Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09 in 13/14) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(uskladitev zneskov)
Zneski iz te tarife se spreminjajo glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije. Sprememba zneskov tarife je možna v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov.«.
2. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev se odmeri po naslednji preglednici:
Postavka
Osnova za izračun v eurih
Nadomestilo v eurih
I.
do 50.000
12%
II.
nad 50.000
do 150.000
6.000 + 6% nad 50.000
III.
nad 150.000
do 500.000
12.000 + 5% nad 150.000
IV.
nad 500.000
do 1.000.000
29.500 + 4% nad 500.000
V.
nad 1.000.000
49.500 + 3% nad 1.000.000,
vendar največ 100.000
«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega člena, se zviša za 20 odstotkov, če je bilo premoženje unovčeno kot poslovna celota (343. člen Zakona).«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 22. členu se v prvi alineji znesek »946 eurov« nadomesti z zneskom »1.200 eurov«, v drugi alineji pa se znesek »473,50 eurov« nadomesti z zneskom »600 eurov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) V postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nagrada in stroški odmerijo po Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09 in 13/14).
(2) Rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji iz novega 3.a člena pravilnika se začne ugotavljati glede na vrednost življenjskih potrebščin ob uveljavitvi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!