Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16 in 63/17) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.2 Opis podatkov, v opisu polja 102 Plača in nadomestilo plače – detaširani delavci – dohodki, od katerih se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj, za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vpiše se tudi znesek izplačanega dohodka raziskovalca in delavca, napotenega na delo na podlagi akta o napotitvi na delo med povezanimi osebami, v delu, ki presega neobdavčen znesek, določen v prvem odstavku 45.a člena ZDoh-2.«.
V točki 1.4.3 Dohodki iz dejavnosti, se v opisu polja 106 Normirani odhodki, delež »70 %« nadomesti z deležem »30 %«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v delu PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU opis polja A011 spremeni tako, da se glasi:
»A011 Delavec napoten na delo v tujino, za katerega se uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2«.
Za poljem A011 se dodajo nova polja A011a, A011b in A011c, ki se glasijo:
»A011a delavec, napoten na delo v tujino, za katerega se uveljavlja 45.a člena ZDoh-2
A011b datum prve napotitve
A011c zaporedna številka meseca uveljavljanja posebne davčne osnove
Hkrati z oznako polja A011a izplačevalec ob izplačilu plače oziroma nadomestila plače delavcu, za katerega se upošteva posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2, vpiše datum vstopa v ugodnejšo davčno obravnavo (datum prvega izplačila dohodka po določbi 45.a člena ZDoh-2) in zaporedna številko meseca uveljavljanja posebne davčne osnove. Mesec uveljavljanja se v primerih več izplačil plače in nadomestila plače v posameznem mesecu, ne glede na obdobje, na katerega se nanašajo, upošteva kot enomesečno obdobje.«.
V delu DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA se opis polja B06 spremeni tako, da se glasi:
»B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti
Vpiše se znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.«.
Za poljem B06 se dodajo nova polja B06a, B06b, B06c, B06č, B06d in B06e, ki se glasijo:
»B06a Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti
Vpiše se znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B06b Povračilo stroškov za prenočišče do višine, določene z uredbo vlade – službene poti
Vpiše se znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B06c Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 dni ali 90 dni
Vpiše se znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, ki traja neprekinjeno nad 30 dni ali pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu nad 90 dni, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (znesek povračila stroškov prehrane do višine, določene z uredbo vlade, povečane za 80 %).
B06č Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 dni ali 90 dni
Vpiše se znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 dni ali pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu do 90 dni, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (do višine, določene z uredbo vlade, za službene poti).
B06d Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino
Vpiše se znesek povračil stroškov za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za prevoz iz kraja napotitve ob koncu napotitve, do višine in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju.
B06e Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni
Vpiše se znesek povračil stroškov za prenočišče pri začasni napotitvi do 90 dni, do višine in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju.«.
Opis polja B16 se spremeni tako, da se glasi:
»B16 Boniteta – zavarovalna premija vključno v obliki povračila stroška,«.
Za poljem B19 se doda novo polje B20, ki se glasi:
»B20 Izvzem iz davčne osnove po 45.a členu ZDoh-2
Vpiše se znesek plače in nadomestila plače, ki se v skladu s prvim odstavkom 45.a člena ZDoh-2, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Podatki v poljih A011a, A011b, A011c, B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20 se za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje pa do 30. aprila 2018, ločeno po mesecih (januar, februar, marec), na katere se nanašajo.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!