Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19 in 108/21) se v 41. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Za pivo ali žganje, ki je vneseno iz druge države članice, se obračuna trošarina po stopnji iz drugega odstavka 77. člena oziroma četrtega odstavka 79. člena ZTro-1, če ga proizvede oseba, katere proizvodnja ne presega količinske omejitve iz prvega odstavka 77. člena oziroma prvega odstavka 79. člena ZTro-1.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje:
1. s potrdilom davčnega organa iz države članice glede odpreme na obrazcu iz priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266 z dne 17. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta 92/83/EGS glede potrjevanja in samopotrjevanja neodvisnih malih proizvajalcev alkoholnih pijač za namene trošarine (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 26, v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266), ali
2. z navedbo izjave na elektronskem trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem trošarinskem dokumentu, ki ga izda mali proizvajalec piva ali žganja. Izjava mora biti zapisana v skladu s 5. in 6. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266, s katero se potrjujeta status proizvajalca in njegova letna proizvodnja,
iz katerih je razvidno, da je mali proizvajalec v preteklem letu proizvedel količine, ki ne presegajo 20.000 hl piva oziroma 150 litrov 100 vol. % alkohola.«.
2. člen
Za 41. členom se dodajo novi 41.a, 41.b in 41.c člen, ki se glasijo:

»41.a člen
(potrdilo malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač)
(1) Potrdilo za uveljavljanje nižje trošarine v drugi državi članici iz 80.a člena ZTro-1 se predloži na obrazcu iz Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se lahko izda proizvajalcem alkohola in alkoholnih pijač, katerih skupna letna proizvodnja v preteklem letu ne presega praga letne proizvodnje iz 23.a člena Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta (EU) 2020/1151 z dne 29. julija 2020 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 256 z dne 5. 8. 2020, str. 1).

41.b člen
(vloga za izdajo potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač)
(1) Vlogo za izdajo potrdila za uveljavljanje nižje trošarine v drugi državi članici predloži mali proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač na obrazcu »Vloga za izdajo potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke vložnika,
2. koledarsko leto proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač,
3. vrsto in količino skupne letne proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač ter
4. izjavo, da je alkohol in alkoholne pijače proizvedel sam.
(2) Podatki iz 3. točke prejšnjega odstavka glede količine skupne letne proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač v preteklem letu se določajo neodvisno za vsako skupino alkoholnih pijač. Kot skupna letna proizvodnja določene vrste alkoholne pijače se šteje celotna proizvodnja posamezne vrste alkoholne pijače, ki jo je v preteklem koledarskem letu proizvedel neodvisni mali proizvajalec, razen za vino, pri katerem se povprečna letna proizvodnja določa na podlagi proizvodnje najmanj treh zaporednih vinskih letih. Za novoustanovljene družbe, ki v preteklem letu niso poslovale, se pri določitvi obsega letne proizvodnje upošteva ocenjena letna proizvodnja določene vrste alkoholne pijače.

41.c člen
(samopotrjevanje)
Za uveljavljanje nižje trošarine v drugi državi članici lahko proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač navede izjavo o samopotrjevanju in podatke o skupni letni količini proizvedenega alkohola in alkoholnih pijač v preteklem koledarskem letu v elektronskem trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem trošarinskem dokumentu v skladu s 5. in 6. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2266.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!