Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr. in 62/18) se v 7. členu v prvem odstavku 6. točka spremeni, tako da se glasi:
»6. datum obračuna trošarine oziroma nabave trošarinskih izdelkov,«.
2. člen
V 11. členu se v šestem odstavku 5. točka spremeni, tako da se glasi:
»5. oznako »prevoz trošarinskih izdelkov v režimu odloga«,«.
3. člen
Za 11. členom se dodajo novi 11.a do 11.d člen, ki se glasijo:

»11.a člen
(elektronska izmenjava podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije)
(1) Davčni organ lahko v skladu s sedmim odstavkom 32. člena ZTro-1 pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije pošiljatelju ali prejemniku odobri elektronsko izmenjavo podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: računalniško podprt sistem) iz prvega odstavka 34. člena ZTro-1. Vsebina in oblika osnutka elektronskega trošarinskega dokumenta in elektronskega trošarinskega dokumenta, podatkovni elementi elektronskih sporočil in seznami oznak, ki se uporabljajo in izmenjujejo prek računalniško podprtega sistema, so določeni v Prilogi I in Prilogi II Uredbe 684/2009/ES in so za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije dopolnjeni z:
– Dopolnitvijo podatkovnih elementov elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, Priloge 1 Uredbe 684/2009/ES, s pogoji za podatke, katerih vnos je pogojen, in pojasnili o izpolnjevanju sporočil pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika in
– Dopolnitvijo Tabele II Seznama oznak, Priloge II Uredbe 684/2009/ES, z oznakami trošarinskih izdelkov, ki se uporabljajo pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davčni organ odobri elektronsko izmenjavo podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema tako, da pošiljatelju oziroma prejemniku pred prvo uporabo dodeli trošarinsko številko po uradni dolžnosti in ga o tem obvesti. Trošarinska številka je 13-mestna alfanumerična oznaka in identifikacijska številka imetnika trošarinskega dovoljenja in njegovih lokacij oziroma obratov poslovanja. Če prejemnik ali pošiljatelj uporablja računalniško podprt sistem za gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga med državami članicami v skladu s 34. členom ZTro-1, se šteje, da mu je uporaba elektronske izmenjave podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije odobrena.
(3) Če je pošiljatelju elektronska izmenjava podatkov za gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije z uporabo računalniško podprtega sistema odobrena v skladu s tem členom, se šteje, da se trošarinski izdelki gibajo v režimu odloga znotraj Slovenije, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument.

11.b člen
(pošiljanje trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije)
(1) Pošiljatelj pred začetkom gibanja trošarinskih izdelkov, vendar ne prej kot sedem dni pred začetkom gibanja, predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta, ki vsebuje pravilne podatke, davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v predloženem elektronskem trošarinskem dokumentu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako, ki je določena v prvem odstavku 35. člena ZTro-1, jo sporoči pošiljatelju in predloži elektronski trošarinski dokument prejemniku. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(2) Pošiljatelj prekliče elektronski trošarinski dokument, če obstaja razlog za preklic s seznama oznak in se gibanje trošarinskih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZTro-1 še ni začelo. Pošiljatelj, ki želi preklicati elektronski trošarinski dokument, izpolni polja v osnutku sporočila o preklicu in ga predloži davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v sporočilu o preklicu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi sporočilo o preklicu z datumom in časom potrditve ter podatke sporoči pošiljatelju in prejemniku. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(3) Pošiljatelj lahko med gibanjem trošarinskih izdelkov v elektronskem trošarinskem dokumentu spremeni namembni kraj in navede novega, ki je dejanski namembni kraj in je:
– trošarinsko skladišče,
– lokacija obrata oproščenega uporabnika,
– lokacija davka proste prodajalne ali
– kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu.
Pošiljatelj spremembo namembnega kraja vnese takoj, ko ugotovi, da dejanski namembni kraj prejema ne ustreza podatku, navedenemu v elektronskem trošarinskem dokumentu. Pošiljatelj, ki želi spremeniti namembni kraj, izpolni polja v osnutku sporočila o spremembi namembnega kraja in ga predloži davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi sporočilo o spremembi namembnega kraja z datumom in časom potrditve ter zaporedno številko. O tem obvesti pošiljatelja in posodobi prvotni elektronski trošarinski dokument z informacijami v sporočilu o spremembi namembnega kraja. Če podatki o spremembi namembnega kraja niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(4) Če posodobitev elektronskega trošarinskega dokumenta iz prejšnjega odstavka vključuje spremembo kraja dobave, ne vključuje pa spremembe prejemnika, pošlje davčni organ sporočilo o spremembi namembnega kraja prejemniku. Če posodobitev vključuje spremembo prejemnika, se posodobljeni elektronski trošarinski dokument pošlje novemu prejemniku, obvestilo o spremembi namembnega kraja pa prejemniku, navedenemu v prvotnem elektronskem trošarinskem dokumentu.
(5) Če je pošiljatelj po začetku gibanja ugotovil, da je v elektronskem trošarinskem dokumentu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu pošlje pravilne podatke o odpremljeni pošiljki.
(6) Če pošiljatelj ne prejme poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu v 15 dneh po odpremi pošiljke, najpozneje v desetih delovnih dneh po izteku tega roka obvesti davčni organ o razlogih in okoliščinah, zaradi katerih gibanje ni bilo zaključeno.
(7) Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta spremlja trošarinske izdelke med celotnim gibanjem v režimu odloga. Tiskano različico elektronskega trošarinskega dokumenta lahko nadomesti komercialni dokument, v katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka. Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialnega dokumenta, razen za gibanje med trošarinskimi skladišči ali obrati istega imetnika dovoljenja ali v izvoz, mora za potrditev prejema trošarinskih izdelkov vsebovati podatke podatkovnih elementov poročila o prejemu.
(8) Pri izvozu trošarinskih izdelkov carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapustili Unijo.

