Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1).

(2) S tem pravilnikom se delno izvajajo:

1. Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11. 1993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 307 z dne 3. 12. 2018, str. 24),

2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/273/EU),

3. Uredba Komisije (EU) 2022/1636 z dne 5. julija 2022 o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1636/EU),

4. Uredba Komisije (EU) št. 2022/1637 z dne 5. julija 2022 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1637/EU).

II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE
2. člen
(obračun trošarine)

(1) Trošarinski zavezanec in oseba, ki v skladu z ZTro-1 obračuna trošarino, predloži obračun trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun trošarine, na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa, ločeno za posamezno skupino oziroma vrsto trošarinskih izdelkov:

 1. za pivo na obrazcu »Obračun trošarine za pivo« (TRO-ALK1),
 2. za alkohol in alkoholne pijače (razen piva) na obrazcu »Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva« (TRO-ALK2),
 3. za tobačne izdelke na obrazcu »Obračun trošarine za tobačne izdelke« (TRO-TOB),
 4. za energente na obrazcu »Obračun trošarine za energente« (TRO-E1),
 5. za energente – trda goriva na obrazcu »Obračun trošarine za trda goriva« (TRO-E2),
 6. za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja na obrazcu »Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja« (TRO-E3),
 7. za biogoriva na obrazcu »Obračun trošarine za biogoriva« (TRO-CBIO).

(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika obračuna,
 2. davčno obdobje,
 3. vrsto in količino trošarinskih izdelkov in podrobnejše podatke o trošarinskem izdelku,
 4. odbitek od trošarinske obveznosti, do katerega ima vložnik pravico v skladu z 19. členom ZTro-1,
 5. obveznost za davčno obdobje,
 6. znesek za plačilo v eurih in
 7. druge podatke glede na status trošarinskega zavezanca ali osebe, ki predloži obračun trošarine.

(3) Trošarinski zavezanec za električno energijo in trošarinski zavezanec za zemeljski plin iz omrežja obračunu trošarine iz prvega odstavka tega člena priložita zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja v davčnem obdobju ter podatke o naknadno ugotovljeni poračunani količini električne energije oziroma zemeljskega plina iz omrežja za pretekla davčna obdobja.

3. člen
(obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete)

(1) Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. vrsto in količino cigaret oziroma drobno rezanega tobaka na zalogi,
 3. drobnoprodajno ceno, veljavno pred spremembo, in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,
 4. razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine po novih pogojih za posamezno vrsto izdelkov,
 5. kraj in datum evidentiranja zalog ter
 6. ime odgovorne osebe.

(2) Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, evidentiranja zalog ni treba opraviti.

III. OPROSTITEV IN ODPUST PLAČILA TROŠARINE
4. člen
(oprostitev za male pošiljke)

(1) Fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZTro-1 lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice Unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) ali tretje države oziroma tretjega ozemlja v brezplačnih, priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine naslednje količine trošarinskih izdelkov:

 1. tobačni izdelki:
 • 50 cigaret ali
 • 25 cigarilosov (cigar, ki tehtajo vsaka največ tri grame) ali
 • 10 cigar ali
 • 50 gramov tobaka za kajenje;
 1. alkohol in alkoholne pijače:
 • do enega litra žgane pijače z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 vol. % oziroma nedenaturiranega etilnega alkohola z vsebnostjo 80 vol. % ali več, ali
 • do enega litra vmesne pijače z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 22 vol. % ali
 • do dveh litrov mirnega vina ali enega litra penečega vina.

(2) Fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZTro-1 lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice v brezplačnih, priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine tudi do tri litre piva in 6 ml polnila za elektronske cigarete oziroma 50 gramov tobaka za segrevanje.

(3) Če količine trošarinskih izdelkov male pošiljke presegajo količine iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastane obveznost za obračun trošarine za celotno količino trošarinskih izdelkov, razen za tobačne izdelke, za katere sprostitev v porabo ali prosti promet v Sloveniji v skladu s prvim odstavkom 87. člena ZTro-1 ni dovoljena.

