Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I) se v 2. členu v drugem odstavku za 34. točko doda nova 34.a točka, ki se glasi:
»34.a »postavke naravne nesreče« so tiste postavke, ki so razvrščene v podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje vseh stroškov, povezanih z ukrepi za odpravo posledic naravne nesreče.«.
V 24. členu se v tretjem odstavku za besedo »draginja« dodata vejica in besedilo »s, na in med postavkami naravne nesreče«.
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo »draginja« dodata vejica in besedilo »s, na in med postavkami naravne nesreče«.
V 28. členu se v drugem odstavku za 15. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. na, s in med postavkami naravne nesreče v podprogramu 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah.«.
V 71. členu se v prvem odstavku za besedo »draginje« dodata vejica in besedilo »za ukrepe zaradi odprave posledic naravnih nesreč«.
V drugem odstavku se za besedo »draginje« beseda »in« nadomesti z vejico ter za besedo »COVID-19« doda besedilo »in podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah«.
V tretjem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo »in na podprogramu 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah, se uporabljajo izključno za namene, povezane z odpravo posledic naravnih nesreč.«.
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(odpiranje novih postavk)
Ne glede na prvi odstavek 10. člena tega zakona ministrstvo, na predlog neposrednega uporabnika, med letom odpira nove postavke draginja, nove postavke naravne nesreče, nove postavke COVID-19 in nove postavke plačilo DDV za NOO.«.
V 75. členu se se za besedo »COVID-19« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »draginje« doda besedilo »in na podprogramu 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah«.
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki glasi:
»75.a člen
(rebalans zaradi naravnih nesreč)
V letu 2023 se za namen odprave posledic naravnih nesreč, povzročenih od 1. januarja 2023, pripravi rebalans državnega proračuna, s katerim se omogoči financiranje stroškov intervencij, interventnih ukrepov in odprave posledic teh nesreč, zgolj na način, da ta izkazuje nov podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah v bilanci Prihodkov in odhodkov, na katerem se bodo zagotovile dodatne pravice porabe, v bilanci Računa finančnih terjatev in naložb pa se iz podprograma 140603 – Upravljanje s finančnim premoženjem prenesejo pravice porabe na podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah.«.
KONČNA DOLOČBA
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!