Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

UPRAVNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) se v 1. členu v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. določbe, ki urejajo komuniciranje organa z javnostmi, poslovni čas in uradne ure, ter določbe, ki se nanašajo na uradne zgradbe, prostore in opremo ter zagotavljanje varnosti, se ne uporabljajo za organe samoupravnih lokalnih skupnosti;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. določbe, ki urejajo komuniciranje organa z javnostmi, poslovni čas in uradne ure, ter določbe, ki se nanašajo na uradne zgradbe, prostore in opremo, se ne uporabljajo za predstavništva Republike Slovenije v tujini;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Za 63. členom se doda nov, 63.a člen, ki se glasi:
»63.a člen
(podpis dokumenta)
(1) Dokument v fizični obliki se podpiše z lastnoročnim podpisom, dokument v elektronski obliki pa z elektronskim podpisom.
(2) Odločba ali sklep, izdan v elektronski obliki in podpisan z elektronskim podpisom, se lahko kot izvirnik vroča v fizični obliki, če ima faksimile podpisa in žig. Če organ, ki prejme odločbo ali sklep, podpisan s faksimilom podpisa, dvomi v njegovo pristnost, to preveri pri organu, ki ga je izdal.«.
V 101. členu se na koncu 2. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 3. točka, ki se glasi:
»3. pobiranja davkov, če zavezanec za davek vloži vlogo prek portala eDavki.«.
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen
(zagotavljanje varnosti)
(1) Organi zagotavljajo varnost oseb, ki se nahajajo v prostorih organa, skrbijo za vzdrževanje reda in varnost premoženja.
(2) Odločitev o organiziranosti varovanja sprejme predstojnik na podlagi ocene stopnje tveganja in načrta varovanja. Za izdelavo ocene stopnje tveganja in načrta varovanja se smiselno uporablja zakon, ki ureja zasebno varovanje.
(3) Če je v zgradbi več organov, se izdelata skupna ocena stopnje tveganja in načrt varovanja.
(4) Javni uslužbenci varnostni dogodek ali sum varnostnega dogodka prijavijo predstojniku ali za to določenemu javnemu uslužbencu oziroma varnostni službi, če je organizirana v organu.«.
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»114. člen
(vstop v zgradbo)
(1) Organ lahko vzpostavi kontrolo vstopa v zgradbo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
(2) Če je pri organu povečano tveganje za varnost javnih uslužbencev, se zagotovijo posebej urejeni prostori za sprejem strank in oprema, ki zmanjšajo tveganje za varnost in omogočijo takojšnji dostop morebitne pomoči.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Organi uskladijo poslovanje s spremenjenim 112. členom uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!