Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) se v 1. členu v drugem odstavku na koncu osme alineje beseda »ter« nadomesti z vejico.
Na koncu devete alineje se pika nadomesti z besedo »ter« in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 242 z dne 20. 9. 2017, str. 6).«.
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Invalidi in upravičene osebe
48.a člen
V korist invalidov, vključno z upravičenimi osebami iz 48.b člena tega zakona, je prosto reproduciranje, ki vključuje tudi nujno potrebne nevsebinske prilagoditve, distribuiranje in priobčitev javnosti objavljenih del, če je taka uporaba neposredno povezana z njihovo invalidnostjo in v obsegu, ki ga zahteva posamična oblika invalidnosti, in ni namenjena doseganju posredne ali neposredne gospodarske koristi.«.
Za 48.a členom se dodata nova 48.b in 48.c člen, ki se glasita:

»Upravičena oseba, delo za upravičeno osebo in izvod v dostopnem formatu

48.b člen
(1) Za upravičeno osebo se šteje oseba, ki:
1. je slepa,
2. je slabovidna in njene slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, in ki zaradi tega ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba brez take motnje,
3. ima motnjo zaznavanja ali branja in zaradi tega ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali
4. je zaradi telesne motnje drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati ali osredotočiti ali premikati svojih oči v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.
(2) Za delo za upravičeno osebo se šteje delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali drugega pisnega dela, zapisa, vključno z notnimi zapisi, in povezane ilustracije v katerem koli mediju, vključno z zvočno obliko, kot so zvočne knjige, in digitalnimi formati, ki je varovano z avtorsko ali sorodnimi pravicami in je bilo objavljeno ali drugače zakonito dostopno javnosti.
(3) Za izvod v dostopnem formatu se šteje izvod dela za upravičeno osebo v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do tega dela za upravičeno osebo in upravičeni osebi omogoča, da do dela za upravičeno osebo dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali motenj iz prvega odstavka tega člena.
Pooblaščeni subjekt in izmenjava izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe

48.c člen
(1) Pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko pod pogoji iz 48.a člena tega zakona za upravičeno osebo ali za pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici Evropske unije naredi iz dela za upravičeno osebo izvod v dostopnem formatu in ga priobči javnosti, distribuira ali posodi upravičeni osebi ali drugim pooblaščenim subjektom za izključno uporabo upravičene osebe.
(2) Upravičena oseba ali pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko od pooblaščenega subjekta s sedežem v državi članici Evropske unije pridobi izvod v dostopnem formatu, narejen iz dela za upravičeno osebo, ali ima dostop do njega za izključno uporabo upravičene osebe.
(3) Za pooblaščeni subjekt iz prvega odstavka tega člena se šteje subjekt, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam.
(4) Pooblaščeni subjekt iz prvega odstavka tega člena sprejme in izvaja ukrepe, s katerimi zagotovi, da:
1. priobči javnosti, distribuira ali da na voljo izvode v dostopnem formatu le upravičenim osebam ali drugim pooblaščenim subjektom;
2. odvrača nedovoljeno reproduciranje, distribuiranje ali priobčitev javnosti izvodov v dostopnem formatu, npr. z obvestili na svoji spletni strani in obvestilom upravičenim osebam o dovoljenih in nedovoljenih načinih uporabe izvoda v dostopnem formatu;
3. izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli za upravičene osebe ter njihovimi izvodi v dostopnem formatu in tako ravnanje beleži;
4. na svoji spletni strani ali na drug način objavlja in posodablja informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz 1. do 3. točke tega odstavka;
5. v primerih izmenjave izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije na zahtevo zagotovi upravičenim osebam, drugim pooblaščenim subjektom ali imetnikom pravic na dostopen način seznam del, za katere ima izvode v dostopnem formatu, razpoložljive formate in imena ter kontaktne podatke pooblaščenih subjektov, s katerimi si je izmenjal izvode v dostopnem formatu.
(5) Ministrstvo, pristojno za kulturo, na svoji spletni strani objavi seznam s kontakti pooblaščenih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo izmenjavo izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije. Ta seznam se objavi na podlagi podatkov, ki jih ministrstvu, pristojnemu za kulturo, prostovoljno pošljejo pooblaščeni subjekti iz prvega odstavka tega člena.
(6) Pogodbena določila, ki nasprotujejo določbam prvega ali drugega odstavka tega člena, so nična.«.
V 166.c členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. uporaba v korist invalidov in upravičenih oseb (48.a člen);«.
V 184. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 1.700 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 350 do 3.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 350 do 1.500 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 350 do 1.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »vzamejo« nadomesti z besedo »odvzamejo«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Za 184. členom se doda nov 184.a člen, ki se glasi:
»184.a člen
(1) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje za prekršek pooblaščeni subjekt iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona, ki:
1. priobči javnosti, distribuira ali da na voljo izvode v dostopnem formatu neupravičenim osebam ali drugim neupravičenim subjektom (1. točka četrtega odstavka 48.c člena);
2. ne odvrača nedovoljenega reproduciranja, distribuiranja ali priobčitve javnosti izvodov v dostopnem formatu (2. točka četrtega odstavka 48.c člena);
3. ne izkazuje ustrezne skrbnosti pri ravnanju z deli za upravičene osebe ter njihovimi izvodi v dostopnem formatu in takega ravnanja ne beleži (3. točka četrtega odstavka 48.c člena);
4. ne objavlja in ne posodablja informacij o izpolnjevanju obveznosti iz 1. do 3. točke četrtega odstavka 48.c člena tega zakona (4. točka četrtega odstavka 48.c člena);
5. ne zagotovi upravičenim osebam, drugim pooblaščenim subjektom ali imetnikom pravic na dostopen način seznama del, za katere ima izvode v dostopnem formatu, razpoložljivih formatov in imen ter kontaktnih podatkov pooblaščenih subjektov, s katerimi si je izmenjal izvode v dostopnem formatu v primerih izmenjave izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije (5. točka četrtega odstavka 48.c člena).
(2) Z globo od 50 do 100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pooblaščenega subjekta iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 40 do 100 eurov se kaznuje pooblaščeni subjekt iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona – posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
»185. člen
(1) Z globo od 850 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki osebi, ki ima zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi sredstev, ki ji omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic (166.c člen).
(2) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 250 do 700 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
V 186. členu se v prvem odstavku za besedilom »v 184.« dodata vejica in besedilo »184.a« ter črta drugi stavek.
Za 186. členom se doda nov 186.a člen, ki se glasi:
»186.a člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
KONČNA DOLOČBA
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!