5. člen
(uveljavljanje oprostitve plačila trošarine pri iznosu trošarinskih izdelkov v tretje države ali na tretja ozemlja)

(1) Polet ali morska plovba na tretje ozemlje ali v tretjo državo iz 2. točke prvega odstavka 15. člena ZTro-1 je potovanje potnika, pri katerem je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, ki lahko vključuje poti z vmesnimi postanki na ozemlju Unije.

(2) Imetnik davka proste prodajalne lahko za trošarinske izdelke, ki so v davka prosti prodajalni skladiščeni s plačano trošarino in so prodani potnikom, ki so oproščeni plačila trošarine v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZTro-1, za davčno obdobje, v katerem so bili trošarinski izdelki prodani, uveljavlja vračilo plačane trošarine v skladu z 19. členom ZTro-1 na obrazcu iz 7. člena tega pravilnika.

(3) Za trošarinske izdelke, ki jih imetnik davka proste prodajalne skladišči v režimu odloga in proda potnikom, za katere ne velja oprostitev plačila trošarine v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZTro-1, velja, da so sproščeni v porabo v skladu s 1. točko prvega odstavka 6. člena ZTro-1 in zanje nastane obveznost za obračun trošarine.

6. člen
(uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga)

Osebe iz 18. člena ZTro-1 lahko uveljavljajo pravico do odpusta plačila trošarine za trošarinske izdelke v režimu odloga s predložitvijo zahtevka davčnemu organu in z dokazili, ki dokazujejo upravičenost do odpusta plačila trošarine. Zahtevek za odpust plačila trošarine se predloži na obrazcu »Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke upravičenca,
 2. davčno obdobje,
 3. vrsto in količino trošarinskega izdelka,
 4. pravno podlago za odpust plačila trošarine,
 5. navedbo razloga za odpust plačila trošarine in
 6. seznam in navedbo dokazil.
7. člen
(uveljavljanje vračila plačane trošarine)

(1) Osebe iz prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 20. člena ZTro-1 lahko uveljavljajo pravico do vračila plačane trošarine s predložitvijo zahtevka davčnemu organu in z dokazili iz tretjega ali četrtega odstavka 19. člena ZTro-1 ali drugega do petega odstavka 20. člena ZTro-1 ali  drugega do četrtega in šestega odstavka tega člena, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine. Zahtevek za vračilo trošarine se predloži na obrazcu »Uveljavljanje vračila plačane trošarine«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke upravičenca,
 2. davčno obdobje ali koledarsko leto, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
 3. vrsto in količino trošarinskega izdelka,
 4. pravno podlago za vračilo trošarine,
 5. opis razlogov za vračilo trošarine,
 6. datum obračuna trošarine oziroma nabave trošarinskih izdelkov,
 7. seznam in opis dokazil in
 8. številko transakcijskega računa za nakazilo vračila trošarine.

(2) Upravičenec iz 2. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z dokazilom o izstopu blaga, ki ga izda carinski organ in dokazuje, da so bili trošarinski izdelki dejansko izneseni iz carinskega območja Unije.

(3) Upravičenec iz 3. in 4. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov in z evidencami o vrsti in količini izdelanih proizvodov, če trošarinske izdelke uporabi v proizvodnji.

(4) Upravičenec iz 8. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z dokazili o vnosu utekočinjenega zemeljskega plina v prenosno ali distribucijsko omrežje.

(5) V zvezi z 2. točko prvega odstavka 19. člena ZTro-1 pojem »izvozila« pomeni iznos unijskih trošarinskih izdelkov iz carinskega območja Unije, danih v postopek izvoza v skladu s carinsko zakonodajo Unije.

