) z dodatnim vpisom, ki mu sledi pravilni vpis;
  • že izvedeni vpisi se ne popravljajo ali brišejo;
  • še ne vpisane knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodi evidenca.

(1) Vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin mora temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. Knjigovodske listine o poslovnih dogodkih sestavljajo na kraju in v času njihovega nastanka osebe, ki sodelujejo pri njih.

(2) Tehnično mora biti knjigovodska listina narejena na način, ki dovoljuje le sledljive spremembe oziroma popravke. Vsebino spremembe knjigovodske listine, datum in odgovorne osebe za spremembo je treba na listini transparentno razkriti. Na knjigovodski listini je treba navesti zaporedno številko vpisa (oziroma vpisov v primeru sprememb) iz evidence knjigovodskih listin, ki je bil izveden na njeni podlagi.

(3) Evidenca knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, vključno s prenehanjem zaradi statusnega preoblikovanja, pa z dnem prenehanja. V primeru smrti fizične osebe, ki opravlja dejavnost, se evidenca zaključuje s stanjem na zadnji dan obdobja izračuna davka.

(4) Evidenca knjigovodskih listin vodena v prostih listih, se zaveže. Zaključitev evidence podpiše pooblaščena oseba. Računalniško vodena evidenca se lahko zaključi z elektronskim podpisom po postopkih iz ustreznega zakona. Evidenca se zaključi tako, da ni več mogoče vnašati podatkov vanjo oziroma, da že vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 10 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!