Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilom za njegovo izvajanje.

2. člen
(unovčevanje poroštev)

(1) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, ki po tej uredbi predstavljajo prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.

(2) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:

  • kreditne pogodbe, sklenjene skladno s 5. členom ZDLGPE;
  • izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1);
  • izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.

(3) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki posreduje dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.

3. člen
(evidenca in poziv SID banke)

(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih popolnih zahtevkov bank in spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke, le-tega SID banka skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance.

(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

  • polni naziv banke,
  • polni naziv kreditojemalca,
  • pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti,
  • izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
  • datum roka plačila,
  • transakcijski račun banke,
  • številko sklica za plačilo.
4. člen
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije)

Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska ali izroči obveznico Republike Slovenije oziroma SID banke, kot določa 9. člen ZDLGPE. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki v treh delovnih dneh od izplačila.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 7 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!