Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 78/18 in 29/19) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.1 Splošna navodila, besedilo »Izplačevalci plačujejo davčne odtegljaje in prispevke za socialno varnost, skladno z določili Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 4/11 in 51/11).« črta.
V točki 1.1.2 Opis podatkov se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, besedilo »Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS)« nadomesti z besedilom »Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS)«.
V razdelku Dohodki, od katerih se izračunava, odtegne in plača davčni odtegljaj ali prispevki za socialno varnost delojemalcev, se:
– v opisu polja 103 Plača in nadomestila plače – detaširani delavci – v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost, na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Podatek se vpiše tudi za detaširane delavce, ki so v času napotitve na delo v tujino v zavarovanje vključeni po zavarovalni podlagi 001, če se pri izplačani plači upošteva izvzem iz davčne osnove na podlagi 45.a člena ZDoh-2.«;
– v opisu polja 111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust), od katerih se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj, v prvem odstavku besedilo »ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja« nadomesti z besedilom »in sicer« ter v deseti alineji besedilo »v delu, ki presega neobdavčen znesek, določen v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2« črta in
– v opisu polja 112 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust) v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost, v sedmi alineji besedilo »Ločeno se poroča o izplačilu plače za poslovno uspešnost v delu, ki presega znesek, določen v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, in ločeno v delu, ki ne presega zneska, določenega v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.« črta.
V točki 1.1.3, se v razdelku III. Osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost:
– v opisu polja 302 Osnova za prispevke – detaširani delavci, za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Podatek se vpiše tudi za detaširane delavce, ki so v času napotitve na delo v tujino v zavarovanje vključeni po zavarovalni podlagi 001, če se pri izplačani plači upošteva izvzem iz davčne osnove na podlagi 45.a člena ZDoh-2.«;
– v opisu polja 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, ter v opisu polja 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, za drugim odstavkom dodata nova tretja odstavka, ki se glasita:
»Za dohodke, za katere se na podlagi ZIUPTD ne uporablja ZPIZ-2, se podatek ne vpisuje.« in
– v opisu polja 314 Osnova za prispevke – zaposleni po ZIUPTDSV in zaposleni po ZIUPTD, na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 8. 2013 in 31. 12. 2015, in sicer za obdobje prvih 24 mesecev zaposlitve.« ter na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019, in sicer za obdobje prvih 24 mesecev zaposlitve.«.
V točki 1.3 Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja – REK-1b, se v razdelku 1.3.1 Splošna navodila, v petem odstavku beseda »uradom« nadomesti z besedo »organom«.
V točki 1.4 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2, se v točki 1.4.2 Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja 101 Dohodek, v drugem odstavku beseda »desetim« nadomesti z besedo »enajstim«.
V točki 1.4.3 Dohodki iz dejavnosti, se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V točki 1.4.4 Dohodki iz oddajanja premoženja v najem, se v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se:
– v opisu polja 101 Dohodek, znesek »42 eurov« nadomesti z zneskom »84 eurov« in
– v opisu polja 106 Normirani stroški, delež »10%« nadomesti z deležem »15%«.
V razdelku II. Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 Po splošni stopnji, stopnja »25%« nadomesti s stopnjo »27,5%«.
V točki 1.4.5 Dohodki iz prenosa premoženjske pravice, se v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V točki 1.4.7 Drugi dohodki (105. člen ZDoh-2), se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V točki 1.4.8 Obresti in dividende, se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se:
– v opisu polja 101 Dohodek, za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pri izplačilu vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, ki se obdavčuje kot dividenda po 6. točki četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, se vpiše izplačana vrednost odsvojenih delnic ali deležev.
Pri izplačilu dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki ni oproščen plačila dohodnine in se obdavčuje kot obresti od davčne osnove, ugotovljene v skladu s prvim in drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2, se vpiše izplačilo iz življenjskega zavarovanja.« in
– v opisu polja 107 Davčna osnova, za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pri izplačilu vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, ki se obdavčuje kot dividenda po 6. točki četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, se vpiše davčna osnova, ki je izplačana vrednost delnic oziroma deležev, zmanjšana za njihovo nabavno vrednost, če davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost delnic oziroma deležev v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Pri izplačilu dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki ni oproščen plačila dohodnine in se obdavčuje kot obresti od davčne osnove, ugotovljene v skladu s prvim in drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2, se vpiše davčna osnova, ki je razlika med prejetim izplačilom in vplačilom. V primeru obročnih vplačil ali izplačil se davčna osnova določi v skladu z drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2.«.
