Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72 z dne 20. 3. 2010, str. 1)«.
V drugem odstavku se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– »ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako definirano v predpisih Evropske unije,
– »tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen ozemlje Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Unije,«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena, drugem in tretjem odstavku 4. člena, tretjem odstavku 5. člena, naslovu 2. podpoglavja III. poglavja, prvem in drugem odstavku 11. člena, naslovu in besedilu 12. člena, 13. členu, 18. členu, tretjem odstavku 20. člena, prvem do četrtem odstavku 21. člena, naslovu 2. podpoglavja IV. poglavja, naslovu in besedilu 23. člena, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 28. člena, 30. členu, prvem do četrtem odstavku 30.a člena, naslovu in besedilu 30.c člena, naslovu in besedilu 30.d člena, prvem in drugem odstavku 30.e člena, prvem do tretjem odstavku 31. člena, naslovu in besedilu 34. člena, drugem in tretjem odstavku 35. člena, naslovu in besedilu 37. člena, prvem in drugem odstavku 38. člena, četrtem odstavku 39. člena, drugem in tretjem odstavku 40. člena, naslovu 3. podpoglavja VIII. poglavja, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, naslovu in besedilu 48. člena, prvem odstavku 49. člena, prvem odstavku 50. člena, prvem odstavku 52. člena, prvem odstavku 55. člena, tretjem odstavku 58. člena, naslovu in besedilu 60. člena, drugem odstavku 61. člena, prvem, drugem in petem odstavku 63. člena, prvem odstavku 64. člena, prvem odstavku 67. člena, prvem odstavku 74.i člena, prvem in drugem odstavku 75. člena, prvem odstavku 76. člena, tretjem in četrtem odstavku 77. člena, tretjem odstavku 78. člena, prvem odstavku 79. člena, drugem odstavku 87. člena, tretjem in četrtem odstavku 88. člena, drugem odstavku 89. člena, prvem odstavku 90. člena, prvem odstavku 91. člena, prvem do sedmem odstavku 93. člena, prvem in drugem odstavku 99. člena, 103. členu, 119. členu, prvem in drugem odstavku 121. člena, naslovu 6. podpoglavja XI. poglavja, 123. členu, drugem odstavku 124. člena, drugem odstavku 125. člena, prvem odstavku 132. člena in prvem odstavku 141. člena se beseda »Skupnost« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Unija« v ustreznem sklonu.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 2.a) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za namene 2.c) točke prvega odstavka tega člena se za »trošarinske izdelke« štejejo energenti, alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki, kot so določeni z veljavno zakonodajo Unije, ne pa tudi plin, dobavljen po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije, ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom.«.
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Električna energija, plin, energija za ogrevanje ali hlajenje in podobno se štejejo za blago.«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se v b) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.
Točka d) se spremeni tako, da se glasi:
»d) dobave plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobava električne energije ali dobava energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja pod pogoji iz 22. člena tega zakona;«.
6. člen
V petem odstavku 20. člena se v b) točki za besedilom »ki ga določi ta država članica« doda besedilo »in je objavljen na spletni strani Evropske komisije«.
Enajsti odstavek se črta.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(dobava plina po sistemu za zemeljski plin, dobava električne energije in energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja in hlajenja)
(1) Pri dobavi plina, po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobavi električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja, davčnemu zavezancu preprodajalcu se za kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec preprodajalec sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno, ali če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.
(2) Za namene prejšnjega odstavka »davčni zavezanec preprodajalec« pomeni davčnega zavezanca, čigar osnovna dejavnost v zvezi z nabavo plina, električne energije, energije za ogrevanje ali hlajenje je preprodaja takega blaga in čigar lastna poraba tega blaga je neznatna.
(3) Pri dobavi plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobavi električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člena, se za kraj dobave šteje kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi plin, električno energijo ali energijo za ogrevanje ali hlajenje.
(4) Kadar naročnik iz prejšnjega odstavka ne porabi vsega ali dela plina, električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje, se šteje, da je bilo neporabljeno blago rabljeno in porabljeno v kraju, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno. Če takega kraja ni, se šteje, da je naročnik blago rabil in porabil v kraju, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.«.
8. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave, vključno s pomožnimi storitvami, povezanimi z vstopninami, ki se opravijo davčnemu zavezancu, je kraj, kjer te prireditve dejansko potekajo.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kraj opravljanja storitev, vključno s pomožnimi, s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih ali podobnih prireditev, kot so sejmi in razstave, vključno s storitvami organizatorjev teh dejavnosti, ki se opravijo osebam, ki niso davčni zavezanec, je kraj, kjer se te dejavnosti dejansko izvajajo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 30.d člena se h) točka spremeni tako, da se glasi:
»h) storitve zagotavljanja dostopa do sistema za zemeljski plin na ozemlju Unije ali do kateregakoli omrežja, povezanega s takim sistemom, do sistema električne energije ali omrežij daljinskega ogrevanja ali hlajenja ali prenos ali distribucija po teh sistemih ali omrežjih in opravljanje drugih s tem neposredno povezanih storitev;«.
10. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(predplačila pri opravljanju dobav blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1)
(1) Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena tega zakona, mora obračunati DDV tudi od danih predplačil na dan izvršitve predplačila.
(2) Za primere, ko je na podlagi prejšnjega odstavka DDV dolžna obračunati oseba, ki predplačilo da, prejemnik tega predplačila ni dolžan obračunati DDV po tretjem odstavku 33. člena tega zakona.«.
11. člen
V prvem odstavku 36.a člena se v prvi, drugi in tretji alineji besedilo »62., 63., 65., 66. in 74.« nadomesti z besedilom »62., 63., 65., 66., 74. in 74.i«.
12. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedilom »V davčno osnovo« doda besedilo »iz prvega in petega odstavka tega člena«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Unije na oplemenitenje na podlagi pogodbe o oplemenitenju, potem, ko je bilo zunaj Unije popravljeno, predelano, obdelano oziroma obnovljeno za račun izvoznika, je davčna osnova vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove, če je prejemnik blaga oseba, ki je začasno izvozila blago. V ostalih primerih je davčna osnova določena v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 25 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!