Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17 in 44/18) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »69/17 in 13/18 – ZJF-H« nadomesti z besedilom »69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19)«.
2. člen
V 4. členu se besedilo »63/16 in 69/17« nadomesti z besedilom »63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19«.
3. člen
V Prilogi 1 se v točki IV. Podatki o vrsti obračuna (ustrezno označite), v zaporedni številki 5.1., za besedilom
»Ime in priimek: ______________________ (1) Naslov:______________________ (1) Davčna številka: _____________«
doda besedilo, ki se glasi:
»Ime in priimek: ______________________ (2) Naslov: ______________________ (2) Davčna številka: _____________
Ime in priimek: _______________________ (3) Naslov: _____________________ (3) Davčna številka: _____________«.
V točki V. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (dejanski), se v opisu zaporedne številke 2.4 za besedo »kuponov« doda besedilo »in drugih prihodkov v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži v skladu s 4. in 5. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2«.
V opisu zaporedne številke 15 se besedilo »(vsota 15.1 do 15.16, vendar največ do višine davčne osnove iz zap. št. 13)« nadomesti z besedilom »(vsota [(vsota 15.1. do 15.16 brez 15.13, vendar največ do višine 63% davčne osnove iz zaporedne št. 13) in (15.13)], vendar največ do višine davčne osnove iz zaporedne št. 13)«.
V točki VI. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani), se v opisu zaporedne številke 2.4 za besedo »kuponov« doda besedilo »in drugih prihodkov v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži v skladu s 4. in 5. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2«.
4. člen
V Prilogi 2 se v delu PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic, v prvi alineji besedilo »63/16 in 69/17« nadomesti z besedilom »63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19«, v drugi alineji se besedilo »63/16 in 69/17« nadomesti z besedilom »68/16, 69/17, 79/18 in 66/19«, v tretji alineji se besedilo »63/16 in 69/17« nadomesti z besedilom »63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19)«, v četrti alineji se besedilo »23/17, 40/17 in 65/17« nadomesti z besedilom »23/17, 40/17, 65/17 in 28/19«, v osmi alineji se besedilo »v obdobju 2010–2017« nadomesti z besedilom »v obdobju 2010–2019«, v deveti alineji se besedilo »93/14 in 77/16« nadomesti z besedilom »93/14, 77/16 in 14/18« in v deseti alineji se za besedilom »69/17« doda besedilo »in 59/19«.
V točki V. Metodologija izpolnjevanja obračuna akontacije dohodnine iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, se v opisu zaporedne številke 2.4 besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Znesek prihodkov, ki po določbi 54. člena ZDoh-2 ne veljajo kot prihodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti:
1. dividenda, kot je določena v poglavju III.6.2 ZDoh-2,
2. obresti, kot so določene v poglavju III.6.1. ZDoh-2, in dosežene na podlagi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev ter instrumentov denarnega trga, opredeljenih po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov,
3. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža, kot je določen v poglavju III.6.2 ZDoh-2, ali na podlagi odsvojitve investicijskih kuponov,
4. drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži, na katere se nanašajo prihodki iz prejšnjih točk tega odstavka, nastali po pridobitvi finančnih instrumentov oziroma deležev v podjetje,
5. drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži, na katere se nanašajo prihodki iz prejšnjih točk tega odstavka, nastali ob pridobitvi teh finančnih instrumentov oziroma deležev v podjetje zavezanca iz njegovega gospodinjstva«.
V točki VI. Metodologija izpolnjevanja obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se v opisu zaporedne številke 2.4 besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Znesek prihodkov, ki po določbi 54. člena ZDoh-2 ne veljajo kot prihodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti:
1. dividenda, kot je določena v poglavju III.6.2 ZDoh-2,
2. obresti, kot so določene v poglavju III.6.1. ZDoh-2, in dosežene na podlagi prenosljivih vrednostnih papirjev ter instrumentov denarnega trga, opredeljenih po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov,
3. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža, kot je določen v poglavju III.6.2 ZDoh-2, ali na podlagi odsvojitve investicijskih kuponov,
4. drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži, na katere se nanašajo prihodki iz prejšnjih točk tega odstavka, nastali po pridobitvi finančnih instrumentov oziroma deležev v podjetje,
5. drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži, na katere se nanašajo prihodki iz prejšnjih točk tega odstavka, nastali ob pridobitvi teh finančnih instrumentov oziroma deležev v podjetje zavezanca iz njegovega gospodinjstva«.
5. člen
V Prilogi 13 se v opisu sorodstvenega razmerja A4 za besedo »zaposlovanje« dodata vejica ter besedilo »in ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji ter nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana«.
Sorodstveno razmerje B se spremeni tako, da se glasi:
»B1 – otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost
B2 – otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na starost
Otrok s statusom invalida, ki mu je bil status priznan na podlagi odločbe v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ima enakovreden status otroku, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.«.
6. člen
V Prilogi 14a se v točki Izjava I – Prenehanje opravljanja dejavnosti, v četrti alineji za besedilom:
»Ime in priimek: ______________________ Naslov:______________________ Davčna številka: _____________«
doda besedilo, ki se glasi:
»Ime in priimek: ______________________ Naslov: ______________________ Davčna številka: _____________
Ime in priimek: _______________________ Naslov: ______________________ Davčna številka: _____________«.
7. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2020. Spremenjene Priloga 1, Priloga 2, Priloga 13, Priloga 14a in Priloga 15 se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.
Do začetka uporabe spremenjenih Priloge 1, Priloge 2, Priloge 13, Priloge 14a in Priloge 15 se uporabljajo Priloga 1, Priloga 2, Priloga 13, Priloga 14a in priloga 15 Pravilnika o akontaciji dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17 in 44/18).
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!