Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »davčni organ« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 39. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.«
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.
(5) Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev, v zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s prejšnjim odstavkom, mora od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračunanega DDV iz prejšnjega odstavka tega člena, obračunati DDV.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi šesti do osmi odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV na podlagi predhodne priglasitve, ki jo predložijo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
4. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, če z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložita vsak svojo izjavo v elektronski obliki.«.
5. člen
V tretjem odstavku 58. člena se v točki a) besedilo »če je blago namenjeno trgovini na letališču ali v pristanišču, ki izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče, kateremu je dovoljena prodaja blaga na drobno« nadomesti z besedilom »če je blago namenjeno davka prosti prodajalni, ki se nahaja za izstopno mejno carinsko kontrolo na letališču ali pristanišču«.
6. člen
V drugem odstavku 63. člena se v točki b) besedilo »13. točko 50. člena« nadomesti z besedilom »12. točko prvega odstavka 50. člena«.
7. člen
Na koncu drugega odstavka 64. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki ga v elektronski obliki predloži davčnemu organu v 15 dneh od dneva dobave.«.
8. člen
Na koncu petega odstavka 65. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži napoved davčnemu organu v elektronski obliki.«.
Na koncu sedmega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži priglasitev davčnemu organu v elektronski obliki.«.
9. člen
V 74.e členu se dosedanji drugi peti odstavek preštevilči v šesti odstavek.
10. člen
V četrtem odstavku 74.i člena se prva do četrta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– davčnemu organu predloži zahtevek za vračilo DDV najpozneje do 30. junija po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan;
– zahtevku kot priloge predloži račune oziroma elektronske uvozne carinske deklaracije;
– zahtevku kot prilogo predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti starejše od enega leta;
– z izjavo potrdi, da v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji, razen opravljanja storitev iz točke a) drugega odstavka tega člena;«.
V osmem odstavku se besedilo »pristojni davčni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi predloži zahtevek za vračilo in priloge davčnemu organu v elektronski obliki.«.
11. člen
V 75. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo v elektronski obliki.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 23 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!