Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) se prvi in drugi odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
1. Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1;), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU) in
2. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/14/EU), v delu, v katerem se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov.
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
1. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 231/2013/EU);
2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 447/2013/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 448/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 694/2014/EU),
7. Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L št. 123 z dne 19. 5. 2015, str. 98; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/760/EU).«.
V 5. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. ZTFI-1 je zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;
2. ZGD-1 je zakon, ki ureja gospodarske družbe;«.
V drugem odstavku 6. člena, prvem in drugem odstavku 31. člena, petem odstavku 95. člena, petem odstavku 97. člena, tretjem odstavku 121. člena, drugem odstavku 163. člena, 172. členu, tretjem odstavku 174. člena, prvem odstavku 251. člena, drugem odstavku 273. člena, drugem odstavku 280. člena in drugem odstavku 288. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
Za petim odstavkom 34. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če je AIS oblikovan kot komanditna družba ali dvojna družba, se za izraz »kapital« v tem zakonu šteje seštevek kapitalskih deležev njenih komanditistov.«.
V prvem odstavku 38. člena se v 3. točki beseda »specializiranega« nadomesti z besedo »specialnega«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Registrirani upravljavec AIS lahko upravlja samo AIS s sedežem v Republiki Sloveniji.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta nov četrti in peti odstavek.
V šestem odstavku 62. člena se besedilo »152. ali 153. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »177. ali 178. člena ZTFI-1«.
V prvem odstavku 90. člena se v 2. točki besedilo »193. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »226. člena ZTFI-1«.
105. člen se spremenita tako, da se glasi:
»105. člen
(uporaba določb ZTFI-1)
Kadar mora upravljavec AIS v zvezi s pridobitvijo posamičnega pomembnega deleža obveščati nejavno družbo tudi na podlagi 141. člena ZTFI-1 v zvezi z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1, lahko obvestilo iz 102. ali 103. člena tega zakona združi z obvestilom o pomembnem deležu po ZTFI-1. Obvestilo nejavni družbi mora v tem primeru vsebovati vse informacije, ki jih zahtevata ta zakon in ZTFI-1.«.
V prvem odstavku 112. člena se v 3. točki besedilo »193. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »226. členom ZTFI-1«.
V drugem odstavku 123. člena se v podtočki c) 4. točke besedilo »stranki skrbnika« nadomesti z besedilom »strankam določenega skrbnika«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 20 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!