Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo

PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se zaradi zmanjšanja upravnega in regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovitosti njenega poslovanja spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

 1. Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21),
 2. Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),
 3. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE),
 4. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C),
 5. Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US),
 6. Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18),
 7. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
 8. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20),
 9. Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
 10. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
 11. Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
 12. Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B).

(2) Določa se prenehanje veljavnosti zakonov, ki zaradi poteka časa (konzumiranost) ali spremenjenih družbenih ali tehnoloških razmer (obsoletnost) ne morejo več ustvarjati novih pravic oziroma obveznosti, ter prenehanje smiselne uporabe zveznih jugoslovanskih predpisov, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob osamosvojitvi.

DRUGI DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA

V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) se v 2. členu na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 20. točka, ki se glasi:

»20. »elektronski naslov za vročanje« je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna številka mobilnega telefona, na katero posameznik prejema in iz katere posameznik pošilja kratka obvestila v zvezi z vročanjem (e-vročilnica).«.

V 4. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Za prijavo in spremembo elektronskega naslova za vročanje je pristojna upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče oziroma stalni ali začasni naslov.«.

Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

»VI. NASLOV ZA VROČANJE IN ELEKTRONSKI NASLOV ZA VROČANJE«.

V 25. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(pogoji naslova za vročanje in elektronskega naslova za vročanje)«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Posameznik ima lahko le en elektronski naslov za vročanje in kontaktno število mobilnega telefona.«.

V 26. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(določitev naslova za vročanje)«.

V 27. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(sprememba naslova za vročanje)«.

Na koncu besedila se pred piko doda besedilo »in določi oziroma spremeni elektronski naslov za vročanje«.

Za 27. členom se dodata nova 27.a in 27.b člen, ki se glasita:

»27.a člen

(vzpostavitev in sprememba elektronskega naslova za vročanje)

(1) Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu organu sporoči svoj elektronski naslov za vročanje in kontaktno številko mobilnega telefona ob prijavi stalnega prebivališča na podlagi 7. člena tega zakona in ob prijavi začasnega prebivališča na podlagi 13. člena tega zakona. Posameznik s tem soglaša, da komunikacija ali vročanje med njim in uporabniki registra stalnega prebivalstva oziroma uporabniki centralnega registra prebivalstva iz zakona, ki ureja centralni register prebivalstva, v zvezi s postopki, ki jih ti uporabniki vodijo, poteka tudi prek elektronskega naslova za vročanje ali kontaktne številke mobilnega telefona.

(2) Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu organu sporoči podatke iz prejšnjega odstavka kadarkoli, tudi v primeru, ko ne izvaja prijavne obveznosti iz prejšnjega odstavka.

(3) Če poslovno sposoben posameznik nima svojega elektronskega naslova ali svoje številke mobilnega telefona, lahko navede elektronski naslov in številko mobilnega telefona osebe, ki jo s tem pooblasti za prejemanje in pošiljanje teh obvestil (pooblaščenec za e-vročilnico) ter njeno soglasje. Glede načina pooblastitve, prenehanja pooblastila in razlogov za izločitev uradne osebe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(4) Poslovno sposoben posameznik mora pristojnemu organu sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na veljavnost elektronskega naslova za vročanje in kontaktne številke mobilnega telefona.

V 28. členu se v prvem odstavku za besedilom »opravljanje predpisanih nalog« doda besedilo »zaradi zagotavljanja elektronskega vročanja«.

V 29. členu se v drugem odstavku za besedilom »začasnega naslova v tujini« doda besedilo »ter elektronskih naslovih za vročanje«.

V 30. členu se v prvem odstavku na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in za njo doda nova 11. točka, ki se glasi:

»11. elektronskem naslovu za vročanje, ki vsebuje tudi podatke o številki mobilnega telefona, osebnem imenu, EMŠO oziroma datumu rojstva, če ta ni bila določena, in naslovu pooblaščenca za e-vročilnico, soglasju pooblaščenca za e-vročilnico, datumu vzpostavitve in popravkov teh podatkov.«.

V 35. členu se prvi do peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Register stalnega prebivalstva se z uporabo EMŠO povezuje s centralnim registrom prebivalstva. Iz registra stalnega prebivalstva se v centralni register prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje in njihovem trajanju, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice, volilni pravici, administrativnih selitvah, tehničnih preštevilčenjih in drugih tehničnih podatkih, ki so potrebni za vodenje centralnega registra prebivalstva.

(2) Register stalnega prebivalstva se z uporabo EMŠO povezuje z evidenco potnih listin in evidenco osebnih izkaznic. Iz registra stalnega prebivalstva se v evidenco potnih listin in evidenco osebnih izkaznic posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje in njihovem trajanju, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice.

(3) Register stalnega prebivalstva se povezuje z matičnim registrom, iz katerega se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, poslovni sposobnosti, državljanstvu, datumu smrti, zakonskem stanu posameznika ter podatki o imenu in priimku, EMŠO ter poslovni sposobnosti zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe posameznika. V matični register se z uporabo EMŠO iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice.

(4) Register stalnega prebivalstva se povezuje z registrom tujcev, iz katerega se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, državljanstvu, datumu smrti tujca in prošnjah za izdajo ali podaljšanje dovoljenj za prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja ter izdanih dovoljenjih za prebivanje in potrdilih o prijavi prebivanja ali drugih odločitvah, ki se nanašajo na prijavo stalnega prebivališča. V register tujcev se z uporabo EMŠO iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencev za e-vročilnice.

(5) Register stalnega prebivalstva se povezuje z evidencami, ki se vodijo skladno z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, iz katerih se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, državljanstvu prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito, prošnjah za priznanje mednarodne zaščite ter izdanih dovoljenjih za prebivanje na podlagi priznane mednarodne zaščite. V evidence, ki se vodijo skladno z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, se z uporabo EMŠO iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice.«.

ZAKON O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA

V Zakonu o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 11. členu peta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– prebivališče in vrsta prebivališča ter naslovi za vročanje,«.

V 13. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– o selitvah prebivalstva, ugotavljanju prebivališča in o volilni pravici ter naslovih za vročanje iz registrov stalnega prebivalstva in evidenc o tujcih, ki jih vodijo pristojni upravni organi za notranje zadeve;«.

V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Uporabniki osebnih podatkov, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, pa v zakonu nimajo opredeljenega pridobivanja ali uporabe podatka o naslovu za vročanje, ki je vzpostavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča, lahko ta podatek pridobivajo na podlagi tega zakona, če ga potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog.«.

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) se v 66. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Organ na obrazcu vloge ali med postopkom lahko seznani vložnika, ki v registru stalnega prebivalstva ni prijavil elektronskega naslova za vročanje, da se mu dokumenti lahko vročajo v elektronski obliki in da se ga nezavezujoče obvešča o stanju in teku postopka, če prostovoljno sporoči naslov varnega elektronskega predala ali naslov drugega elektronskega predala in telefonsko številko mobilnega telefona.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

V 77. členu se v prvem odstavku besedilo »z žigom in podpisom« nadomesti z besedilom »s podpisom«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Zapisnik, ki mora biti za uporabo v tujini overjen, vsebuje tudi žig organa.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 37 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!