Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

UPRAVNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) se v 21. členu tretji odstavek črta.
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(naročanje)
(1) Stranka lahko zahteva, da ji organ določi dan in uro za vložitev vloge ali drugo upravno storitev. Stranka se neposredno pri organu ali po telefonu lahko naroči v poslovnem času, po elektronski poti pa ves čas. Če organ zaradi prevelikega števila telefonskih klicev telefonskega naročila stranke ne more sprejeti, najpozneje v naslednjih dveh delovnih dneh pokliče stranko na telefonsko številko, s katere je prejel klic, ali pa ji po elektronski poti sporoči dan in uro naročila, če je stranka sporočila elektronski naslov.
(2) Organ na spletni strani in na prosto dostopnem mestu v uradnih prostorih objavi postopek naročanja, telefonsko številko in elektronski naslov ali naslov za spletno naročanje, če se pri organu omogoča spletno naročanje.
(3) Organ stranko naroči na dan in uro, ki jo predlaga stranka, če to ni mogoče pa na prvi prost termin. Če stranka ob dogovorjenem času ne pride in tega ne sporoči, je organ ni dolžan znova naročati.
(4) Če organ stranke ob dogovorjenem času ne more sprejeti, jo o tem nemudoma obvesti in določi nov dan in uro.
(5) Stranki, ki se ni naročila, samo zaradi tega ni mogoče odreči možnosti vložitve vloge v poslovnem času.
(6) Organ podatke o osebnem imenu in kontaktne podatke naročenih strank izbriše po poteku 15 dni od dneva, določenega za obravnavo.«.
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V izjemnih okoliščinah organ ali njegova organizacijska enota lahko začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Organ ali njegova organizacijska enota lahko začasno posluje v soboto zaradi izvajanja uradnih ur s strankami, če zaradi povečanega zanimanja za neko upravno storitev strankam ne more zagotoviti obravnave sproti ali je to nujno potrebno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem roku.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Okoliščine, ki zahtevajo poslovanje po četrtem in petem odstavku tega člena, ugotovi predstojnik, ki odredi drugačen poslovni čas.«.
V 28. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Inšpektorati in njihove izpostave ter območne enote drugih organov, ki izvajajo inšpekcijski nadzor, imajo uradne ure vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V izjemnih okoliščinah ali če je to nujno zaradi obsega nalog, posebnosti obdobja v koledarskem letu ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem času, lahko predstojnik organa začasno odredi razpored uradnih ur nad minimumom, določenim s tem členom.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če predstojnik ugotovi okoliščine, ki zahtevajo poslovanje v skladu s četrtim in petim odstavkom 26. člena te uredbe, odredi tudi uradne ure.«.
Osmi odstavek se črta.
V 29. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) V izjemnih okoliščinah ali če je to nujno zaradi obsega nalog, posebnosti obdobja v koledarskem letu ali dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem času, lahko predstojnik upravne enote ali območne enote organa začasno odredi razpored uradnih ur nad minimumom, določenim s tem členom.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zaradi lokalnih potreb ali krajevnih običajev imajo upravne enote in območne enote organov lahko drugačno razporeditev uradnih ur, kot je določena v prejšnjih odstavkih. Okoliščine za drugačno razporeditev uradnih ur ugotovi predstojnik, ki s soglasjem ministra, pristojnega za javno upravo, odredi drugačen razpored uradnih ur.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če predstojnik upravne enote ali območne enote organa ugotovi okoliščine, ki zahtevajo poslovanje v skladu s četrtim in petim odstavkom 26. člena te uredbe, odredi tudi razpored uradnih ur.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 8 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!