Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Tip osebe javnega prava: vladna služba

Razpon plačnega razreda: 52–57

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA MESTA

PLAČNI RAZRED

PROTOKOL VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

B017101

Direktor VS

57

URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

B017101

Direktor VS

56

URAD ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

B017101

Direktor VS

52

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti

B017101

Direktor VS

52

Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva

Razpon plačnega razreda: 50-57

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA MESTA

PLAČNI RAZRED

URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

B017102

Direktor/inšpektor OSM

53

UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA

B017102

Direktor/inšpektor OSM

55

URAD RS ZA NADZOR PRORAČUNA

B017102

Direktor/inšpektor OSM

55

INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

52

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

B017102

Direktor/inšpektor OSM

53

INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

52

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

B017102

Direktor/inšpektor OSM

56

URAD RS ZA MEROSLOVJE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

55

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

56

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

B017102

Direktor/inšpektor OSM

56

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

AGENCIJA RS ZA OKOLJE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST

B017102

Direktor/inšpektor OSM

55

GEODETSKA UPRAVA RS

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

DIREKCIJA RS ZA VODE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

57

UPRAVA RS ZA POMORSTVO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

55

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

55

INŠPEKTORAT RS ZA INFRASTRUKTURO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

INŠPEKTORAT RS ZA DELO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

56

ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS

B017102

Direktor/inšpektor OSM

56

URAD RS ZA KEMIKALIJE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

UPRAVA RS ZA VARSTVO PRED SEVANJI

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

URAD RS ZA MLADINO

B017102

Direktor/inšpektor OSM

50

INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

54

INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE

B017102

Direktor/inšpektor OSM

52

Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)

Razpon plačnega razreda: 56-57

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA MESTA

PLAČNI RAZRED

Direktorat za zakladništvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za finančni sistem

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za javno premoženje

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za proračun

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za javno računovodstvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za zadeve Evropske unije

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za logistiko

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za obrambne zadeve

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za obrambno politiko

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Obveščevalno varnostna služba

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za civilno pravo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za javni sektor

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za javno naročanje

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za stvarno premoženje

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za informatiko

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za turizem

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za notranji trg

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za regionalni razvoj

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za lesarstvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za kmetijstvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za okolje

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za vode in investicije

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za kopenski promet

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za energijo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za letalski in pomorski promet

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za trg dela in zaposlovanje

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za socialne zadeve

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za družino

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za javno zdravje

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za zdravstveno varstvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za zdravstveno ekonomiko

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za visoko šolstvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za znanost

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za investicije

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

Direktorat za šport

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za informacijsko družbo

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za kulturno dediščino

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za ustvarjalnost

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

Direktorat za medije

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

56

+------------------------+---------+----------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA     |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA   |   PLAČNI  |
|UPORABNIKA              |         |MESTA           |   RAZRED  |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|zakladništvo            |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za finančni  |B017103  |Generalni       |     57    |
|sistem                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     57    |
|premoženje              |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za sistem    |B017103  |Generalni       |     57    |
|davčnih, carinskih in   |         |direktor        |           |
|drugih javnih prihodkov |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za proračun  |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     57    |
|računovodstvo           |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za policijo  |B017103  |Generalni       |     57    |
|in druge varnostne      |         |direktor        |           |
|naloge                  |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za upravne   |B017103  |Generalni       |     57    |
|notranje zadeve,        |         |direktor        |           |
|migracije in            |         |direktorata MIN |           |
|naturalizacijo          |         |                |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za skupno    |B017103  |Generalni       |     57    |
|zunanjo in varnostno   |         |direktor        |           |
|politiko                |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za |B017103  |Generalni       |     57    |
|multilateralo, razvojno |         |direktor        |           |
|sodelovanje in     |         |direktorata MIN |           |
|mednarodno pravo     |         | |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za zadeve    |B017103  |Generalni       |     57    |
|Evropske unije |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|gospodarsko in javno    |         |direktor        |           |
|diplomacijo        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za logistiko |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za obrambne  |B017103  |Generalni       |     57    |
|zadeve                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za obrambno  |B017103  |Generalni       |     56    |
|politiko                |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Obveščevalno varnostna  |B017103  |Generalni       |     56    |
|služba                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za kaznovalno|B017103  |Generalni       |     57    |
|pravo in človekove      |         |direktor        |           |
|pravice                 |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za civilno   |B017103  |Generalni       |     57    |
|pravo    |         |direktor        |           |
|              |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103  |Generalni       |     57    |
|organizacijsko          |         |direktor        |           |
|zakonodajo in pravosodno|         |direktorata MIN |           |
|upravo |         | |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javni     |B017103  |Generalni       |     57    |
|sektor                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     57    |
|naročanje               |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za stvarno   |B017103  |Generalni       |     56    |
|premoženje              |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|informatiko             |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+

