Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Spremeni se 60. člen Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 186/21, 94/22, v nadaljevanju: KPKŽI), ki se na novo glasi:
»60. člen
(Dodatek za delovno dobo)
(A) Dodatek za skupno delovno dobo
(1) Delavec, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 30. 6. 2024, je upravičen do dodatka za vso skupno delovno dobo in sicer za vsako leto dopolnjene delovne dobe v naslednjih odstotkih od osnovne plače delavca:
– od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 v odstotku do katerega je bil delavec upravičen za zadnje izpolnjeno leto delovne dobe pred 1. 7. 2024;
– od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,45 % osnovne plače delavca;
– od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,38 % osnovne plače delavca;
– od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,35 % osnovne plače delavca;
– od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,33 % osnovne plače delavca.
(2) Delavcu, ki bo v letu 2025 dopolnil najmanj 58 let, se dodatek za skupno delovno dobo obračuna za vsako leto dopolnjene delovne dobe v odstotku do katerega je bil upravičen decembra 2024.
(B) Dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu
Delavec, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od vključno 1. 7. 2024 dalje, je za vsako leto dopolnjene delovne dobe pri tem delodajalcu upravičen do dodatka za delovno dobo v naslednjih odstotkih:
– od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 – 0,45 %;
– od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 – 0,38 %;
– od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 – 0,35 %;
– od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 – 0,33 %.
«
Za 60. členom se doda novi 60.a člen KPKŽI, ki določa:
»60.a člen
(Ohranjanje višine mesečne plače delavca)
Delavec je zaradi znižanja odstotka dodatka za delovno dobo v letu 2025 in dalje v primeru opravljanja enakega dela v enakih pogojih in ob doseganju enakih rezultatov dela, upravičen najmanj do enake mesečne plače za 174 ur kot jo je prejel zadnji mesec pred znižanjem odstotka dodatka za delovno dobo.«
Spremeni se 1. člen Tarifne priloge h KPKŽI tako, da se ta na novo glasi:
»(Najnižje osnovne plače)
Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, za 174 ur, znašajo:
Tarifni
razred
Mesečni znesek NOP za 174 ur v €
od 1. 7. 2024 od 1. 1. 2025 od 1. 1. 2026 od 1. 1. 2027 od 1. 1. 2028
I. 763,63 1.104,83 1.189,07 1.279,74 1.377,32
II. 837,53 1.160,07 1.248,53 1.343,73 1.528,82
III. 927,86 1.218,07 1.310,95 1.478,10 1.697,00
IV. 1.023,65 1.278,98 1.442,05 1.625,91 1.883,66
V. 1.146,82 1.406,88 1.586,25 1.788,50 2.090,87
VI. 1.349,35 1.547,56 1.744,88 1.967,35 2.320,86
VII. 1.524,52 1.702,32 1.919,37 2.164,08 2.576,16
VIII. 1.798,23 1.872,55 2.111,30 2.380,49 2.859,54
«
Besedilo točk 2a) in 2b) 2. člena Tarifne priloge h KPKŽI se v celoti spremeni tako, da se na novo glasi:
»2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom ali delavec organizirane prehrane iz utemeljenih razlogov ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroška prehrane med delom v višini 7,00 € na dan.
(2) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu za vsako uro nad 8 ur dela znesek v višini, ki ga za ta primer določa vsakokrat veljavna uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
2b) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 % cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela v višini 0,19 € za vsak polni kilometer med bivališčem in mestom opravljanja dela.«
(1) Besedilo točk 3a), 3b) in 3č) 3. člena Tarifne priloge h KPKŽI se v celoti spremeni tako, da se na novo glasi:
»3a) Jubilejna nagrada
(1) Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460 €;
– za 20 let: 689 €;
– za 30 let: 919 €;
– za 40 let: 919 €.
(2) Na pisni predlog sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, je delavec, ki je najmanj 5 let član tega sindikata, upravičen do jubilejne nagrade, ki je za 30 % višja od zneskov iz prvega odstavka tega člena. Zneski znašajo:
– za 10 let: 598 €;
– za 20 let: 896 €;
– za 30 let: 1.195 €;
– za 40 let: 1.195 €.
3b) Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca: 4.500 €;
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana: 2.000 €;
– v primeru drugega ali tretjega odstavka 3. točke 64. člena KPKŽI 500 €.
3č) Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust za polni delovni čas, ki za leto 2024 znaša v višini 1.500 €, in za leto 2025 v višini 1.600 €.«.
Besedilo 4. člena Tarifne priloge h KPKŽI se v celoti spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Pogodbeni stranki se z namenom letnega usklajevanja zneskov, določenih v Tarifni prilogi h KPKŽI, sestaneta vsako leto, najkasneje do konca meseca januarja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pogodbeni stranki, z namenom usklajevanja in določitve najnižjih osnovnih plač za leto 2029 in nadaljnjih let v povezavi z dodatkom na delovno dobo ter odpravnine ob upokojitvi, prvič sestaneta aprila 2028.«.
Vsa ostala določila KPKŽI ostanejo nespremenjena in v veljavi še naprej.
Ta aneks začne veljati in se uporabljati s 1. 7. 2024, razen določbe 3č) prvega odstavka 5. člena tega aneksa (Regres za letni dopust), ki začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!