Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(vsebina)

Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza.

(subvencionirana vozovnica)

Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnica ali vozovnica za deset voženj na mesec.

(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice)

(1) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je lahko pisna ali elektronska. Upravičenec mora pred pridobitvijo subvencionirane vozovnice v novem šolskem ali študijskem letu izvajalcu subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) predložiti popolno pisno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga) na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika ali vlogo odda elektronsko. Obrazec in povezava do elektronske vloge se objavita na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ministrstva, pristojnega za izobraževanje, ministrstva, pristojnega za javno upravo, na spletnem portalu subvencioniranih prevozov ter na prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev.

(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu, zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza ter relaciji. Če se upravičenec izobražuje v tujini, vlogi predloži potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program. Če upravičenec iz 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19; v nadaljnjem besedilu: zakon) uporablja javni prevoz, vlogi predloži obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga v skladu s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.

(3) Upravičenec iz 114.g člena zakona, ki ne more uporabljati javnega prevoznega sredstva in kjer na relaciji od kraja bivanja do kraja izobraževanja ni organiziran prevoz s prilagojenimi vozili za prevoz gibalno oviranih oseb, ter bo za relacijo, do katere je upravičen, uporabljal lastni prevoz s prilagojenim vozilom, vlogo posreduje na ministrstvo. Upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku se krijejo stroški prevoza.

(4) Upravičenec iz prejšnjega odstavka vlogi predloži:

  • homologacijo prilagojenega vozila za prevoz težje in težko gibalno oviranih oseb na invalidskem vozičku,
  • številko potrdila o tehnično ustreznem vozilu,
  • veljavno registracijo vozila, z nezgodnim zavarovanjem potnikov,
  • številko vozniškega dovoljenja voznika, ki bo opravljal prevoz,
  • obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga v skladu s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.

(5) Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza, upravičenec v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe vloži novo pisno vlogo pri izvajalcu oziroma elektronsko spremembo vloge, ki nadomesti predhodno vlogo. Nova pisna oziroma elektronska vloga se vloži v primeru spremembe naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenca in vrste vloge.

(6) Upravičenec lahko v šolskem oziroma študijskem letu vloži več vlog, in sicer:

  • kadar je v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice in subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec;
  • v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, če upravičenec predloži s strani vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja« iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
  • v primeru, ko upravičenec biva na različnih naslovih, če predloži sklep sodišča o bivanju na različnih naslovih.

(7) Izvajalec originale pisnih vlog arhivira in jih v fizični obliki hrani dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči.

(8) Izvajalec elektronske vloge arhivira in hrani v elektronski obliki dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči oziroma izbriše.

(nakup subvencionirane vozovnice)

(1) Upravičenec izvede nakup subvencionirane vozovnice preko spleta pri izvajalcih, ki omogočajo spletni nakup subvencionirane vozovnice na podlagi šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevoza oziroma nakup izvede na prodajnih mestih izvajalcev.

(2) Izvajalec začne postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne pisne vloge ali šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevoza. Če upravičenec ne predloži popolne pisne vloge, se ta zavrže že pred vnosom v evidenco subvencije prevoza.

(3) Izvajalec iz pisne ali elektronske vloge razbere relacijo, na kateri upravičenec potuje.

(4) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec lahko izda subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med ministrstvom in upravljavcem mestnega prevoza potnikov.

(enkratni nakup subvencionirane vozovnice)

(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, kupi le eno subvencionirano vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni nakup vozovnice).

(2) Če je upravičenec v skladu s četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje bivališču v času izobraževanja, kupi eno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec.

(3) Če se relacije iz prvega in drugega odstavka tega člena prekrivajo, upravičenec relacijo na vlogi med stalnim oziroma začasnim prebivališčem in bivališčem v času izobraževanja prilagodi tako, da se relacija ne prekriva z relacijo med bivališčem v času izobraževanja in lokacijo izobraževanja.

(4) Če upravičencu iz drugega odstavka tega člena pripada vozovnica za območje Slovenije, izvede nakup vozovnice na podlagi vloge za mesečno vozovnico, vlogo za vozovnico za deset voženj na mesec pa prekliče.

(5) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona, ob upoštevanju enkratnega nakupa subvencionirane vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave za relaciji iz prvega in drugega ostavka tega člena.

(6) V postopku izdaje subvencioniranih vozovnic izvajalec upošteva enkratni nakup subvencionirane vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vstopnima in izstopnima postajališčema obračuna najkrajšo pot.

(poročanje)

(1) Izvajalec sproti v evidenco subvencij prevoza sporoča podatke o prejetih vlogah, izdanih subvencioniranih vozovnicah ter morebitnih preklicih in spremembah vlog ali izdanih subvencioniranih vozovnic.

(2) Izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka sporoča s pošiljanjem podatkov preko spletnih storitev.

(3) Podatke o izdanih polletnih in letnih subvencioniranih vozovnicah izvajalec mesečno sporoča v evidenco subvencij prevoza. Podatke o plačilu poroča ob prejemu plačila upravičenca v celoti, podatke o polni ceni in subvenciji pa vsak mesec poroča v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež polne cene polletne oziroma letne subvencionirane vozovnice.

(4) Podrobnejši način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji evidence subvencije prevoza.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 10 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!