Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije v zvezi z upravičenci do štipendije po tem zakonu prenašajo:
– točka (b) prvega odstavka in drugi odstavek 11. člena ter prvi odstavek 21. člena Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44), zadnjič spremenjene z Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132 z dne 19. 5. 2011, str. 1);
– 24. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77).«.
V 3. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– štipendija je pravica do denarnega prejemka, ki vključuje osnovno štipendijo in morebitne dodatke,«.
Enaindvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sklad je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,«.
V šestem odstavku 5. člena se črtata vejica in besedilo »povzetek in povezavo na objavo tudi na portalu e-uprava«.
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendije po tem zakonu se dodeljujejo v vsakem šolskem ali študijskem letu.
(2) Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že dosežene ravni. Štipendije za deficitarne poklice, štipendije Ad futura in sofinancirane kadrovske štipendije se dodelijo za posamezen izobraževalni program.
(3) Štipendija se ne more prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času dodatnega študijskega leta po izteku izobraževalnega programa ali v času podaljšanega študentskega statusa. Štipendija se ne more dodeliti za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je vlagatelj že dosegel. Štipendist ne more pridobiti štipendije za izobraževanje na višji ravni, dokler ne zaključi izobraževanja na ravni, za katero je prejemal štipendijo.
(4) Vlagatelj vloži vlogo za dodelitev posamezne štipendije pri dodeljevalcu štipendije. Vlogo oziroma dokazila za izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje mora štipendist vložiti, če tako določa zakon ali javni razpis, na podlagi katerega mu je bila štipendija dodeljena. Dodeljevalec štipendije vsako šolsko ali študijsko leto preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, vključno z dodatki.
(5) Štipendist lahko prejema štipendijo eno leto za posamezen letnik na ravni izobraževanja, ki je višja od že pridobljene, razen če ta zakon ne določa drugače.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za sofinancirane kadrovske štipendije.
(7) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe od drugega do petega odstavka tega člena ne uporabljajo za štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se dodeljujejo le za posamezni študijski obisk ali sodelovanje na tekmovanju.«.
V 12. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– državljanom Republike Slovenije in njihovim vzdrževanim družinskim članom s prebivališčem v Republiki Sloveniji,«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka se štipendije Ad futura za izobraževanje lahko dodelijo državljanom držav članic EU, ki izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo.«.
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine« spremeni tako, da se glasi: »in štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se preveri ob prvi dodelitvi dodatka za bivanje in ob spremembi začasnega prebivališča štipendista.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi odstavek.
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred Povprečna ocena študenta Višina dodatka za uspeh v eurih
1 od vključno 8,00 do vključno 8,25 17
2 nad 8,25 do vključno 8,50 22
3 nad 8,50 do vključno 9,00 30
4 nad 9,00 40
«.
V četrtem odstavku se na koncu besedila dodata vejica in besedilo »razen na prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje in na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena štipendistu dodatek za uspeh ne pripada, če je v predhodnem študijskem letu prejel manj kot tri številčno izražene ocene.«.
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »v enem mesecu« spremeni tako, da se glasi: »v dveh mesecih«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko, ob predhodnem soglasju delodajalca, štipendist, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje, nadaljuje z izobraževanjem na poklicno-tehniškem izobraževanju oziroma štipendist, ki je zaključil visokošolski študijski program prve stopnje, nadaljuje z izobraževanjem na študijskem programu druge stopnje. Po zaključku izobraževanja je delodajalec dolžan s štipendistom skleniti pogodbo o zaposlitvi v skladu s tem členom.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 16 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!