Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) se 52. člen spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(označitev energentov)
(1) Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, mora vsebovati sredstvo za označevanje, ki je markirni indikator in ga je mogoče ugotoviti samo s fizikalno-kemijskimi preskusnimi metodami ter rdečo barvo, topno v plinskem olju, v količini, da je pri beli svetlobi v dvocentimetrskem sloju plinskega olja vidna s prostim očesom.
(2) Kerozin, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, mora vsebovati sredstvo za označevanje, ki je markirni indikator in ga je mogoče ugotoviti samo s fizikalno-kemijskimi preskusnimi metodami.
(3) Plinsko olje iz prvega odstavka tega člena in kerozin iz prejšnjega odstavka morata vsebovati najmanj 12,5 miligrama na liter in ne več kot 18,75 miligrama na liter markirnega indikatorja ACCUTRACE™ PLUS na liter plinskega olja oziroma kerozina, kar ustreza ravni označevanja v višini najmanj 9,5 miligrama butoksibenzena na liter in največ 14,25 miligrama butoksibenzena na liter plinskega olja oziroma kerozina. Ne glede na prejšnji stavek lahko plinsko olje in kerozin vsebujeta tudi markirni indikator »C. I. Solvent Yellow 124« s kemijskim imenom IUPAC nomenklature N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi) etil]-4-(fenilazo) anilin.
(4) Referenčna preskusna metoda za določevanje markirnega indikatorja iz prvega in drugega odstavka tega člena je preskusna metoda z dvodimenzionalno plinsko kromatografijo s polarno in nepolarno kromatografsko kolono, povezano s plamensko ionizacijskim (FID) in masno selektivnim detektorjem (MSD).
(5) Doziranje sredstva za označevanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se zagotovi z označevalno napravo, ki mora biti pred namestitvijo v trošarinskem skladišču tehnično pregledana in jo davčni organ odobri ter je po potrebi plombirana. Davčni organ lahko izjemoma dovoli ročno doziranje sredstva za označevanje v trošarinskem skladišču pod nadzorom davčnega organa.«.
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(metoda za ugotavljanje prisotnosti sredstva za označevanje)
(1) Prisotnost sredstva za označevanje v skladu s tretjim odstavkom 99. člena ZTro-1 se ugotavlja vizualno z ugotavljanjem prisotnosti rdeče barve pri beli svetlobi v dvocentimetrskem sloju plinskega olja, tako da je barva vidna s prostim očesom, in z referenčno preskusno metodo iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(2) V zvezi s tretjim odstavkom 99. člena ZTro-1 izraz »v kateri koli koncentraciji« pomeni izmerjeno vrednost v koncentraciji 0,1 miligrama ali več butoksibenzena na liter plinskega olja oziroma kerozina z referenčno preskusno metodo iz četrtega odstavka prejšnjega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
(prehodna določba)
(1) Ne glede na spremenjeni 52. člen pravilnika se lahko plinsko olje in kerozin označita v skladu z 52. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) do 17. januarja 2024.
(2) Ne glede na spremenjeni 53. člen pravilnika se za ugotavljanje prisotnosti sredstva za označevanje uporabljata spremenjeni 53. člen pravilnika in 53. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) do 28. februarja 2025.
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2023.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!