Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19 in 78/19) se v 7. členu v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve enkrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom.«.
Na koncu šestega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri izračunu in izplačilu plače v drugi valuti se upošteva zadnji referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pred dvanajstim dnem v mesecu.«.
V 8. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »pete,«.
V 11. členu se v drugem odstavku namesto prvega stavka dodata nova stavka, ki se glasita:
»Dodatek za opravljanje finančnih nalog znaša 304,21 eura. Dodatek za opravljanje varnostnih ter drugih nalog znaša 200,00 eurov.«.
V 22. členu se v šestem odstavku črta besedilo »pete,« in besedilo », osemnajste«.
V 32. členu se v drugem odstavku besedilo »srednji tečaj Banke Slovenije« nadomesti z besedilom »referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije,«.
V devetem odstavku se v prvem stavku za besedo »univerzah« doda besedilo »ter drugim učiteljem na delu v tujini«. Drugi stavek devetega odstavka se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Ne glede na spremenjeni drugi odstavek 11. člena uredbe se javnim uslužbencem, ki bi jim po tej uredbi pripadal dodatek za opravljanje dodatnih nalog v nižjem znesku, kot ga prejemajo do uveljavitve te uredbe, do poteka razporeditve na delo v tujini izplačuje dodatek za opravljanje dodatnih nalog v višini, kot je bila določena pred uveljavitvijo te uredbe.
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2020.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!