 1. Upravičenec iz 9. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine s podatki iz 2. do 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
IV. GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV, SPROŠČENIH V PORABO
8. člen
(napoved prejema in napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)

(1) Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz drugega odstavka 30. člena ali 1. točke prvega odstavka 56.c člena oziroma napoved odpreme trošarinskih izdelkov iz petega odstavka 30. člena ali tretjega odstavka 56.c člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Napoved odpreme pošiljke – prodaja na daljavo« ali »Napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni namen« ali »Napoved prejema pošiljke – prodaja na daljavo« ali »Napoved prejema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni namen«, ki so objavljeni na spletni strani davčnega organa in vsebujejo naslednje podatke:

1. identifikacijske podatke prejemnika in pošiljatelja,

2. kraj odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov pri prodaji na daljavo,

3. sklicno številko pošiljke,

4. datum odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov,

5. vrsto in količino trošarinskih izdelkov ter

6. znesek trošarine po posameznih trošarinskih izdelkih in skupni znesek trošarine.

(2) Ne glede na 59. členZTro-1 lahko davčni organ dovoli, da oseba, ki je v skladu z drugim odstavkom 30. člena oziroma 2. točko prvega odstavka 56.c člena ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine, namesto instrumenta zavarovanja plačila trošarine predloži plačilo trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov.

9. člen
(poenostavljeni postopek za odpremo trošarinskih izdelkov pri prodaji na daljavo)

(1) Prodajalec, ki prodaja trošarinske izdelke osebi v drugi državi članici v skladu s petim odstavkom 30. člena ZTro-1, lahko pod pogojem, da namembna država članica omogoči poenostavljen postopek predložitve najave oziroma obveščanja o prejemu trošarinskih izdelkov, davčnemu organu posreduje:

 1. opis postopka prodaje na daljavo v namembni državi članici glede načina obveščanja pristojnega organa namembne države članice, način obračunavanja trošarine in
 2. naslov odpreme trošarinskih izdelkov ter odgovorno osebo za vodenje napovedi odpreme trošarinskih izdelkov v Sloveniji.

(2) Prodajalec za davčno obdobje davčnemu organu:

 1. sporoči podatke o nameravanih odpremah pošiljk v namembno državo članico,
 2. predloži dokazilo o predložitvi instrumenta zavarovanja plačila trošarine v namembni državi članici in dokazilo, da je izpeljal vse predpisane postopke za plačilo trošarine oziroma za začetek prodaje na daljavo v namembni državi članici.

(3) Pred posamezno odpremo trošarinskih izdelkov prodajalec ne predloži napovedi odpreme trošarinskih izdelkov na način iz prejšnjega člena, temveč na elektronski naslov davčnega organa sporoči podatke o vrsti in količini ter datumu odpreme trošarinskih izdelkov, v roku, ki ga določi davčni organ.

(4) Prodajalec za davčno obdobje vodi evidenco odprem trošarinskih izdelkov v namembno državo članico in jo posreduje davčnemu organu najkasneje po zaključku davčnega obdobja, v roku ki ga določi davčni organ. Evidenca odprem trošarinskih izdelkov v namembno državo članico vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke prejemnika trošarinskih izdelkov,
 2. vrsto in količino trošarinskih izdelkov,
 3. datum odpreme in predviden datum prejema trošarinskih izdelkov v namembni državi članici in
 4. način odpreme trošarinskih izdelkov.
10. člen
(trošarinski zastopnik)

(1) Prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice lahko pri prodaji na daljavo v skladu s 30. členom ZTro-1 imenuje trošarinskega zastopnika, ki je pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost in ima sedež oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Sloveniji). Pooblastilo o zastopanju trošarinskega zastopnika davčnemu organu predloži prodajalec trošarinski izdelkov iz druge države članice ali trošarinski zastopnik, najpozneje pred odpremo trošarinskih izdelkov.

