Najnovejša različica člena

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

2. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Obračun davčnih odtegljajev je sestavljen iz:

  • zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter
  • podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki so izkazani individualno po davčnem zavezancu.

Plačniki davka – fizične osebe, ki izplačujejo dohodke iz zaposlitve kot delodajalci po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so rezidenti Republike Slovenije, predložijo obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah – REK-1f, z vsebino, v obliki in na način, določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Vzorec obrazca »Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah – REK-1f« je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).

Povezane vsebine