|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|internacionalizacijo,   |         |direktor        |           |
|podjetništvo in         |         |direktorata MIN |           |
|tehnologijo             |         |                |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za turizem   |B017103  |Generalni       |     57    |
| |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za notranji  |B017103  |Generalni       |     57    |
|trg                     |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|regionalni razvoj       |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|lesarst        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|kmetijstvo              |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|gozdarstvo, lovstvo in  |         |direktor        |           |
|ribištvo                |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za okolje    |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za prostor,  |B017103  |Generalni       |     57    |
|graditev in stanovanja  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za vode in   |B017103  |Generalni       |     56    |
|investicije             |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za kopenski  |B017103  |Generalni       |     57    |
|promet                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za energijo  |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za letalski  |B017103  |Generalni       |     57    |
|in pomorski promet      |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za delovna   |B017103  |Generalni       |     57    |
|razmerja in pravice iz  |         |direktor        |           |
|dela                    |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za trg dela  |B017103  |Generalni       |     57    |
|in zaposlovanje         |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za socialne  |B017103  |Generalni       |     57    |
|zadeve                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za družino   |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za invalide, |B017103  |Generalni       |     56    |
|vojne veterane in žrtve |         |direktor        |           |
|vojnega nasilja         |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     56    |
|zdravje                 |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|zdravstveno varstvo     |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|zdravstveno ekonomiko   |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|dolgotrajno oskrbo    |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za visoko    |B017103  |Generalni       |     57    |
|šolstvo                 |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za znanost   |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|predšolsko vzgojo in    |         |direktor        |           |
|osnovno šolstvo         |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|investicije             |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za srednje   |B017103  |Generalni       |     57    |
|in višje šolstvo ter    |         |direktor        |           |
|izobraževanje odraslih  |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za šport     |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|informacijsko družbo    |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za kulturno  |B017103  |Generalni       |     56    |
|dediščino               |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|ustvarjalnost           |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za medije    |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+

Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)

