Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr. in 86/16) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »Priloge 5 do 14b« nadomesti z besedilom »Priloge 6 do 14b«.
2. člen
V Prilogi 1 se v točki V. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (dejanski):
– v opisu zaporedne številke 2.2 in zaporedne številke 6.7 črta besedilo »o izogibanju dvojnega obdavčevanja«,
– v opisu zaporedne številke 15.5, besedilo »Zmanjšanje davčne osnove za preostanek neizkoriščenega dela regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj po 5. členu ZDoh-2J« nadomesti z zapisom »XXXX« in
– v opisu zaporedne številke 15.9 kratica »ZPIZ-2« nadomesti s kratico »ZDoh-2«.
V točki VI. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani,) se v opisu zaporedne številke 2.2 črta besedilo »o izogibanju dvojnega obdavčevanja« ter v zaporedni številki 8. besedilo »(4 x 0,8)« nadomesti z besedilom »v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek«.
V točki VIII. Podatki o prilogah k obračunu. se črta besedilo »› PRILOGA 5: Podatki v zvezi z izvajanjem mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja« in besedilo » PRILOGA 8b: Podatki v zvezi s koriščenjem preostanka regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (tretji stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2 v povezavi s 5. členom ZDoh-2J)«.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Priloga 5 se črta.
5. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Priloga 8b se črta.
7. člen
V Priloga 14a se v Tabeli B v delu III. Podatki o drugih učinkih, ki zaradi priglasitve posebne davčne obravnave ne povečujejo izkazane davčne osnove, v zaporedni številki 1 beseda »dneva« nadomesti z besedo »leta«.
V Metodologiji za izpolnjevanje Priloge 14a se v metodologiji za izpolnjevanje zap. št. 1 III. dela TABELE B, beseda »dneva« nadomesti z besedo »leta«.
8. člen
V Prilogi 14b se v tabeli v delu I. Podatki o prevzetih davčnih olajšavah in učinkih na davčno osnovo zavezanca zaradi uveljavljanja posebne davčne obravnave, v zaporedni številki 3 besedilo »Neizkoriščena regijska olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (2. točka prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)« nadomesti z zapisom »XXXX«.
V Metodologiji za izpolnjevanje Priloge 14b se v metodologiji za izpolnjevanje zap. št. 3 I. dela tabele, besedilo »Zavezanec vpiše znesek prevzete regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki pri prenosniku dejavnosti ni bila izkoriščena oziroma je bila izkoriščena v nižjem znesku od uveljavljenega zaradi prenizke davčne osnove. Podatek o prevzeti olajšavi mora biti razviden iz podatkov v stolpcu 5 PRILOGE 8b obračuna.« nadomesti z besedilom »Se ne izpolnjuje.«.
9. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o akontaciji dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr. in 86/16).
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!