Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22 in 151/22) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem pravilnikom se delno izvajajo:
1. Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11. 1993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 307 z dne 3. 12. 2018, str. 24),
2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/273/EU),
3. Uredba Komisije (EU) 2022/1636 z dne 5. julija 2022 o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1636/EU),
4. Uredba Komisije (EU) št. 2022/1637 z dne 5. julija 2022 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1637/EU).«.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »druge alineje drugega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega do petega odstavka«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(napoved prejema in napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)
(1) Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz drugega odstavka 30. člena ali 1. točke prvega odstavka 56.c člena oziroma napoved odpreme trošarinskih izdelkov iz petega odstavka 30. člena ali tretjega odstavka 56.c člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Napoved odpreme pošiljke – prodaja na daljavo« ali »Napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni namen« ali »Napoved prejema pošiljke – prodaja na daljavo« ali »Napoved prejema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni namen«, ki so objavljeni na spletni strani davčnega organa in vsebujejo naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke prejemnika in pošiljatelja,
2. kraj odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov pri prodaji na daljavo,
3. sklicno številko pošiljke,
4. datum odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov,
5. vrsto in količino trošarinskih izdelkov ter
6. znesek trošarine po posameznih trošarinskih izdelkih in skupni znesek trošarine.
(2) Ne glede na 59. člen ZTro-1 lahko davčni organ dovoli, da oseba, ki je v skladu z drugim odstavkom 30. člena oziroma 2. točko prvega odstavka 56.c člena ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine, namesto instrumenta zavarovanja plačila trošarine predloži plačilo trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov.«.
4. člen
V naslovu V. poglavja se črta besedilo »TROŠARINSKI DOKUMENT IN«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(vsebina in oblika dokumentov za gibanja trošarinskih izdelkov)
»(1) Vsebina in oblika osnutka trošarinskega dokumenta, osnutka poenostavljenega trošarinskega dokumenta, elektronskega trošarinskega dokumenta in elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta iz 35. člena ZTro-1 sta določeni v tabeli 1 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(2) Sporočilo o preklicu elektronskega trošarinskega dokumenta iz drugega odstavka 35. člena ZTro-1 izpolnjuje zahteve iz tabele 2 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU in postopke v skladu s 3. členom Uredbe 2022/1637/EU.
(3) Sporočilo o spremembi namembnega kraja iz devetega odstavka 35. člena ZTro-1 izpolnjuje zahteve iz tabele 3 in 4 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU in postopke v skladu s 4. in 7. členom Uredbe 2022/1637/EU.
(4) Poročilo o prejemu iz drugega odstavka 36. člena ZTro-1 in poročilo o izvozu iz 37. člena ZTro-1 izpolnjujeta zahteve iz tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(5) Nadomestni dokument iz prve alineje prvega odstavka 39. člena ZTro-1 vsebuje podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 1 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU ter iz četrtega odstavka 39. člena ZTro-1 podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 3 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(6) Nadomestni dokument iz prvega odstavka 40. člena ali prvega odstavka 41. člena ZTro-1 vsebuje podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU ter se naslovi z »Nadomestno poročilo o prejemu za gibanja trošarinskega blaga« ali »Nadomestno poročilo o izvozu za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine«.«.
6. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen
(elektronska izmenjava podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije)
»(1) Vsebina in oblika osnutka elektronskega trošarinskega dokumenta, podatkovni elementi elektronskih sporočil in seznami oznak, ki se uporabljajo in izmenjujejo v računalniško podprtem sistemu, so določeni v Prilogi I in Prilogi II Uredbe 2022/1636/EU ter so za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije dopolnjeni z:
– dopolnitvijo podatkovnih elementov elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, iz Priloge 1 Uredbe 2022/1636/EU s pogoji za podatke, katerih vnos je pogojen, in pojasnili o izpolnjevanju sporočil pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– dopolnitvijo tabel 11 in 12, seznam oznak, Priloga II Uredbe 2022/1636/EU, z oznakami trošarinskih izdelkov in oznakami merskih enot, ki se uporabljajo pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibajo v režimu odloga znotraj Slovenije, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument.«.
7. člen
V 11.b členu se v sedmem odstavku črta zadnji stavek.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 13 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!