(2) Pooblastilo o zastopanju predloži prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice ali trošarinski zastopnik na obrazcu »Pooblastilo za trošarinskega zastopnika«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke prodajalca,
 2. identifikacijske podatke trošarinskega zastopnika in
 3. obdobje veljavnosti pooblastila.
V. RAČUNALNIŠKO PODPRT SISTEM
11. člen
(
vsebina in oblika dokumentov za gibanja trošarinskih izdelkov
)

(1) Vsebina in oblika osnutka trošarinskega dokumenta, osnutka poenostavljenega trošarinskega dokumenta, elektronskega trošarinskega dokumenta in elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta iz 35. člena ZTro-1 sta določeni v tabeli 1 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.

(2) Sporočilo o preklicu elektronskega trošarinskega dokumenta iz drugega odstavka 35. člena ZTro-1 izpolnjuje zahteve iz tabele 2 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU in postopke v skladu s 3. členom Uredbe 2022/1637/EU.

(3) Sporočilo o spremembi namembnega kraja iz devetega odstavka 35. člena ZTro-1 izpolnjuje zahteve iz tabele 3 in 4 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU in postopke v skladu s 4. in 7. členom Uredbe 2022/1637/EU.

(4) Poročilo o prejemu iz drugega odstavka 36. člena ZTro-1 in poročilo o izvozu iz 37. člena ZTro-1 izpolnjujeta zahteve iz tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.

(5) Nadomestni dokument iz prve alineje prvega odstavka 39. člena ZTro-1 vsebuje podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 1 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU ter iz četrtega odstavka 39. člena ZTro-1 podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 3 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.

(6) Nadomestni dokument iz prvega odstavka 40. člena ali prvega odstavka 41. člena ZTro-1 vsebuje podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU ter se naslovi z »Nadomestno poročilo o prejemu za gibanja trošarinskega blaga« ali »Nadomestno poročilo o izvozu za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine«.

11.a člen
(elektronska izmenjava podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije
)

(1) Vsebina in oblika osnutka elektronskega trošarinskega dokumenta, podatkovni elementi elektronskih sporočil in seznami oznak, ki se uporabljajo in izmenjujejo v računalniško podprtem sistemu, so določeni v Prilogi I in Prilogi II Uredbe 2022/1636/EU ter so za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije dopolnjeni z:

* dopolnitvijo podatkovnih elementov elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, iz Priloge 1 Uredbe 2022/1636/EU s pogoji za podatke, katerih vnos je pogojen, in pojasnili o izpolnjevanju sporočil pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in * dopolnitvijo tabel 11 in 12, seznam oznak, Priloga II Uredbe 2022/1636/EU, z oznakami trošarinskih izdelkov in oznakami merskih enot, ki se uporabljajo pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibajo v režimu odloga znotraj Slovenije, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument.

11.b člen
(pošiljanje trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije
)

(1) Pošiljatelj pred začetkom gibanja trošarinskih izdelkov, vendar ne prej kot sedem dni pred začetkom gibanja, predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta, ki vsebuje pravilne podatke, davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v predloženem elektronskem trošarinskem dokumentu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako, ki je določena v prvem odstavku 35. člena ZTro-1, jo sporoči pošiljatelju in predloži elektronski trošarinski dokument prejemniku. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.

(2) Pošiljatelj prekliče elektronski trošarinski dokument, če obstaja razlog za preklic s seznama oznak in se gibanje trošarinskih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZTro-1 še ni začelo. Pošiljatelj, ki želi preklicati elektronski trošarinski dokument, izpolni polja v osnutku sporočila o preklicu in ga predloži davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v sporočilu o preklicu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi sporočilo o preklicu z datumom in časom potrditve ter podatke sporoči pošiljatelju in prejemniku. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.

(3) Pošiljatelj lahko med gibanjem trošarinskih izdelkov v elektronskem trošarinskem dokumentu spremeni namembni kraj in navede novega, ki je dejanski namembni kraj in je:

 • trošarinsko skladišče,
 • lokacija obrata oproščenega uporabnika,
 • lokacija davka proste prodajalne ali
 • kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu.

