Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19 in 80/19) se za 85.b členom doda novo III.B poglavje in novi 85.c, 85.č, 85.d, 85.e, 85.f, 85.g, 85.h, 85.i ter 85.j člen, ki se glasijo:

»III.B Izvajanje pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih na podlagi III.C dela ZDavP-2

85.c člen
(način poročanja o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča)
(1) Posrednik, drug posrednik ali zadevni davčni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: poročevalec) podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, sporoči z vnosom podatkov v Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, prek portala e-Davki.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka se izpolni v skladu z navodilom, ki je Priloga 22 tega pravilnika in je njegov sestavni del.

85.č člen
(udeleženci čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča)
Udeleženci čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, so zadevni davčni zavezanec, povezane osebe in ostale osebe v Sloveniji ali drugi jurisdikciji, na katere bi verjetno vplival čezmejni aranžma. Udeleženec čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, je tudi posrednik, v kolikor je vključen v izvedbo aranžmaja, kar pomeni, da je vsebinsko povezan z aranžmajem.

85.d člen
(referenčna številka čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča)
(1) Generalni finančni urad Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS GFU) ob prvem poročanju podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča (nov aranžma), aranžmaju dodeli referenčno številko, ki je enolična identifikacijska številka aranžmaja (v nadaljnjem besedilu: Arrangement ID).
(2) Če mora podatke o istem čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, poročati več kot en posrednik ali zadevni davčni zavezanec, mora dodeljeno Arrangement ID ter povzetek vsebine (v nadaljnjem besedilu: Summary) poročevalec najpozneje v petih dneh sporočiti drugim posrednikom in zadevnim davčnim zavezancem, ki sodelujejo v aranžmaju.
(3) Poročevalec ob vsakokratnem poročanju o zadevnem čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča (v nadaljnjem besedilu: razkritje), sporoči tudi dodeljeno Arrangement ID.

85.e člen
(referenčna številka razkritja)
(1) FURS GFU ob vsakem poročanju razkritja podatkov, ki so del čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, razkritju dodeli referenčno številko, ki je enolična identifikacijska številka razkritja (v nadaljnjem besedilu: Disclosure ID).
(2) Če mora podatke o istem čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, poročati več kot en posrednik ali zadevni davčni zavezanec, mora dodeljeno Disclosure ID poročevalec najpozneje v petih dneh sporočiti drugim posrednikom in zadevnim davčnim zavezancem, ki sodelujejo v aranžmaju.

85.f člen
(potrdilo o poročanju podatkov)
Šteje se, da je poročevalec uspešno poročal podatke, ko FURS GFU potrdi prejete podatke (validacija) in poročevalec prejme potrdilo o uspešni oddaji poročila.

85.g člen
(obvestilo o izmenjavi podatkov)
(1) Podatki o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, so uspešno avtomatično izmenjani, ko FURS GFU podatke pošlje v osrednjo podatkovno zbirko.
(2) V primeru neuspešne avtomatične izmenjave podatkov FURS GFU o tem obvesti poročevalca. Poročevalec, podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, in za katere je od FURS GFU prejel obvestilo, da niso bili uspešno poslani v osrednjo podatkovno zbirko, najpozneje v petih dneh popravi in ponovno poroča prvotno poslane podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča.

85.h člen
(poročanje zadevnega davčnega zavezanca)
(1) Kadar podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, poroča zadevni davčni zavezanec, mora o uporabi poročati prvo leto, ko začne uporabljati čezmejni aranžma, o katerem se poroča, in vsako nadaljnje leto, v katerem ga uporablja.
(2) Zadevni davčni zavezanec podatke iz prejšnjega odstavka sporoči najpozneje v treh mesecih po koncu koledarskega leta, v katerem je začel uporabljati čezmejni aranžma in najpozneje v treh mesecih po koncu vsakega koledarskega leta, ko uporablja aranžma, o katerem se poroča.
(3) Podatki se poročajo v novem poročilu o razkritju, ki se navezuje na obstoječi aranžma z veljavno Arrangement ID.

85.i člen
(dokazila, da so bili podatki o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, že poročani)
(1) Poročevalec je oproščen poročanja v Republiki Sloveniji, če lahko s pisnim dokazilom dokaže, da so bili istovrstni podatki o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, že poročani v drugi državi članici EU ali da so bili ti poročani s strani drugega poročevalca.
(2) Kot pisno dokazilo iz prejšnjega odstavka se štejejo: veljavna identifikacijska številka aranžmaja (Arrangement ID), identifikacijska številka razkritja (Disclosure ID) in povzetek vsebine (Summary) čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča.

85.j člen
(poročanje o tržnih aranžmajih)
(1) Prvo poročilo o razkritju podatkov, ki se opravi v povezavi s tržnim aranžmajem, se šteje kot prvo poročanje, vsa naslednja poročanja, povezana s tem aranžmajem, se štejejo kot redna poročila.
(2) Rednega poročila ni mogoče oddati, če ni bilo za aranžma, o katerem se poroča, predhodno že poročano prvo razkritje tržnega aranžmaja (Initial Disclosure for Marketable Arrangement).
(3) V prvem razkritju tržnega aranžmaja se navedejo podrobnejši podatki o aranžmaju, ki so znani v trenutku poročanja.
(4) Posrednik, ki se sklicuje na poklicno molčečnost, je zavezan k predložitvi prvotnega poročila tržnega aranžmaja. Za vsa redna poročila, povezana s tem aranžmajem, pa je zavezan k poročanju kateri koli drug posrednik ali, če tega ni, zadevni davčni zavezanec.«.
2. člen
V Prilogi 21 se v delu navodila z naslovom »1.3 TELO SPOROČILA« v preglednici 2 druga vrstica spremeni tako, da se glasi:
Slika 1
V preglednici 5 se druga vrstica spremeni tako, da se glasi:
Slika 2
3. člen
Za Prilogo 21 se doda nova Priloga 22, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!