Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
(vsebina)

Ta pravilnik določa roke in način izmenjave podatkov med Generalnim finančnim uradom, Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter Centralno klirinško depotno družbo, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KDD) zaradi določitve dejanskih lastnikov pravnih oseb – neplačnikov v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19).

(obveznost Generalnega finančnega urada)

Generalni finančni urad v treh delovnih dneh po izteku 25. dneva v mesecu pošlje seznam pravnih oseb – neplačnikov AJPES-u. Seznam neplačnikov vsebuje podatke o matični in davčni številki pravnih oseb – neplačnikov.

(obveznost AJPES-a in KDD)

(1) AJPES seznam pravnih oseb – neplačnikov v treh delovnih dneh po prejemu dopolni s podatki o fizičnih osebah, ki so 25. dan v mesecu dejanski lastniki pravnih oseb s tega seznama.

(2) KDD brezplačno pošlje AJPES-u podatke iz delniških knjig, ki se vodijo v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, najpozneje prvi delovni dan po 25. dnevu v mesecu.

(3) AJPES ugotovi dejanske lastnike pravnih oseb – neplačnikov na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka. Seznam pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter datumu rojstva fizičnih oseb, ki so dejanski lastniki teh pravnih oseb, če imajo v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisano enotno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO). Če EMŠO v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ni vpisan, AJPES seznam pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter davčni številki dejanskih lastnikov. AJPES dopolnjen seznam pravnih oseb – neplačnikov vrne Generalnemu finančnemu uradu najpozneje do konca tretjega delovnega dne po prejemu seznama neplačnikov. Ne glede na prejšnji stavek podatke o EMŠO ali davčni številki dejanskih lastnikov pravnih oseb AJPES zagotovi le, če je podatek vpisan v Poslovni register Slovenije oziroma Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(način pošiljanja podatkov)

(1) Generalni finančni urad in AJPES si podatke izmenjata elektronsko na zaščiten način v šifrirani obliki.

(2) KDD pošlje AJPES podatke iz delniških knjig na zaščiten način v šifrirani obliki.

KONČNI DOLOČBI
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov (Uradni list RS, št. 29/13).

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!