Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) se v 30. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Neposredni uporabnik lahko v letu 2020 prevzema in plačuje obveznosti iz pogodb iz 3. točke prejšnjega odstavka prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, na podlagi soglasja vlade, če zaradi tega ne bo prekoračen obseg izdatkov, ki je v okviru za pripravo proračunov sektorja država določen za državni proračun za leti 2020 in 2021.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
V 31. členu se v sedmem odstavku za 4. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. uvrstitev ali spremembo vrednosti projektov iz 21. člena ZFO-1, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna po 23. členu ZFO-1, če je projekt pripravljen v skladu s predpisi, ki določajo pogoje za uvrstitev oziroma spremembo projekta v NRP.«.
3. člen
V 48. členu se v prvem odstavku znesek »1.591.113.239 eurov« nadomesti z zneskom »7.283.861.435 eurov«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Instrument zadolževanja je tudi začasna prodaja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V obsegu zadolžitve iz prvega odstavka tega člena je zajeta tudi zadolžitev države za namen financiranja omilitve posledic epidemije COVID-19 v znesku 2.167.000.000 eurov.«.
4. člen
V 60. členu se v četrtem odstavku za besedilom »v Bruslju« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »skupni kadrovski načrt Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije pa se v letih 2020 in 2021 lahko poveča še za največ pet dodatnih zaposlitev za potrebe delovanja Evropskega javnega tožilstva.
5. člen
(zagotavljanje sredstev ZZZS)
Za 67.c členom se dodata nova 67.č in 67.d člen, ki se glasita:

»67.č člen
(1) V letu 2020 se ZZZS-ju za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19 iz proračuna zagotovi do 50 mio evrov.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ZZZS-ju zagotovijo za namen financiranja materialnih stroškov izvajalcev zdravstvene dejavnosti, socialno varstvenih zavodov, vzgojno- izobraževalnih zavodov in svetovalnih centrov, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
(3) Za materialne stroške iz prejšnjega odstavka štejejo:
– stroški storitev, ki so evidentirane z diagnozami B34.2, J12.8 in spremljajočo diagnozo B97.2, J84.8 in spremljajočo diagnozo B97.2, Z20.8, Z22.8 in Z29.0 v skladu z evidencami ZZZS-ja na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev;
– s strani ZZZS-ja priznani stroški za osebno varovalno opremo, razkužila in druge materialne stroške, ki so nastali zaradi epidemije ter presegajo trimesečno povprečje poročanih stroškov za te namene iz leta 2019;
– stroški neposrednega dokazovanja nukleinske kisline SARS-CoV-2.
(4) Izvajalci zahtevke za povračilo materialnih stroškov, skupaj z dokazili, posredujejo ZZZS-ju najkasneje do 15. novembra 2020. Izvajalci ne smejo uveljavljati tistih materialnih stroškov, za katere so, na podlagi sprejetih interventnih predpisov, povezanih z epidemijo, povračilo iz proračuna že zahtevali.
(5) ZZZS zahtevek za povračilo upravičenih materialnih stroškov posreduje Ministrstvu za zdravje najkasneje do 10. decembra 2020.
(6) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se v proračunu zagotavljajo na podprogramu 230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19, ZZZS-ju pa se izplačajo najkasneje do konca leta 2020.

67.d člen
(obseg sredstev v splošni proračunski rezervaciji v letu 2020)
Ne glede na drugi stavek drugega odstavka 42. člena ZJF v letu 2020 obseg sredstev splošne proračunske rezervacije na podprogramu 230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19 ni omejen.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!