Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15) se v prvem odstavku 1. člena zadnji stavek črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata Enajsta direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36) in Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 11), kot sta bili spremenjeni z Direktivo 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1).«.
Drugi odstavek 1.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ti pojmi imajo v tem zakonu pomen, opredeljen v teh določbah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):
1. »poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
2. »matična številka« v osmi alineji 2. člena,
3. »sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji 2. člena,
4. »sistem za podporo poslovnim subjektom« v deveti alineji 2. člena,
5. »točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti alineji 2. člena,
6. »enotni identifikator« v 7.a členu.«.
Poglavje z naslovom »Postopki v sistemu Vse na enem mestu« ter 1.b, 1.c in 1.č člen se črtajo.
V tretjem odstavku 4.a člena se za besedo »podjetjem« doda vejica in besedilo »razen če lahko registrsko sodišče tak podatek pridobi iz sistema povezovanja poslovnih registrov«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri podružnici tujega podjetja iz ES, ki je organizirano v pravnoorganizacijski obliki kapitalske družbe, se zaradi izmenjave ter dostopa do podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov vpiše v sodni register tudi enotni identifikator podružnice in tujega podjetja.«.
V prvem odstavku 5. člena se za besedama »delniška družba« doda vejica in besedilo »evropska delniška družba«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri delniški družbi, evropski delniški družbi, komanditni delniški družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo se zaradi izmenjave ter dostopa do podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov v sodni register vpiše tudi enotni identifikator.«.
V tretjem odstavku 7. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen dostop do:
– statuta delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, vključno s čistopisom spremenjenega statuta oziroma družbene pogodbe z notarjevim potrdilom,
– akta o ustanovitvi, na podlagi katerega je bil ustanovljen subjekt vpisa, ki ni družba iz prejšnje alineje, vključno s spremembami ali čistopisi sprememb,
– pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe,
– zapisnikov skupščine delniške družbe, ki so bili v zadnjem letu predloženi sodnemu registru zaradi objave, in
– listin, ki so bile v zadnjem letu pred objavo vpisa priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če je sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali delitve v sodni register,«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Spletne strani agencije morajo biti zasnovane tako, da vpogled podatkov o subjektu vpisa v sodni register vsebuje tudi povezavo do vpogleda podatkov o osebah iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: vpogled o udeležbi v povezanih osebah). Prikaz vpogleda o udeležbi v povezanih osebah se izvede na zahtevo uporabnika. Povezanost podatkov se izvede avtomatično na podlagi enotne identifikacijske številke fizične ali pravne osebe, ne da bi bilo treba uporabniku številko vpisati. Vpogled o udeležbi v povezanih osebah ne sme vsebovati EMŠO in davčne številke fizične osebe.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 11 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!