11.c člen
(prejem in potrditev izvoza trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije)
(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalniško podprtega sistema predloži poročilo o prejemu takoj oziroma najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke. Prejemnik v poročilo o prejemu vpiše pravilne podatke o prejeti pošiljki. Prejemnik lahko predloži poročilo o prejemu tudi po roku iz prejšnjega stavka, če to davčnemu organu ustrezno obrazloži.
(2) Davčni organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov, in če so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila in pošiljatelju predloži poročilo o prejemu. Če podatki niso ustrezni, davčni organ o tem takoj obvesti prejemnika.
(3) Če je prejemnik trošarinskih izdelkov v poročilu o prejemu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu pošlje pravilne podatke o prejeti pošiljki.
(4) Če prejemnik ne uporablja računalniško podprtega sistema ali pošiljatelj trošarinski izdelek dobavi prejemniku za namene iz 1. točke prvega odstavka 97. člena ZTro-1, prejem trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu potrdi davčni organ. Prejemnik potrdi prejem trošarinskih izdelkov tako, da na izvodu tiskane različice elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialnega dokumenta, na kateri je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka, izpolni polja oziroma navede podatke za potrditev prejema trošarinskih izdelkov. Podatki za potrditev prejema morajo ustrezati vsebini in obliki podatkovnih elementov poročila o prejemu in sporočil s seznama oznak. Prejemnik oziroma pošiljatelj izpolnjeni dokument iz tega odstavka predloži davčnemu organu najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke.
(5) Carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki zapustili Slovenijo, in ga pošlje pošiljatelju.

11.d člen
(nadomestni postopek za pošiljatelja, prejemnika in potrditev prejema v posebnih primerih)
(1) Če računalniško podprt sistem ni na voljo, pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga z uporabo nadomestnega postopka tako, da:
– trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kot osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta iz 11.b člena tega pravilnika in mora biti vidno označen z izjavo »Nadomestni spremni dokument za gibanje trošarinskega blaga v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije«;
– pred začetkom gibanja obvesti davčni organ o odpremi in
– davčnemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve alineje, ki bo pošiljko spremljal.
(2) Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako, s čimer elektronski trošarinski dokument nadomesti papirni dokument. Do potrditve podatkov iz elektronskega trošarinskega dokumenta poteka gibanje v režimu odloga na podlagi papirnega dokumenta.
(3) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprt sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Če računalniško podprt sistem ni na voljo v času oziroma na kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma v kraju pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga predloži davčnemu organu papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu in mora biti vidno označen z izjavo »Nadomestno poročilo o prejemu za gibanje znotraj Slovenije«, in tako potrdi konec gibanja. Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, prejemnik potrdi prejem v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.
(5) Davčni organ lahko za odpremljene trošarinske izdelke v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika prejme dokument, ki vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu oziroma poročilo o izvozu, in če:
– prejme potrdilo namembnega urada, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
– pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Slovenijo.
(6) Če je bila v primeru nepravilnosti pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga v skladu z devetim odstavkom 26. člena ZTro-1 trošarina plačana, lahko davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu.«.
4. člen
V 15. členu se v prvem stavku pred besedo »sedmega« doda besedilo »tretjega in«.
5. člen
V 20. členu se v prvem odstavku v prvem stavku pred besedo »obdobju« doda beseda »tekočem«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 10 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!