Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI, DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo

(1) S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2.

(2) V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem, tretjem in četrtem odstavku 352. člena ZDavP-2.

(3) V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določata tudi vsebina in oblika predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.

(1) Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.

(2) Obračun davčnih odtegljajev je sestavljen iz:

  • zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in
  • individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev po davčnem zavezancu.

(3) Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev se objavijo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) na naslovu: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci in na portalu eDavki na naslovu https://edavki.durs.si/. Navodila za izpolnjevanje FURS posodablja na način, da so spremembe vidne v navodilu.

Plačniki davka dostavijo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane v obliki in na način, določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

KONČNE DOLOČBE

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati, uporabljajo pa se za dohodke, izplačane do vključno 31. avgusta 2022:

  • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19, 80/19, 40/22 in 43/22) in
  • šesti odstavek 2. člena ter Prilogi 7 in 8 Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17, 78/18, 29/19 in 40/22).

(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se tretji odstavek 2. člena in Priloga 3 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19, 80/19, 40/22 in 43/22) uporabljata za dohodke, izplačane za obdobja do vključno 31. decembra 2022.

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za dohodke, izplačane od 1. septembra 2022 dalje, razen za dohodke iz drugega odstavka prejšnjega člena, za katere se začne uporabljati za dohodke, izplačane za obdobja od 1. januarja 2023 dalje.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!