Razpon plačnega razreda: 55-56

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA MESTA

PLAČNI RAZRED

MINISTRSTVO ZA FINANCE

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

B017104

Generalni sekretar MIN

55

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA KULTURO

B017104

Generalni sekretar MIN

55

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAV0

B017104

Generalni sekretar MIN

56

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

B017104

Generalni sekretar MIN

56

Tip osebe javnega prava: upravna enota

Razpon plačnega razreda: 48-50

ŠIFRA PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA MESTA

PLAČNI RAZRED

62014

UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA

B017105

Načelnik UE

49

62022

UPRAVNA ENOTA BREŽICE

B017105

Načelnik UE

49

62030

UPRAVNA ENOTA CELJE

B017105

Načelnik UE

50

62049

UPRAVNA ENOTA CERKNICA

B017105

Načelnik UE

49

62057

UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ

B017105

Načelnik UE

49

62065

UPRAVNA ENOTA DOMŽALE

B017105

Načelnik UE

49

62073

UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD

B017105

Načelnik UE

48

62081

UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA

B017105

Načelnik UE

49

62090

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE

B017105

Načelnik UE

49

62103

UPRAVNA ENOTA HRASTNIK

B017105

Načelnik UE

48

62111

UPRAVNA ENOTA IDRIJA

B017105

Načelnik UE

49

62120

UPRAVNA ENOTA ILIRSKA  BISTRICA

B017105

Načelnik UE

48

62138

UPRAVNA ENOTA IZOLA

B017105

Načelnik UE

49

62146

UPRAVNA ENOTA JESENICE

B017105

Načelnik UE

49

62154

UPRAVNA ENOTA KAMNIK

B017105

Načelnik UE

49

62162

UPRAVNA ENOTA KOČEVJE

B017105

Načelnik UE

49

62170

UPRAVNA ENOTA KOPER

B017105

Načelnik UE

49

62189

UPRAVNA ENOTA KRANJ

B017105

Načelnik UE

50

62197

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

B017105

Načelnik UE

49

62200

UPRAVNA ENOTA LAŠKO

B017105

Načelnik UE

49

62219

UPRAVNA ENOTA LENART

B017105

Načelnik UE

49

62227

UPRAVNA ENOTA LENDAVA

B017105

Načelnik UE

49

62235

UPRAVNA ENOTA LITIJA

B017105

Načelnik UE

49

62251

UPRAVNA ENOTA LJUTOMER

B017105

Načelnik UE

49

62260

UPRAVNA ENOTA LOGATEC

B017105

Načelnik UE

48

62278

UPRAVNA ENOTA MARIBOR

B017105

Načelnik UE

50

62286

UPRAVNA ENOTA METLIKA

B017105

Načelnik UE

48

62294

UPRAVNA ENOTA MOZIRJE

B017105

Načelnik UE

49

62308

UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA

B017105

Načelnik UE

50

62316

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA

B017105

Načelnik UE

50

62324

UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO

B017105

Načelnik UE

50

62332

UPRAVNA ENOTA ORMOŽ

B017105

Načelnik UE

49

62340

UPRAVNA ENOTA PESNICA

B017105

Načelnik UE

49

62359

UPRAVNA ENOTA PIRAN

B017105

Načelnik UE

49

62367

UPRAVNA ENOTA POSTOJNA

B017105

Načelnik UE

49

62375

UPRAVNA ENOTA PTUJ

B017105

Načelnik UE

50

62383

UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI

B017105

Načelnik UE

49

62391

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA

B017105

Načelnik UE

49

62405

UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

B017105

Načelnik UE

49

62413

UPRAVNA ENOTA RIBNICA

B017105

Načelnik UE

48

62421

UPRAVNA ENOTA RUŠE

B017105

Načelnik UE

49

62430

UPRAVNA ENOTA SEVNICA

B017105

Načelnik UE

49

62448

UPRAVNA ENOTA SEŽANA

B017105

Načelnik UE

49

62456

UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC

B017105

Načelnik UE

49

62464

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

B017105

Načelnik UE

49

62472

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE

B017105

Načelnik UE

49

62480

UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU

B017105

Načelnik UE

49

62499

UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA

B017105

Načelnik UE

49

62502

UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH

B017105

Načelnik UE

49

62510

UPRAVNA ENOTA TOLMIN

B017105

Načelnik UE

49

62529

UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE

B017105

Načelnik UE

49

62537

UPRAVNA ENOTA TREBNJE

B017105

Načelnik UE

49

62545

UPRAVNA ENOTA TRŽIČ

B017105

Načelnik UE

49

62553

UPRAVNA ENOTA VELENJE

B017105

Načelnik UE

49

62561

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA

B017105

Načelnik UE

49

62570

UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI

B017105

Načelnik UE

49

62588

UPRAVNA ENOTA ŽALEC

B017105

Načelnik UE

49

Tip osebe javnega prava: občina (občinska uprava)

