Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(Vsebina)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«.
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(Kuponi)
(1) Določbe 18.a, 18.b, 18.c in devetega odstavka 36. člena ZDDV-1 se ne uporabljajo za instrumente, ki imetniku zagotavljajo popust ob nakupu blaga in storitev, ne zagotavljajo pa mu pravice do prejema takšnega blaga ali storitev.
(2) Za kupone iz 18.a člena ZDDV-1 se za namene DDV ne štejejo vozovnice, vstopnice, potrdila o predplačilu za potovanja, ki jih izdajajo potovalne agencije in organizatorji potovanj po posebni ureditvi iz 97. člena ZDDV-1 ter poštne znamke, kolki in podobno.«.
Za 29.b členom se doda nov 29.c člen, ki se glasi:
»29.c člen
(Poročilo in izjava o opravljanju storitev iz 30.c člena ZDDV-1)
Davčni zavezanec pošlje poročilo in izjavo s podatki iz četrtega odstavka 30.c člena ZDDV-1 v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.«.
V tretjem odstavku 42. člena se besedilo »postopkov in« črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano ali popravljeno v okviru postopka aktivnega oplemenitenja, za oplemenitene proizvode pa nastane obveznost obračuna DDV pri uvozu, se za določitev davčne osnove po prvem odstavku 38. člena ZDDV-1 za plačilo DDV za uvoženo blago, vdelano v oplemeniteni proizvod, upošteva enaka metoda določitve deleža uvoženega blaga v oplemenitenem proizvodu, kakršna je bila v skladu s carinskimi predpisi uporabljena za določitev tega deleža zaradi izračuna višine carinskega dolga.«.
V šestem odstavku se besedilo »postopkov in« črta.
Osmi odstavek se črta.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »v prostem skladišču,« črta.
Dosedanji deseti odstavek postane nov deveti odstavek.
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/705 z dne 19. aprila 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 104 z dne 20. 4. 2017, str. 6« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1602 z dne 11. oktobra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 273 z dne 31. 10. 2018, str. 1«.
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
(Dogovor o izbiri obdavčitve)
Pisni dogovor iz drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 vsebuje najmanj jasno izjavo volje, da zavezanca želita, da se transakcija obdavči, identifikacijsko številko za DDV davčnih zavezancev, njuno vlogo pogodbene stranke in navedbo nepremičnine, na katero se dogovor nanaša.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 11 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!