Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in 47/17) se v 2. členu v prvem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(učna gradiva za prvi in drugi razred)
Učna gradiva za prvi in drugi razred so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v prvem in drugem razredu osnovne šole.«.
3. člen
V 4. členu se za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
4. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zagotavljanje sredstev učbeniškega sklada ter tiskanje učnih gradiv se določi naslednje število točk:
1. izvedba programa osnovne šole in prilagojenih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom:
– 6 točk na učenca 1. razreda,
– 8 točk na učenca 2. razreda
– 3,2 točke na učenca od 3. do 9. razreda;
2. izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
– 6 točk na učenca 1. razreda,
– 8 točk na učenca 2. razreda,
– 3,8 točke na učenca od 3. do 9. razreda;
3. izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
– 3,8 točke na učenca.«.
5. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šola izposoja učbenike in učna gradiva za prvi in drugi razred iz učbeniškega sklada za posamezno šolsko leto. Šola začne z izposojo učbenikov in učnih gradiv za prvi in drugi razred že pred zaključkom tekočega šolskega leta oziroma najkasneje prvi teden pouka v novem šolskem letu.«.
V drugem in četrtem odstavku se za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
6. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osnovna šola zagotovi z učbeniškim skladom izposojo učbenikov vsem učencem in izposojo učnih gradiv za prvi in drugi razred vsem učencem prvega in drugega razreda.«.
V četrtem odstavku se za besedo »učbenikov« doda besedilo »za vse razrede«, za besedo »prvi« pa se dodata besedi »in drugi«.
7. člen
V 14. členu se v osmem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
8. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!