Razpon plačnega razreda: 44-54

ŠIFRA PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA MESTA

PLAČNI RAZRED

75000

OBČINA AJDOVŠČINA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

77224

OBČINA ANKARAN

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75019

OBČINA BELTINCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75027

OBČINA BLED

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75035

OBČINA BOHINJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75043

OBČINA BOROVNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75051

OBČINA BOVEC

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75060

OBČINA BRDA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75078

OBČINA BREZOVICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75086

OBČINA BREŽICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75094

OBČINA TIŠINA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75108

MESTNA OBČINA CELJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

75116

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75124

OBČINA CERKNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75132

OBČINA CERKNO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75140

OBČINA ČRENŠOVCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75159

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75167

OBČINA ČRNOMELJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75175

OBČINA DESTRNIK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75183

OBČINA DIVAČA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75191

OBČINA DOBREPOLJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75205

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75213

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75221

OBČINA DOMŽALE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

75230

OBČINA DORNAVA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75248

OBČINA DRAVOGRAD

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75256

OBČINA DUPLEK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75264

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75272

OBČINA GORIŠNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75280

OBČINA GORNJA RADGONA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75299

OBČINA GORNJI GRAD

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75302

OBČINA GORNJI PETROVCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75310

OBČINA GROSUPLJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75329

OBČINA ŠALOVCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

75337

OBČINA HRASTNIK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75345

OBČINA HRPELJE-KOZINA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75353

OBČINA IDRIJA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75361

OBČINA IG

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75370

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75388

OBČINA IVANČNA GORICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75396

OBČINA IZOLA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75400

OBČINA JESENICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75418

OBČINA JURŠINCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75426

OBČINA KAMNIK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75434

OBČINA KANAL OB SOČI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75442

OBČINA KIDRIČEVO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75450

OBČINA KOBARID

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75469

OBČINA KOBILJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

75477

OBČINA KOČEVJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75485

OBČINA KOMEN

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75493

MESTNA OBČINA KOPER

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

75507

OBČINA KOZJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75515

MESTNA OBČINA KRANJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

75523

OBČINA KRANJSKA GORA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75531

OBČINA KRŠKO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75540

OBČINA KUNGOTA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75558

OBČINA KUZMA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

75566

OBČINA LAŠKO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75574

OBČINA LENART

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75582

OBČINA LENDAVA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75590

OBČINA LITIJA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75604

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

54

75612

OBČINA LJUBNO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75620

OBČINA LJUTOMER

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75639

OBČINA LOGATEC

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75647

OBČINA LOŠKA DOLINA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75655

OBČINA LOŠKI POTOK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75663

OBČINA LUČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

75671

OBČINA LUKOVICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75680

OBČINA MAJŠPERK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75698

MESTNA OBČINA MARIBOR

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

53

75701

OBČINA MEDVODE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75710

OBČINA MENGEŠ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75728

OBČINA METLIKA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75736

OBČINA MEŽICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75744

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75752

OBČINA MISLINJA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75760

OBČINA MORAVČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75779

OBČINA MORAVSKE TOPLICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75787

OBČINA MOZIRJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75795

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75809

OBČINA MUTA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75817

OBČINA NAKLO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75825

OBČINA NAZARJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75833

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

75841

OBČINA ŠEMPETER -VRTOJBA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75850

