Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr. 62/18 in 13/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1).«.
V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11. 1993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 307 z dne 3. 12. 2018, str. 24),«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. drobnoprodajno ceno, veljavno pred spremembo, in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,«.
V 5. točki se besedilo »kraj in datum popisa in« nadomesti z besedilom »kraj in datum evidentiranja zalog ter«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, evidentiranja zalog ni treba opraviti.«.
3. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če količine trošarinskih izdelkov male pošiljke presegajo količine iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastane obveznost za obračun trošarine za celotno količino trošarinskih izdelkov, razen za tobačne izdelke, za katere sprostitev v porabo ali prosti promet v Sloveniji v skladu s prvim odstavkom 87. člena ZTro-1 ni dovoljena.«.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »drugega do četrtega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »drugega do četrtega in šestega odstavka tega člena«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravičenec iz 9. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine s podatki iz 2. do 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.«.
5. člen
V 11.a členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »Dopolnitvijo Tabele II Seznama oznak, Priloge II Uredbe 684/2009/ES, z oznakami trošarinskih izdelkov« nadomesti z besedilom »Dopolnitvijo Tabele 11 in Tabele 12 Seznama oznak, Priloge II Uredbe 684/2009/ES, z oznakami trošarinskih izdelkov in oznakami merskih enot«.
6. člen
V Prilogi 2 se v poglavju Tabela 1, Podatkovni element 2a besedilo »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED oproščenega uporabnika.« nadomesti z besedilom »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED oproščenega uporabnika ali imetnika davka proste prodajalne.«.
V poglavju Podatkovni element 3 se besedilo »V stolpcu E se oznaki vrste porekla v polju 9d doda oznaka pogoja »9«.« nadomesti z besedilom »V stolpcu E se oznaki vrste porekla v polju 9d doda oznaka pogoja »90« ali »91«.«.
V poglavju Podatkovni element 3a se besedilo »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED obrata oproščenega uporabnika.« nadomesti z besedilom »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED obrata oproščenega uporabnika ali davka proste prodajalne.«.
V poglavju Podatkovni element 9d se besedilo »V stolpcu F se možnim vrednostim za poreklo blaga, ki se giba, doda pojasnilo »90 = oproščeni uporabnik«.« nadomesti z besedilom »V stolpcu F se možnim vrednostim za poreklo blaga, ki se giba, doda pojasnilo »90 = oproščeni uporabnik« ali »91 = davka prosta prodajalna«.«.
7. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!