Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) - spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
2. Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o izobraževanju odraslih);
3. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);
4. Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o socialnem varstvu);
5. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);
6. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
7. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju);
8. Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o notariatu);
9. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
10. Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
11. Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gasilstvu);
12. Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu pred požarom).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
4. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se v 7. členu v prvem odstavku v sedemnajsti alineji pika nadomesti s podpičjem in za njo doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo.«.
5. člen
V 48. členu se:
– v 2. točki v peti in šesti alineji beseda »občine« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija«;
– v 3. točki četrta alineja črta, v dosedanji peti alineji, ki postane četrta alineja, za besedilom »17.« doda besedilo »in 21.«, za besedo »zakona« pa pika nadomesti s podpičjem.
6. člen
V 49. členu se v 2. točki v drugi alineji beseda »občine« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija«.
7. člen
V 58. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek Republika Slovenija na podlagi zahteve Zavoda mesečno plačuje prispevke za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona Zavodu. Zavod do 15. v mesecu za pretekli mesec predloži zahtevo za plačilo prispevkov ministrstvu, pristojnemu za zdravje, prispevek pa se plača do zadnjega dne v mesecu predložitve zahteve za plačilo prispevkov. Obliko in vsebino zahteve za plačilo prispevka določi minister, pristojen za zdravje.«.
8. člen
V 78. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec za prijavo v zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona Zavod.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
III. PREHODNE DOLOČBE
1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
32. člen
Obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe za osebo, za katero je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt do dne začetka uporabe tega zakona, poravna občina, v katere pristojnost zadeva spada, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).
33. člen
Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona, pa je bila prijava v zavarovanje prejeta po začetku uporabe tega zakona, poravna Republika Slovenija.
Odjavo iz zavarovanja zavarovancev iz 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namesto občine izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po uradni dolžnosti.
34. člen
Minister, pristojen za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08) z novo osemnajsto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Minister, pristojen za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona izda pravilnik iz novega drugega odstavka 58. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
IV. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je ta zakon uveljavljen.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!