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

75868

OBČINA ODRANCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

75876

OBČINA ORMOŽ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75884

OBČINA OSILNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

75892

OBČINA PESNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75906

OBČINA PIRAN

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75914

OBČINA PIVKA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75922

OBČINA PODČETRTEK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75930

OBČINA PODVELKA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75949

OBČINA POSTOJNA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75957

OBČINA PREDDVOR

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

75965

MESTNA OBČINA PTUJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

75973

OBČINA PUCONCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75981

OBČINA RAČE-FRAM

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

75990

OBČINA RADEČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76007

OBČINA RADENCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76015

OBČINA RADLJE OB DRAVI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76023

OBČINA RADOVLJICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76031

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76040

OBČINA RIBNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76058

OBČINA ROGAŠOVCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76066

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76074

OBČINA ROGATEC

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76082

OBČINA RUŠE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76090

OBČINA SEMIČ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76104

OBČINA SEVNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76112

OBČINA SEŽANA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76120

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76139

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76147

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76155

OBČINA STARŠE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76163

OBČINA SVETI JURIJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76171

OBČINA ŠENČUR

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76180

OBČINA ŠENTILJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76198

OBČINA ŠENTJERNEJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76201

OBČINA ŠENTJUR

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76210

OBČINA ŠKOCJAN

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76228

OBČINA ŠKOFJA LOKA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76236

OBČINA ŠKOFLJICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76244

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76252

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76260

OBČINA ŠOŠTANJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76279

OBČINA ŠTORE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76287

OBČINA TOLMIN

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76295

OBČINA TRBOVLJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76309

OBČINA TREBNJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76317

OBČINA TRŽIČ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76325

OBČINA TURNIŠČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76333

MESTNA OBČINA VELENJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

52

76341

OBČINA VELIKE LAŠČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76350

OBČINA VIDEM

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76368

OBČINA VIPAVA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76376

OBČINA VITANJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76384

OBČINA VODICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76392

OBČINA VOJNIK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76406

OBČINA VRHNIKA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76414

OBČINA VUZENICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76422

OBČINA ZAGORJE OB SAVI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76430

OBČINA ZAVRČ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76449

OBČINA ZREČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76457

OBČINA ŽELEZNIKI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76465

OBČINA ŽIRI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76473

OBČINA BENEDIKT

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76481

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76490

OBČINA BLOKE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76503

OBČINA BRASLOVČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76511

OBČINA CANKOVA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76520

OBČINA CERKVENJAK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76538

OBČINA DOBJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76546

OBČINA DOBRNA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76554

OBČINA DOBROVNIK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76562

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76570

OBČINA GRAD

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76589

OBČINA HAJDINA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76597

OBČINA HOČE - SLIVNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76600

OBČINA HODOŠ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76619

OBČINA HORJUL

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76627

OBČINA JEZERSKO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76635

OBČINA KOMENDA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76643

OBČINA KOSTEL

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76651

OBČINA KRIŽEVCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76660

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76678

OBČINA MARKOVCI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76686

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76694

OBČINA MIRNA PEČ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76708

OBČINA OPLOTNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76716

OBČINA PODLEHNIK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76724

OBČINA POLZELA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76732

OBČINA PREBOLD

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76740

OBČINA PREVALJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

76759

OBČINA RAZKRIŽJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76767

OBČINA RIBNICA NA POHORJU

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76775

OBČINA SELNICA OB DRAVI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76783

OBČINA SODRAŽICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76791

OBČINA SOLČAVA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76805

OBČINA SVETA ANA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76813

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76821

OBČINA TABOR

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76830

OBČINA TRNOVSKA VAS

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76848

OBČINA TRZIN

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76856

OBČINA VELIKA POLANA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76864

OBČINA VERŽEJ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76872

OBČINA VRANSKO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76880

OBČINA ŽALEC

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

50

76899

OBČINA ŽETALE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

44

76902

OBČINA ŽIROVNICA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76910

OBČINA ŽUŽEMBERK

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

76937

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

48

 

OBČINA APAČE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA CIRKULANE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA GORJE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA LOG-DRAGOMER

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA MAKOLE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA POLJČANE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA REČICA OB SAVINJI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA RENČE - VOGRSKO

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA STRAŽA

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA SVETI TOMAŽ

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA ŠENTRUPERT

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

 

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

B017801

Direktor/tajnik OBČ UPR

46

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!