Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
(vsebina)

(1) S to uredbo se natančneje določajo vsebina in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države.

(2) S to uredbo se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

II. NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
(vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja)

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na Obrazcu št. 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:

 • upravljavcu,
 • vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
 • samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
 • okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih, in
 • načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.
(vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

(1) V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

(2) Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na Obrazcu št. 2a, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:

 • upravljavcu,
 • samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
 • šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
 • parcelni številki zemljišča,
 • površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
 • posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: zakon).

(3) Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na Obrazcu št. 2b, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:

 • upravljavcu,
 • samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
 • točnem naslovu dela stavbe,
 • identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
 • površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
 • posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.

(4) Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na Obrazcu št. 2c, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:

 • upravljavcu,
 • samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
 • šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
 • parcelni številki zemljišča,
 • površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
 • točnem naslovu dela stavbe,
 • identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
 • površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
 • posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem
(vsebina načrta ravnanja s premičnim premoženjem)

(1) Načrt pridobivanja premičnega premoženja se pripravi na Obrazcu št. 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:

 • upravljavcu,
 • vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko-komunikacijsko strojno opremo in drugo premično premoženje,
 • količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin, in
 • načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

(2) Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem se pripravi na Obrazcu št. 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:

 • upravljavcu,
 • vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko-komunikacijsko strojno opremo in drugo premično premoženje,
 • količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin, in
 • ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
3. Postopek sprejemanja načrtov ravnanja in način objave
(postopek sprejema načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem)

(1) Upravljavci stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti na podlagi poziva samoupravne lokalne skupnosti posredujejo predloge načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim upravljajo.

(2) Ožji deli samoupravnih lokalnih skupnosti, ki imajo pravno subjektiviteto, na podlagi poziva samoupravne lokalne skupnosti posredujejo tudi predloge načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v njihovi lasti.

(objava načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem)

(1) Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in njihove dopolnitve se objavijo na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.

(2) Načrti ravnanja so na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti objavljeni od njihovega sprejetja do prenehanja veljavnosti.

III. NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE
(postopek podaje napovedi o sklenitvi pravnega posla)

(1) Organi v sestavi ministrstva, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi podajo napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem tako, da jo ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, posredujejo prek ministrstva, pristojnega za področje, na katerem delujejo navedeni upravljavci.

(2) Vladne službe, odgovorne generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije, in osebe javnega prava, ki upravljajo premoženje, vezano na naloge Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, podajo napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem tako, da jo ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, posredujejo prek Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.

(3) Ministrstva, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije in druge vladne službe posredujejo napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem za stvarno premoženje v svojem upravljanju neposredno ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem.

(4) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem vsebuje tudi napoved načrtovane porabe skupne vrednosti pravnih poslov, ki je enaka posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.

(5) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem in načrtovani porabi skupne vrednosti pravnih poslov se ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, posreduje v elektronski obliki na način, ki omogoča nadaljnjo obdelavo in evidentiranje prejetih podatkov.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 14 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!