Pošiljatelj spremembo namembnega kraja vnese takoj, ko ugotovi, da dejanski namembni kraj prejema ne ustreza podatku, navedenemu v elektronskem trošarinskem dokumentu. Pošiljatelj, ki želi spremeniti namembni kraj, izpolni polja v osnutku sporočila o spremembi namembnega kraja in ga predloži davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi sporočilo o spremembi namembnega kraja z datumom in časom potrditve ter zaporedno številko. O tem obvesti pošiljatelja in posodobi prvotni elektronski trošarinski dokument z informacijami v sporočilu o spremembi namembnega kraja. Če podatki o spremembi namembnega kraja niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.

(4) Če posodobitev elektronskega trošarinskega dokumenta iz prejšnjega odstavka vključuje spremembo kraja dobave, ne vključuje pa spremembe prejemnika, pošlje davčni organ sporočilo o spremembi namembnega kraja prejemniku. Če posodobitev vključuje spremembo prejemnika, se posodobljeni elektronski trošarinski dokument pošlje novemu prejemniku, obvestilo o spremembi namembnega kraja pa prejemniku, navedenemu v prvotnem elektronskem trošarinskem dokumentu.

(5) Če je pošiljatelj po začetku gibanja ugotovil, da je v elektronskem trošarinskem dokumentu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu pošlje pravilne podatke o odpremljeni pošiljki.

(6) Če pošiljatelj ne prejme poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu v 15 dneh po odpremi pošiljke, najpozneje v desetih delovnih dneh po izteku tega roka obvesti davčni organ o razlogih in okoliščinah, zaradi katerih gibanje ni bilo zaključeno.

(7) Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta spremlja trošarinske izdelke med celotnim gibanjem v režimu odloga. Tiskano različico elektronskega trošarinskega dokumenta lahko nadomesti komercialni dokument, v katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka.

(8) Pri izvozu trošarinskih izdelkov carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapustili Unijo.

11.c člen
(prejem in potrditev izvoza trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije
)

(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalniško podprtega sistema predloži poročilo o prejemu takoj oziroma najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke. Prejemnik v poročilo o prejemu vpiše pravilne podatke o prejeti pošiljki. Prejemnik lahko predloži poročilo o prejemu tudi po roku iz prejšnjega stavka, če to davčnemu organu ustrezno obrazloži.

(2) Davčni organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov, in če so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila in pošiljatelju predloži poročilo o prejemu. Če podatki niso ustrezni, davčni organ o tem takoj obvesti prejemnika.

(3) Če je prejemnik trošarinskih izdelkov v poročilu o prejemu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu pošlje pravilne podatke o prejeti pošiljki.

(4) Če pošiljatelj trošarinski izdelek dobavi prejemniku za namene iz 1. točke prvega odstavka 97. člena ZTro-1, prejem trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu potrdi davčni organ na podlagi podatkov o potrditvi prejema, ki jih davčnemu organu pošlje pošiljatelj. Podatki za potrditev prejema morajo ustrezati vsebini in obliki podatkovnih elementov poročila o prejemu in sporočil s seznama oznak. Pošiljatelj podatke o potrditvi prejema predloži davčnemu organu najpozneje v 15 dneh od dne, ko je prejemnik prejel pošiljko.

(5) Carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki zapustili Slovenijo, in ga pošlje pošiljatelju.

11.d člen
(nadomestni postopek za pošiljatelja, prejemnika in potrditev prejema v posebnih primerih
)

(1) Če računalniško podprt sistem ni na voljo, pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga z uporabo nadomestnega postopka tako, da:

 • trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kot osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta iz 11.b člena tega pravilnika in mora biti vidno označen z izjavo »Nadomestni spremni dokument za gibanje trošarinskega blaga «;
 • pred začetkom gibanja obvesti davčni organ o odpremi in
 • davčnemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve alineje, ki bo pošiljko spremljal.

