Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(aktivno državljanstvo)
V Pravilniku o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/11, 55/11, 47/17 in 16/21) se za 9.a členom doda nov, 9.b člen, ki se glasi:
»9.b člen
Učitelju, ki v okviru Drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela izvaja Aktivno državljanstvo, se učna obveznost iz 3. člena tega pravilnika lahko zmanjša, in sicer za obseg, ki je v predmetnikih posameznih vrst izobraževalnih programov določen za Aktivno državljanstvo, vendar ne za več kot 175 ur letno.«.
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šola lahko sistemizira po eno delovno mesto s polnim delovnim časom tajnika VIZ VI, ki mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja) ali poslovnega sekretarja z izobrazbo, pridobljeno najmanj po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje in računovodje, ki mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
V novem drugem odstavku se za besedilom »hišnika, ki mora imeti« doda beseda »najmanj«.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ravnatelj šole lahko sistemizira po eno delovno mesto s polnim delovnim časom tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije s srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo ali tehniškega sodelavca VI z višjo izobrazbo ali tehniškega sodelavca VII/1 z visoko strokovno izobrazbo ali vzdrževalca računalniške opreme z visoko strokovno izobrazbo VII/1 (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec oziroma tehniški sodelavec).«.
V 14. členu se pod (6) za besedilom doda besedilo, ki se glasi:
»Če šola v 2. oziroma 3. letniku izvaja v okviru ur, ki so po predmetniku programa gimnazija določeni za izbirne predmete, interdisciplinarni tematski sklop, kot je definiran s programom, lahko oblikuje v vsakem od teh dveh letnikov dodatno skupino v obsegu 105 ur pouka letno.«.
V 15. členu se v prvem odstavku rimsko število »VI« črta, besedilo »učne tehnologije« pa se nadomesti z besedilom »oziroma tehniškega sodelavca«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
(začetek uporabe)
(1) Spremenjeni prvi, drugi in šesti odstavek 12. člena pravilnika se začnejo uporabljati 1. decembra 2021, nov 9.b člen pravilnika pa se začne uporabljati 1. septembra 2022.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/11, 55/11, 47/17 in 16/21).
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!