Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) se v 28. členu v drugem odstavku v 11. točki za besedo »Predsedovanje« doda beseda »Svetu«.
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva samo, če je to zajeto v načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja v skladu z drugim odstavkom 91. člena in drugim odstavkom 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), in v NRP. Načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja mora biti usklajen z NRP.«.
V 48. členu se v drugem odstavku znesek »3.255.112.170 eurov« nadomesti z zneskom »1.890.568.578 eurov«.
V 52. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posredni uporabniki proračuna države in nefinančne družbe, v katerih ima država prevladujoč vpliv, se v letu 2019 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 900.000.000 eurov, pri tem pa obseg zadolžitve in poroštev tistih posrednih uporabnikov proračuna države in nefinančnih družb, v katerih ima država prevladujoč vpliv, ki sodijo v sektor država, ne sme presegati 200.000.000 eurov.«.
V 60. členu se v četrtem odstavku odstotek »0,8 odstotka« nadomesti z odstotkom »en odstotek«.
V osmem odstavku se za besedo »predsedovanja« doda beseda »Svetu«.
Za 68. členom se doda nov 68.a člen, ki se glasi:
»68.a člen
(uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije za predsedovanje Svetu EU)
Ne glede na prvi stavek drugega odstavka 42. člena ZJF se sredstva splošne proračunske rezervacije na podprogramu 030104 – Predsedovanje Svetu EU uporabljajo za vse namene predsedovanja Svetu EU, za katere se med letom izkaže, da niso načrtovana oziroma niso načrtovana v zadostnem obsegu.«.
KONČNA DOLOČBA
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!