(2) Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako, s čimer elektronski trošarinski dokument nadomesti papirni dokument. Do potrditve podatkov iz elektronskega trošarinskega dokumenta poteka gibanje v režimu odloga na podlagi papirnega dokumenta.

(3) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprt sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(4) Če računalniško podprt sistem ni na voljo v času oziroma na kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma v kraju pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga predloži davčnemu organu papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu in mora biti vidno označen z izjavo »Nadomestno poročilo o prejemu za gibanje trošarinskega blaga«, in tako potrdi konec gibanja. Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, prejemnik potrdi prejem v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.

(5) Davčni organ lahko za odpremljene trošarinske izdelke v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika prejme dokument, ki vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu oziroma poročilo o izvozu, in če:

 • prejme potrdilo namembnega urada, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
 • pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Slovenijo.

(6) Če je bila v primeru nepravilnosti pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga v skladu z devetim odstavkom 26. člena ZTro-1 trošarina plačana, lahko davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu.

12. člen
(potrditev prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice v posebnih primerih)

(1) Začasno pooblaščeni prejemnik ali začasno certificirani prejemnik, ki v računalniško podprtem sistemu ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov, za namen potrditve prejema trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu davčnemu organu predloži podatke o prejeti pošiljki v elektronski obliki v informacijski sistem davčnega organa na obrazcu »Podatki o prejeti pošiljki«.

(2) Oseba iz 17. člena ZTro-1, ki v računalniško podprtem sistemu ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov, za namen potrditve prejema trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu davčnemu organu predloži podatke o prejeti pošiljki v papirni obliki na obrazcu »Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa.

(3) Obrazca iz prvega in drugega odstavka vsebujeta najmanj podatke iz »Poročila o prejemu« iz tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.

(4) Na podlagi prejema obrazca iz prvega oziroma drugega odstavka davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi prejem trošarinskih izdelkov in o tem obvesti osebe iz 17. člena ZTro-1.

13. člen
(podatki v elektronskem trošarinskem dokumentu)

Pošiljatelj iz Slovenije v elektronskem trošarinskem dokumentu obvezno izpolni naslednje podatke, ki so določeni v Tabeli 1, iz Priloge Uredbe 2022/1636/EU:

 • podatkovni element 12 b – identifikacijska številka za DDV,
 • skupino podatkov 15 (a – g) – gospodarski subjekt: prvi prevoznik in
 • podatkovni element 16 f – dodatne informacije, s podatki o kraju pretovora in nazivu novega prevoznika, če se več pošiljk združi skupaj na eno prevozno sredstvo (zbirni prevoz).
VI. VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJ IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DOVOLJENJ
14. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče iz 44. člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Vloga za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. število in lokacije poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in podatke o prostorih, ki so predvideni za trošarinsko skladišče,
 3. podrobnejši opis dejavnosti s trošarinskimi izdelki z navedbo vrste postopkov, ki se bodo opravljali v trošarinskem skladišču,
 4. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), za katero se zahteva dovoljenje za trošarinsko skladišče,
 5. predviden obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 6. predviden obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vhodne elemente dejavnosti s trošarinskimi izdelki, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
 7. predviden obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vmesne izdelke dejavnosti s trošarinskimi izdelki, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 8. običajen obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo končne izdelke dejavnosti s trošarinskimi izdelki, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 9. predviden obseg odpreme trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča v režimu odloga za obdobje 12 mesecev,
 10. podatke o tehnični opremi, potrebni za opravljanje dejavnosti s trošarinskimi izdelki,
 11. podatke o listinah, iz katerih so razvidni normativi porabe posameznih vrst trošarinskih izdelkov, po vrstah proizvodnje trošarinskih izdelkov,
 12. navedbo vrste in opis delovanja računovodskega sistema,
 13. navedbo načina odpremljanja trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča po vrstah odpreme in predvidenem letnem obsegu količin odpremljenih trošarinskih izdelkov (kot npr. cestni prevoz, železniški, ladijski, letalski: lastni, tuji; po ceveh; v cisternah, steklenicah, sodih ipd.),
 14. izjavo, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva,
 15. ime osebe in namestnika osebe, odgovorne za delovanje trošarinskega skladišča,
 16. ime osebe in namestnika osebe pri pravni osebi, če je imetnik trošarinskega dovoljenja sklenil pogodbo o upravljanju trošarinskega skladišča z drugo osebo in
 17. ime osebe, odgovorne za poslovanje s trošarinskimi dokumenti.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priloži overjen podpis oseb iz 15. do 17. točke prejšnjega odstavka.

