Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 in 56/18) se v 7. členu četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Kadar je obvezna dajatev plačana ali razporejena na predpisane vplačilne podračune, UJP na podlagi oznak na od šestem do osmem mestu številke vplačilnega podračuna, kot so določene v tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, izdela in izvrši plačilne naloge v breme vplačilnih podračunov ter v dobro podračunov prejemnikov.
(5) Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan prehodni davčni ali prehodni carinski podračun, UJP izdela in izvrši plačilni nalog v breme prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika. FURS za plačila na prehodni davčni podračun prejemniku zagotovi razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste obvezne dajatve in jo pošlje UJP prvi naslednji delovni dan, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače. Za plačila na prehodni carinski podračun UJP za prejemnike pripravi razčlenitev prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste obvezne dajatve prvi naslednji delovni dan.
(6) Obvezne dajatve, ki pripadajo več prejemnikom in so bile plačane na zbirne prehodne podračune z oznako 844, UJP razporedi v predpisanih deležih v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih oziroma prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov tako, da izdela in izvrši plačilne naloge. UJP razporedi predpisane deleže neposredno na podračune prejemnikov le, kadar je tako določeno s posebnim predpisom.
(7) Občinske samoprispevke, plačane na podračune z oznako 842, UJP razporedi tako, da izdela in izvrši plačilne naloge v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov prejemnikov.
(8) Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo obvezne dajatve plačane na te podračune tako, da izdelajo plačilne naloge v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih, prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov ter jih predložijo UJP, da jih izvrši. Nadzorniki lahko pooblastijo UJP za razporeditev sredstev s svojih prehodnih podračunov. V ta namen mu sporočijo podračune, na katere se sredstva razporejajo, in njihove deleže oziroma ključ razporeditve. Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, pooblastijo UJP, da po zaključku medbančnega plačilnega prometa razporedi morebitni ostanek sredstev z njihovih prehodnih podračunov. V pooblastilu navedejo podračune, na katere se sredstva razporedijo, njihove deleže ter podatke o referenci plačnika in prejemnika.«.
Za devetim odstavkom se dodata novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) UJP praviloma isti dan izvrši razporeditev sredstev v breme vplačilnih, prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov. Za dajatve, ki so bile plačane v dobro zbirnih prehodnih podračunov z oznako 844 in v dobro prehodnih podračunov z oznako 845, UJP in nadzorniki izvršijo razporeditev sredstev najpozneje naslednji delovni dan. Ne glede na prejšnji stavek FURS razporedi obvezno dajatev, ki je bila plačana z nepopolno ali napačno referenco, na prehodne podračune z oznakama 845 in 846, ko lahko določi blagajno javnega financiranja, za račun katere pobira plačano obvezno dajatev, oziroma nadzornika, ki je obvezno dajatev poslal v davčno izvršbo. Na zadnji dan v letu se razporedijo vsa sredstva s podračunov JFP razen:
– sredstev s prehodnih podračunov z oznakama 845 in 846 FURS, ki sredstva sam razporeja različnim blagajnam javnega financiranja, in jih FURS razporedi prejemnikom prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana, ter
– sredstev iz naslova takojšnjih plačil, ki jih UJP razporeja na podračune različnih EZR ali na račune izven EZR in jih prejme po zaključku urnika za posredovanje zadnjih odlivov na Banko Slovenije, UJP razporedi prejemnikom prvi delovni dan v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana.
(11) Prejemniki evidentirajo sredstva razporejenih plačil iz prve alineje prejšnjega odstavka kot prihodke leta, v katerem so bila sredstva plačana na podračune z oznakama 845 in 846.«.
Dosedanji deseti do dvanajsti odstavek postanejo dvanajsti do štirinajsti odstavek.
V 14. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) UJP poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev iz drugega in tretjega odstavka tega člena pošlje prejemnikom in Ministrstvu za finance.«.
KONČNA DOLOČBA
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!