Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15 in 19/16 – popr.) se v drugem odstavku 3. člena besedilo »90/14 in 91/15« nadomesti z besedilom »90/14, 91/15 in 63/16«.
2. člen
V 4. členu se besedilo »23/15 in 55/15« nadomesti z besedilom »23/15, 55/15 in 63/16«.
3. člen
(naselje, ulica, hišna številka, pošta, e-pošta ali telefon)
V Prilogi 1 – Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se II. del Osnovni podatki o zavezancu, spremeni tako, da se glasi:
»II. OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU
      Davčna številka

Ime in priimek zavezanca:
__________________________________________________________________________________
Podatki o prebivališču in kontakt: _______________________________________________________
q Da, zavezanec je nosilec osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (drugi odstavek 47. člena ZDoh-2).
q Da, zavezanec je rezident Republike Slovenije.
q Ne, zavezanec ni rezident Republike Slovenije.
Država rezidentstva: ________________
Naziv in naslov sedeža(ev) opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji:
1.______________________________________ Matična številka obrata: __________________
2.______________________________________ Matična številka obrata: __________________
3.______________________________________ Matična številka obrata: __________________
Država in naslov(i) opravljanja dejavnosti izven Republike Slovenije:
1. Država: ____________________ Naslov: __________________________________________
2. Država: ____________________ Naslov: __________________________________________
Vrsta(e) dejavnosti:
1. Dejavnost:_____________________________________________ SKD:_________________
2. Dejavnost:_____________________________________________ SKD:_________________
3. Dejavnost:_____________________________________________ SKD:_________________
Sistem vodenja poslovnih knjig:
qenostavno knjigovodstvoq dvostavno knjigovodstvo q evidence
Vrsta obveznega socialnega zavarovanja (ustrezno označite in vpišite):
– iz naslova opravljanja dejavnosti ________________________ (obračunani znesek prispevkov za socialno varnost v tem poslovnem letu),
– iz delovnega razmerja,
– plačevanje prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZDoh-2; sklad, v katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost, je v državi ___________; višina prispevkov je v tem poslovnem letu znašala __________________________,
druge vrste obveznega socialnega zavarovanja.«.
V V. delu Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (dejanski), se v opisu zaporedne številke 15.12 besedilo »izplačila političnim strankam« nadomesti z znakovno oznako »XXXX«.

VII. del Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem obračunu (obkrožite ustrezno), se spremeni tako, da se glasi:
»VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM DAVČNEM OBDOBJU (obkrožite ustrezno)
q VII.A Priglašam ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov: DA
q VII.B Obveščam o prenehanju ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov: DA
q VII.C Davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letu po letu, za katerega predlagam ta obračun, ugotavljam pavšalno (s katastrskim dohodkom): DA«.
4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen
V Prilogi 4 – Podatki iz izkaza poslovnega izida, se v postavki pod zaporedno številko 44: O. Negativni poslovni izid, besedilo »(29-28+30-34+39-42)« nadomesti z besedilom »(29-28-30+34-39+42)«.
6. člen
Priloga 7a se nadomesti z novo Prilogo 7a, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Priloga 13a se nadomesti z novo Prilogo 13a, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016, za katera se davčni obračun predloži po 31. decembru 2016.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15 in 19/16 – popr.).
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!