15. člen
(posebno dovoljenje imetnika trošarinskega skladišča)

Vloga za izdajo posebnega dovoljenja iz tretjega in sedmega odstavka 43. člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Vloga za izdajo posebnega dovoljenja imetniku trošarinskega skladišča«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. skupine trošarinskih izdelkov, za katere se zahteva posebno dovoljenje,
 3. druge izdelke, surovine in polizdelke, ki so potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču in
 4. opis razlogov za izdajo posebnega dovoljenja.
16. člen
(vodenje evidenc imetnika trošarinskega skladišča)

(1) Imetnik trošarinskega skladišča v evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s 3. točko prvega odstavka 45. člena ZTro-1 vodi podatke o:

 1. stanju zalog trošarinskih izdelkov na začetku in koncu davčnega obdobja,
 2. vrsti in količini prejema trošarinskih izdelkov (iz vnosa, uvoza, drugih trošarinskih skladišč, obrata oproščenega uporabnika ter od drugih trošarinskih zavezancev),
 3. vrsti in količini odpremljenih trošarinskih izdelkov (drugemu trošarinskemu skladišču, oproščenemu uporabniku, davka prosti prodajalni, v izvoz, diplomatskim predstavništvom, konzulatom in mednarodnim organizacijam ter prejemnikom, ki so oproščeni plačila trošarine),
 4. vrsti in količini uporabljenih trošarinskih izdelkov kot surovine za proizvodnjo drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču, kot vzorcev za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene, za namene trošarinskega nadzora in za namene kontrole kakovosti, ki jo v trošarinskem skladišču opravlja pooblaščena oseba davčnega organa,
 5. vrsti in količini izdelanih trošarinskih izdelkov,
 6. vrsti in količini nabavljenih trošarinskih izdelkov po ceni z vključeno trošarino,
 7. uničenju trošarinskih izdelkov pod nadzorom davčnega organa,
 8. primanjkljaju, ki je nastal zaradi skladiščenja in prevoza izdelkov,
 9. denaturiranju alkohola v skladu z 72. členom ZTro-1 in
 10. sprostitvi trošarinskih izdelkov v porabo, vključno s količinami za lastno rabo.

(2) Imetnik trošarinskega skladišča vodi evidence v trošarinskem skladišču tako, da v vsakem trenutku izkazujejo stanje zalog trošarinskih izdelkov po njihovi vrsti in količini ter skupne podatke trošarinskih izdelkov.

17. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za davka prosto prodajalno)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za davka prosto prodajalno, na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 44. členom ZTro-1, se predloži na obrazcu »Vloga za izdajo dovoljenja za davka prosto prodajalno«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. lokacije prodajaln,
 3. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah, ki jih bo prejemal in prodajal v prodajalni, za katero zahteva izdajo dovoljenja,
 4. predviden obseg prejema trošarinskih izdelkov po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 5. navedbo vrste in opis delovanja računovodskega sistema,
 6. izjavo, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva,
 7. ime osebe in namestnika osebe, odgovorne za poslovanje davka proste prodajalne,
 8. ime osebe, odgovorne za poslovanje s trošarinskimi dokumenti, in
 9. druge podatke, ki dokazujejo utemeljenost vloge za izdajo dovoljenja.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priloži overjen podpis oseb iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 48 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!