Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06, 52/07 in 21/13) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »slovenski računovodski standard 39« nadomesti z besedilom »slovenski računovodski standard, ki določa računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih«.
Peti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri vpisovanju v evidenco se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva:
– vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni;
– ne smejo biti omogočeni nedovoljeni vpisi ali naknadna spreminjanja posameznih vpisov;
– listine, ki izpričujejo nastanek poslovnega dogodka, se vpisuje ažurno;
– napačni vpis se razveljavi (stornira) z dodatnim vpisom, ki mu sledi pravilni vpis;
– že izvedeni vpisi se ne popravljajo ali brišejo;
– še ne vpisane knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodi evidenca.«.
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin mora temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. Knjigovodske listine o poslovnih dogodkih sestavljajo na kraju in v času njihovega nastanka osebe, ki sodelujejo pri njih.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tehnično mora biti knjigovodska listina narejena na način, ki dovoljuje le sledljive spremembe oziroma popravke. Vsebino spremembe knjigovodske listine, datum in odgovorne osebe za spremembo je treba na listini transparentno razkriti. Na knjigovodski listini je treba navesti zaporedno številko vpisa (oziroma vpisov v primeru sprememb) iz evidence knjigovodskih listin, ki je bil izveden na njeni podlagi.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »standardom 39« nadomesti z besedilom »standardom 30.12«.
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »povečanje nabavne vrednosti, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 39« nadomesti z besedilom »spremembo nabavne vrednosti, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 30«.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!