Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08, 49/09 – ZSReg-E in 54/15) se v 1. členu v drugi alineji 2. točke besedilo »Uradni list RS, št. 114/05 − uradno prečiščeno besedilo, 42/06 − ZGD-1 in 33/07« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17«. V 8. točki se beseda »in« na koncu nadomesti z vejico. V 9. točki se končna pika nadomesti z besedo »in« ter se doda nova 10. točka, ki se glasi: »10. način izmenjave podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostopa do njih v skladu z 49.a členom ZSReg.«.
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen uporabljenih kratic)
V tej uredbi sta uporabljeni ti kratici:
1. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
2. ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17).«.
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu kakor v ZPRS-1 in ZSReg)
(1) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZPRS-1:
1. »poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
2. »sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji 2. člena,
3. »matična številka« v osmi alineji 2. člena in
4. »točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti alineji 2. člena.
(2) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZSReg:
1. »enotna identifikacijska številka« v tretjem odstavku 1.a člena,
2. »vodenje sodnega registra« v prvem odstavku 2.a člena,
3. »upravljanje sodnega registra« v tretjem odstavku 2.a člena,
4. »subjekt vpisa« v 3. členu,
5. »registrsko sodišče« v prvem odstavku 20. člena,
6. »informatizirana glavna knjiga« v 1. točki prvega odstavka 44. člena in
7. »informatizirana zbirka listin« v 2. točki prvega odstavka 44. člena.«.
V 5. členu se v 1. točki besedilo »portal eVEM« nadomesti z besedilom »portal za podporo poslovnim subjektom«, v 4. točki besedilo »točka VEM« z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom« in v 9. točki besedilo »portalom eVEM« z besedilom »portalom za podporo poslovnim subjektom«. V 10. točki se končna pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. »nacionalno vozlišče sistema povezovanja poslovnih registrov« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki omogočajo povezavo in sodelovanje sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov po 49.a členu ZSReg.«.
V prvem, drugem in tretjem odstavku 6. člena se besedilo »z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom« nadomesti z besedilom »z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu«.
V napovednem stavku 7. člena se besedilo »portala eVEM« nadomesti z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 12 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!