V razdelku II. Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 Po splošni stopnji, stopnja »25%« nadomesti s stopnjo »27,5%«.
V točki 1.4.9 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca-prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v razdelku Podatki o davčnem zavezancu, v opisih polj A017 in A018 na koncu doda besedilo »(za dohodke, za katere se na podlagi ZIUPTD ne uporablja ZPIZ-2, se podatek ne označi)«.
V razdelku Podatki o dohodku, se:
– v opisu polja A051 Oznaka vrste dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«, in
– v opisu polja A052 Znesek dohodka, v tretjem odstavku besedilo »v davčnem letu 2019« nadomesti z besedilom »od 1. 1. 2019 dalje« ter za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost od 1. 1. 2020 dalje se vpiše v celotnem izplačanem znesku.«.
V razdelku Podatki za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja V01 Podatki o vzdrževanih družinskih članih – otrocih:
– v opisu polja Oznaka A4 besedilo »živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu« nadomesti z besedilom »ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji« in
– polje Oznaka B nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Oznaka B1 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost.
Oznaka B2 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na starost.
Otrok s statusom invalida, ki mu je bil status priznan na podlagi odločbe v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ima enakovreden status otroku, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.«.
V razdelku Dodatni podatki – dohodki iz delovnega razmerja, se polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, spremeni tako da se glasi:
»B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše se tudi VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost osebnega vozila ob pridobitvi in leto uporabe osebnega vozila. Označi se ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, označi se ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, označi se ali gre za uporabo osebnega vozila na električni pogon v obliki DA/NE.«.
V razdelku Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju, se v opisu polja M01 Plača in nadomestila plače, na koncu trinajstega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Navedeno velja za delavce, ki so v času napotitve v zavarovanje vključeni po zavarovalni podlagi 002.«.
V poglavju C. Oblika in način dostave podatkov, se v točki 1.2 besedilo »na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si ali« nadomesti z besedilom »v sistemu eDavki na spletnem naslovu:«.
V točki 1.3 se besedilo »je objavljena na spletni strani DURS http://www.durs.gov.si ali http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx v razdelku Aktualno« nadomesti z besedilom »so objavljena v sistemu eDavki na spletnem naslovu: http://edavki.durs.si«.
2. člen
V Prilogi 2 se v točki 3.1 Tabelaričen prikaz predpisane sestave zapisa podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, v zaporedni št. 12, v opisu polja črka »B« nadomesti z besedilom »B1, B2«.
3. člen
V Prilogi 3 se v točki 2. Opis podatkov, v razdelku D. Podatki o izplačanem dohodku/osnovah za obračun prispevkov:
– v opisu polja 101c Zadržanost od dela – ni v breme zavezanca, besedilo »darovanje krvi« črta in
– za poljem 101d Invalid s pravico do dela s krajšim delovnim časom, doda novo polje 101e, ki se glasi: »101e Plača – nadure
Vpiše se število ur opravljenega dela prek polnega delovnega časa in znesek plačila za opravljene ure.«.
V razdelku F. Podatki za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja V01 Podatki o vzdrževanih družinskih članih – otrocih:
– v opisu polja Oznaka A4 besedilo »živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu« nadomesti z besedilom »ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji« in
– polje Oznaka B nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Oznaka B1 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost.
Oznaka B2 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na starost.
Osebe s statusom invalida, ki jim je bil status priznan na podlagi odločbe v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, imajo enakovreden status osebam, ki imajo status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.«.
V razdelku J. Prispevki za socialno varnost delojemalca, se število »508« nadomesti s številom »507«.
V razdelku L. Dohodninski podatki o dohodku, se v opisu polja A051 Dohodninska vrsta dohodka, besedilo »1101 – plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z« črta.
V razdelku M. DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ ZAPOSLITVE, se polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, spremeni tako, da se glasi:
»B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše se tudi VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost osebnega vozila ob pridobitvi in leto uporabe osebnega vozila. Označi se ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, označi se ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, označi se ali gre za uporabo osebnega vozila na električni pogon v obliki DA/NE.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2020, uporablja pa se za dohodke, prejete od 1. januarja 2020 dalje, razen spremenjenega polja B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, iz Priloge 1 in Priloge 3 pravilnika, ki se uporablja za boniteto, prejeto od 1. julija 2020 dalje.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 78/18 in 29/19).
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!